Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 20/10/2022 15:32'(GMT+7)

Ngành tuyên giáo Hà Giang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý III

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 được kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 203 điểm cầu huyện, thành phố và xã, phường, thị trến với trên 7.900 đại biểu tham dự

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 được kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 203 điểm cầu huyện, thành phố và xã, phường, thị trến với trên 7.900 đại biểu tham dự

Tập trung tuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Tham mưu tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đúng mục đích, yêu cầu như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII, về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới…

Tổ chức nghiêm túc Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; kịp thời hướng dẫn thực hiện bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2022 vào chương trình hành động cá nhân, tập thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Ban tuyên giáo các cấp đã kết hợp giữa học tập, làm theo và “nêu gương” thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo với các mô hình như: “Mỗi tháng học tập một tấm gương đạo đức, kiểm điểm một biểu hiện suy thoái”; ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tiên phong, đi đầu bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trong huyện; đăng những bài viết về học tập và làm theo Bác theo từng chủ đề trong Bản tin nội bộ; tuyên truyền thực hiện tốt lời căn dặn của Bác về phát triển kinh tế tại địa phương...

Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Nổi bật, tổ chức thành công Cuộc thi xây dựng video clip đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội thu hút được đông đảo lực lượng giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp và cán bộ, đảng viên tham gia. Duy trì, thành lập mới các nhóm công khai trên facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ lan tỏa các thông tin tích cực trên không gian mạng góp phần quan trọng vào củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục lý luận chính trị được quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Trường chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố mở 119 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 14.180 học viên. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc cấp uỷ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên đảm bảo nghiêm túc, thiết thực; sau lớp bồi dưỡng một số đơn vị tổ chức kiểm tra đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công tác lịch sử đảng thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn việc nghiên cứu, biên soạn, lịch sử Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, hướng dẫn thực hiện số hóa lịch sử đảng bộ địa phương và truyền thống, kỷ yếu các phòng, đơn vị trực thuộc huyện; tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thực hiện số hóa, đăng tải  phần mềm “Sách điện tử” và được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 11/11 cuốn Lịch sử, truyền thống Đảng bộ huyện, thành phố; 16 cuốn truyền thống, kỷ yếu của 16 ban, sở, ngành và 1 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang (1945-2020).

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sát thực tiễn, phát huy tối đa hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội, truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Một số huyện tổ chức phát livestream trực tiếp các sự kiện chính trị của huyện; tổ chức tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan; tuyên truyền tuần văn hóa du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; tuyên truyền công tác triển khai mã định danh, xác thực điện tử; dịch vụ công trực tuyến…Đội ngũ công tác viên dư luận xã hội các cấp chủ động bám sát cơ sở, phản ánh những luồng dư luận phát sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư: Ban tuyên giáo các cáp tiếp tục ký kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan tư pháp cùng cấp và tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống; phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn nội dung giới thiệu Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện xây dựng phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền về Hà Giang.

Tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

Tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

Ban tuyên giáo các cấp chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ như: Tuyên truyền tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng Covid-19; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Tích cực chỉ đạo, nghiên cứu, tổ chức hội thảo, tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân; chỉ đạo các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động lễ hội, du lịch, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa địa phương; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiến tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thiết chế văn hóa góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh...

Tích cực đổi mới, áp dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là việc chuyển đổi số toàn bộ quy trình nghiệp vụ công tác tuyên giáo được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cụ thể: (1) Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết của Đảng: Tổ chức thành công 5 Cuộc thi, gồm: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết về văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 3 Cuộc thi viết bài thu hoạch lớp chính trị hè cho huyện Bắc Mê và Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. (2) Xây dựng phần mềm Sách điện tử tích hợp trên Cổng thông tin điện tử; (3) Xây dựng hệ thống văn bản gồm các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch… của Trung ương, của tỉnh và các huyện, thành phố: Đăng tải đầy đủ, thường xuyên  các chỉ thị, nghị quyết, đề án của tỉnh, 11 huyện, thành phố và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, là kho dữ liệu lớn, giúp cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm dễ dàng tra cứu, khai thác sử dụng hiệu quả; (4) Thực hiện chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ công tác tuyên giáo: Triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội, khảo sát trực tuyến; tổ chức tổng hợp số liệu báo cáo; số hóa, đăng tải cuốn Bản tin tuyên giáo; tiếp nhận thông tin, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị; triển khai số hóa tài liệu, sử dụng mã QR-Code trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị của tỉnh, của ngành tuyên giáo.

Những kết quả nổi bật công tác tuyên giáo trong quý III năm 2022 là tiền đề quan trọng để đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tỉnh Hà Giang tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo cuối năm 2022, góp phần vào thành công chung của toàn ngành tuyên giáo trong năm 2022.

 Lê Thanh Quỳnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất