Thứ Bảy, 15/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Ba, 12/12/2023 15:54'(GMT+7)

Những chuyển biến căn bản về giáo dục và đào tạo ở huyện Cần Giờ

Ban thường vụ Huyện ủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học, tổ chức học tập các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo, cử giáo viên các trường học tham gia học tập chương trình đào tạo lý luận chính trị.

Tính đến nay, số cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ sơ cấp chính trị là 164/835 đồng chí, tỷ lệ 19,64%; đạt trình độ trung cấp chính trị là 217/835 đồng chí, tỷ lệ 25,98%. Hằng năm, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, từ năm 2013 đến nay huyện đã mở 33 lớp với hơn 2500 lượt cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục tham dự nhằm nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ giáo viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động của ngành giáo dục; tôn vinh, biểu dương nhiều gương thầy cô giáo tiêu biểu. Hàng năm, thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong dạy chữ, dạy người và gương học sinh tiêu biểu của huyện được tuyên dương, khen thưởng, phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, nhận giải thưởng Võ Trường Toản, nêu gương trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường” do đài truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chỉ đạo các chi bộ trường triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị, từ đó đã góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh các trường. Công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục và đào tạo được quan tâm thực hiện, tính đến nay, toàn ngành giáo dục có 635 đảng viên, chiếm tỷ lệ 49.53% (tăng 15.86% so với năm 2015).

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 05-CTrHĐ/HU của Huyện ủy, Kết luận số 51- KL/TW của Ban Bí thư tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: mở chuyên mục tháng phát thanh về giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp; tuyên truyền miệng; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi học tập nghị quyết chuyên đề... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, của hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xem giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức liên quan phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt Quyết định số 432-QĐ/HU ngày 23/11/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Đảng ủy xã, thị trấn và các tổ chức có liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại các trường.

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh cùng các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường. Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ một cách dân chủ, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, không có những biểu hiện tiêu cực; triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất trong các trường, quan tâm công tác giáo dục đạo đức cho các em học sinh; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội; đổi mới phương thức, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng kiểm tra năng lực thực tế của học sinh. Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách chung và đặc thù tại huyện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; các chính sách hỗ trợ, thu hút đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo; việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường lớp nhằm đảm bảo đủ chỗ học, an toàn cho con em nhân dân địa phương,...

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, trong bối cảnh huyện Cần Giờ còn nhiều khó khăn và nguồn lực còn hạn chế, song với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trên địa bàn huyện, đặt biệt là sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Cần Giờ, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ đề xuất một số giải pháp như sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 29- NQ/TW, Chương trình hành động, Kế hoạch của các cấp, các ngành về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các đề án, kế hoạch và quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo cho phù hợp với việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Mặt khác, đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ các cấp, các ngành liên quan nhằm tạo sự thống nhất cao về nội dung và hình thức trong đổi mới các phương thức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo; nâng cao đạo đức nghề nghiệp; rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ đàm bảo hợp lý, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thường xuyên thực hiện công tác hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác giáo dục, đào tạo; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng mô hình hay, điển hình tiêu biểu; đồng thời, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt./.

Chi Mai

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất