Thứ Hai, 24/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 12/5/2023 22:42'(GMT+7)

Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang lần thứ II

Theo Quy chế, tác giả tham gia là mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng ở Hậu Giang được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Các tác phẩm báo chí dự giải thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí cấp tỉnh vẫn được tham dự Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ II - năm 2023, nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan, đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đạt giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương tổ chức.

Nội dung các tác phẩm dự thi phải đảm bảo các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại...

Các tác phẩm báo chí tham dự giải tập trung vào một số  nội dung trọng tâm như tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt là ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong Chương trình số 50 ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Về những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương thức công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thật sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, trọng tâm là việc triển khai các văn bản.

Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Khai thác những đề tài được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm; những định hướng đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Giới thiệu những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Tác phẩm dự giải là tác phẩm được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí…) từ ngày 1-11-2022 đến trước ngày 1-10-2023.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải gửi đến Ban tổ chức Giải trước ngày 5-10-2023 (theo dấu Bưu điện). Gửi hồ sơ dự thi về: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, đường Nguyễn An Ninh, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang…

Thanh Hương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất