Thứ Năm, 18/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 6/3/2020 12:13'(GMT+7)

Phát huy dân chủ đi đôi với với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên tại Hội nghị triển khai các văn bản về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, diễn ra sáng 6/3 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Tại Hội nghị, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ cơ quan đã được quán triệt các nội dung văn bản như: Hướng dẫn số 26-HD/TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2029 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 về “Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương về đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan, về thực hiện rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội các cấp trong Đảng bộ...

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các ý kiến liên quan đến những vấn đề, tình huống có thể phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tiến hành tổ chức đại hội chi bộ.

Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan nêu rõ: Thời gian tổ chức đại hội các chi bộ hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội các đảng bộ bộ phận hoàn thành trong tháng 4/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan dự kiến diễn ra trong tháng 6/2020. Các cấp ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ tổ chức đại hội các cấp trong Đảng bộ. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo.

Theo Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức đại hội các cấp và Đại hội đải biểu Đảng bộ cơ quan phải đảm bảo các yêu cầu:

Một là, cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hai là, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chứng đảng, đảng viên.

Ba là, lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu lên tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên...

Bốn là, công tác nhân sự các cấp ủy khóa mới phải đảm bảo quy định; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ... Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị.

Năm là, đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên.

Sáu là, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.../.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất