Thứ Ba, 23/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 16/11/2021 16:7'(GMT+7)

Ra mắt cuốn sách giàu tính lý luận và thực tiễn

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, học giả trong nước.

Các đại biểu tham dự triển lãm sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các đại biểu tham dự triển lãm sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công bố ngày 16/5/2021, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 - 2026, hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế.

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế.

Nhằm tổng hợp những phân tích, đánh giá, sự đồng thuận đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, quản lý, đông đảo nhân dân trong nước và các chính trị gia, học giả quốc tế hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phục vụ công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tuyển chọn, xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ khi bài viết được công bố đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí,... đã có hàng nghìn bài viết, bài bình luận của độc giả, từ cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, từ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cho đến các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài... đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực.

Các bài viết chia sẻ của bạn đọc đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư; nhận thấy rõ con đường mà nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công.

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất in toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, được công bố ngày 16/5/2021.

Mở đầu bài viết, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học”. Với cách tiếp cận đó, bài viết đã đặt nhiều câu hỏi và từng bước tập trung lý giải từng câu hỏi đó: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề: “Chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”.

Với lập trường duy vật biện chứng, nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ khách quan, trong sự vận động và phát triển không ngừng, Tổng Bí thư thẳng thắn nhìn nhận: “Trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn sai đường, cần phải đi con đường khác”. Thậm chí có người còn công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Tổng Bí thư đưa ra câu hỏi một cách trực diện để nêu lên một vấn đề rất gai góc: “Thực tế có phải hiện nay chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không? Có phải Việt Nam chúng ta đã chọn con đường đi sai không?”.

Bài viết của Tổng Bí thư cũng đánh giá rất khách quan: Chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. Song, khủng hoảng về kinh tế - tài chính, năng lượng, lương thực, sự suy thoái về môi trường, những mâu thuẫn trong xã hội đã chứng minh cho sự “không bền vững” cả về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái.

Từ phân tích về bản chất của chủ nghĩa tư bản, Tổng Bí thư đã khẳng định, xã hội với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là: một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện: “xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư không chỉ nêu thành tựu mà còn nhìn nhận một cách toàn diện về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực của đất nước sau 35 năm đổi mới; những thách thức mới chúng ta phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước.

Phần thứ hai tuyển chọn hơn 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc về bài viết của Tổng Bí thư.

Nội dung bài viết của các tác giả đã cụ thể hóa, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bài viết của Tổng Bí thư. Bằng những lập luận khoa học, sắc bén, các đồng chí lãnh đạo, nhà nghiên cứu đã góp thêm luận cứ để khẳng định rằng: xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân ta đang đi phù hợp với xu thế của lịch sử, với điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời phân tích rõ hơn về những mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng: “Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam là thành tựu nhận thức lý luận quan trọng của Đảng, đồng thời là kết quả đúc kết từ thực tiễn sáng tạo sinh động của nhân dân, thể hiện tư tưởng, nguyện vọng và ý chí của cả dân tộc”. PGS.TS. Bùi Đình Phong khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là vì lợi ích của nhân dân… lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, luận điểm về sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập, đứng bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại, thời cuộc và cục diện của Tổng Bí thư “là cách tiếp cận mới”, “phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại và tình hình đất nước ngày nay”.

Hàng trăm bài viết của các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, đảng viên, giáo viên, kỹ sư, bí thư chi bộ, đến già làng, cán bộ hưu trí,… đều thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với cơ đồ của dân tộc; niềm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng; tình cảm yêu mến, quý trọng dành cho đồng chí Tổng Bí thư. Sự hưởng ứng sâu rộng bài viết của Tổng Bí thư trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho thấy tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phần thứ ba tuyển chọn 50 bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, các đồng chí, bạn bè quốc tế, các chính đảng,... về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua các bài viết cho thấy, dư luận quốc tế đánh giá cao và đồng thuận với những luận điểm trong bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; nhiều ý kiến của chính giới, của các học giả cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn cho chủ nghĩa xã hội thế giới, làm phong phú thêm tư tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Phuvông Ùnkhămxẻn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào cho rằng, “bài viết được ví như một giáo trình có giá trị khoa học cao, định hướng cho hoạt động của nhà tư tưởng, lý luận, chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí tin tưởng, “dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng lý luận chỉ đạo sâu sắc, chính xác sẽ được chứng minh trong thực tiễn, đưa đất nước Việt Nam vững chắc đi tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội”.

Với cách nhìn rất toàn diện, gắn công cuộc đổi mới của Việt Nam với xu thế quốc tế, phân tích những vấn đề mang tính toàn cầu của cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; sự nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc những luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TS. Ruvislei González Saez - Trưởng ban Nghiên cứu châu Á- châu Đại Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế (CIPI) của Cuba nhận định, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “có giá trị tham khảo cho các quốc gia đang trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như công tác nghiên cứu lý luận - thực tiễn”, thậm chí bài viết còn “là tài liệu tham khảo cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới phấn đấu cho sự phát triển của các xã hội công bằng nhất”.

Về ý nghĩa quốc tế của bài viết, GS.TSKH. Andrey Vassoevich - Viện trưởng Viện Đông Phương học, Trường Đại học Sư phạm quốc gia A.I.Herzen, Liên bang Nga cho rằng: “Quan điểm của Tổng Bí thư về phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội là ý tưởng gần gũi không chỉ với hàng triệu người Việt Nam, mà còn với đông đảo người dân trên thế giới”.

Đồng chí Francesco Maringiò - Ban Quốc tế, Đảng Cộng sản Italia đánh giá: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “đã giúp mở rộng hiểu biết về sự độc đáo của chủ nghĩa xã hội Việt Nam và làm phong phú thêm tư tưởng xã hội chủ nghĩa của thế giới”; đồng chí Amiad Horowitz - đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ cho rằng: “Bài viết có tầm quan trọng to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế”; đồng chí cũng khẳng định:“Đảng Cộng sản Hoa Kỳ được hưởng lợi từ tinh thần quốc tế chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và vô cùng tự hào về mối quan hệ đồng chí sâu đậm của chúng ta”; “Vì lẽ đó, những người cộng sản trên khắp địa cầu nên nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Những tổng kết cả về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết là định hướng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục kiên định con đường đã chọn; đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường, người dân được ấm no, hạnh phúc.

Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn: Nhà xuất bản nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, không quản giờ giấc, khó khăn… để cuốn sách hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn: Nhà xuất bản nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, không quản giờ giấc, khó khăn… để cuốn sách hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết, trong quá trình biên tập, xuất bản, Ban Tổ chức bản thảo cuốn sách đã nhận được sự đóng góp ý kiến rất xác đáng cho nội dung cuốn sách của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận; và sự nỗ lực đáng kể của đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc khảo sát các bài viết đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyển chọn, tổ chức bản thảo, biên tập, xuất bản với tinh thần trách nhiệm cao, không quản giờ giấc, khó khăn… để cuốn sách hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách này, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Có thể khẳng định, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ra mắt hôm nay, sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, phục vụ công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất