Thứ Tư, 24/7/2024
Giáo dục
Thứ Tư, 19/12/2018 10:50'(GMT+7)

Tây Ninh: Nâng cao chất lượng Đảng lãnh đạo đội ngũ trí thức

GS.TSKH Đặng Vũ Minh tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cá nhân của tỉnh Tây Ninh, ngày 5/12/2018

GS.TSKH Đặng Vũ Minh tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cá nhân của tỉnh Tây Ninh, ngày 5/12/2018

Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực công tác trí thức

Triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ Tây Ninh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020 theo tinh thần Nghị quyết 27, các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó: 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến đội ngũ trí thức theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 90-KL/TW; quan tâm gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, tình cảm của đội ngũ trí thức và động viên trí thức cống hiến vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: đã tiến hành điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017 với chủ đề “Đánh giá những đóng góp của đội ngũ trí thức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, tổng hợp nhiều ý kiến, phản ánh của dư luận xã hội, qua đó đề xuất, kiến nghị giúp cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường các giải pháp đối với việc xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh: đã chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: đã tổ chức mở hội nghị triển khai, quán triệt đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và ban thường vụ các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức triển khai, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, học tập ra đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 31/10/2008 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 29/10/2010 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 29/11/2010 tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X.

Thực hiện Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 633-CV/TU, ngày 14/4/2014 thực hiện Kết luận số 90-KL/TW, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt trong chi bộ.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tỉnh: tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở địa phương, đơn vị; Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 29/11/2010 tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Kết luận số 90-KL/TW và Công văn số 633-CV/TU2.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: đã lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ở các huyện, thành uỷ và một số ngành có lực lượng trí thức đông; các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành sơ kết 1 năm, 2 năm và 3 năm, 5 năm  thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 73-KH/TU để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức

Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được cử đi học, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... nhằm chuẩn hoá đội ngũ theo quy định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Trong 10 năm qua, trên 20.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt như: 

1) Chuyên môn, nghiệp vụ: trên 100 bác sĩ y khoa, chuyên khoa cấp I, cấp II; trên 200 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân chuyên ngành y tế được đào tạo đại học liên thông, 51 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân hộ sinh, kỹ thuật hình ảnh được đào tạo đại học chính quy; đưa đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học, cao đẳng cho 2.931 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

2) Lý luận chính trị: đã tổ chức cho 1.000 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo trình độ cử nhân và cao cấp; 5.400 người trình độ trung cấp lý luận chính trị.

3) Bồi dưỡng tin học: đã có 1.266 lượt cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về tin học và 1.079 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập tại các lớp ngoại ngữ; đã bồi dưỡng theo Đề án 165 cho 19 lượt cán bộ, công chức (tiếng Anh 7, tiếng Campuchia 9, tiếng Trung Quốc 2, tiếng Nhật 1). Ngoài ra, tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 32 lượt cán bộ, công chức để tạo nguồn cán bộ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài bằng ngân sách địa phương.

4) Bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ các ngành: đã có trên 2.000 học viên/năm được tham gia; trong đó, có khoảng trên 1.000 cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cấp, ngành. Tính đến nay, có trên 95% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Có thể nói, trong 10 năm qua, các cấp uỷ đảng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo; tạo điều kiện về môi trường; đào tạo và bồi dưỡng về mọi mặt... để đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Đồng thời, tạo thuận lợi để đội ngũ trí thức được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của địa phương, đơn vị; đã tiến hành khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, phù hợp với trình độ, chuyên môn, vị trí công tác; việc xét tuyển công chức, viên chức thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng cho các đối tượng dự tuyển...

Toàn tỉnh hiện có 22.432/30.935 (72,5%) người có trình độ từ cao đẳng trở lên đang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các đơn vị sự nghiệp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn (tăng 2.662 người so với năm 2008), chiếm 2% dân số trong toàn tỉnh. Đội ngũ trí thức trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình trên các lĩnh vực kinh tế- chính trị, xã hội; tham gia nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tích cực tham mưu các cấp ủy, chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, trình độ quản lý của Nhà nước.

Đông đảo trí thức được huy động tham gia nghiên cứu hoạch định các chủ trương, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu, đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới vào quản lý, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, giúp cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương,v.v.. góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 

Một là, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Tây Ninh cần kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục tư tưởng, công tác tổ chức và chính sách trong xây dựng đội ngũ trí thức. Cấp uỷ, chính quyền ở địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Đảng đoàn Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế chính sách của tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có; thực hiện tốt chính sách tôn vinh, đãi ngộ trí thức, động viên khen thưởng xứng đáng trí thức có tài năng và nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh của địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, mạnh dạn tiến cử, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ là trí thức trẻ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thu hút nhân tài và các chế độ đãi ngộ của tỉnh để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về tỉnh công tác.

Ba là, công tác đào tạo bồi dưỡng phải gắn chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó cần xác định rõ chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức cần đào tạo; đảm bảo cơ cấu hợp lý các lĩnh vực, ngành nghề cần đào tạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm mà công chức, viên chức đang đảm nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tin học, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho trí thức nhất là trí thức trẻ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập.

Bốn là, đẩy mạnh việc tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tổ chức bộ máy nhà nước, phát huy cao độ khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức là các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ trí thức; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác này.

Thanh Mai
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất