Thứ Hai, 17/6/2024
Môi trường
Thứ Ba, 12/10/2021 9:32'(GMT+7)

Thanh Hóa: Ban hành Bộ chỉ thị về môi trường

Ra quân làm sạch môi trường biển Sầm Sơn

Ra quân làm sạch môi trường biển Sầm Sơn

Theo đó, Bộ chỉ thị nêu rõ: Phát triển  dân số, Phát triển nông nghiệp như: Sản lượng lúa, Số lượng cơ sở  giết mổ gia súc, gia cầm, Diện tích các loại cây trồng sử dụng phân bón vô cơ, Lượng phân bón hóa học (vô cơ) được sử dụng  trong nông nghiệp, Lượng hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng trong nông nghiệp. Phát triển  thủy, hải sản; Hoạt động  làng nghề; Hoạt động  lâm nghiệp; Nhu cầu  sử dụng đất, nước: Nhu cầu sử dụng   nước tưới cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, sinh  hoạt và dịch vụ, Diện tích đất nông  nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng sang phát triển  khu dân cư, giao thông, công nghiệp, dịch vụ; Thải lượng bụi và khí thải: Thải lượng bụi  PM10, TSP tổng số và theo ngành  giao thông, công nghiệp, Thải lượng khí SO2, NO2, CO tổng số và theo ngành giao thông, công nghiệp, Tổng lượng nước thải theo các lĩnh vực nông nghiệp,  công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ; Nước thải  theo các lĩnh vực Thải lượng các  chất ô nhiễm (SS, BOD, COD, TN, TP) theo các lĩnh vực nông nghiệp,  công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ, Thải lượng các  chất ô nhiễm (SS, BOD, COD, TN, TP) hàng năm từ hệ thống song; Sự cố môi  trường; Phát sinh  chất thải rắn: Lượng chất thải rắn thông thường   phát sinh theo các lĩnh vực: sinh  hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, y tế và phế liệu nhập khẩu, Lượng chất thải nguy hại phát sinh theo các lĩnh vực: sinh hoạt, nông nghiệp, công  nghiệp và y tế.

Ra quân làm sạch môi trường biển Sầm Sơn

Đối với vấn đề Biến đổi  khí hậu: Lượng phát thải  khí nhà kính  (CH4, N2O, CO) theo các lĩnh vực: nông nghiệp, công  nghiệp, năng  lượng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; Nhiệt độ lượng mưa trung bình  hàng năm; Chất lượng môi trường không khí: Hàm lượng các chất (PM10, TSP, SO2, CO2, CO) trung bình hàng năm trong môi trường không khí  xung quanh; Chất lượng môi trường nước mặt lục địa: Hàm lượng các chất (TSS, DO, BOD5, COD, N- NH4+, N- NO3, N-NO2-, P- PO43-, tổng Coliform, Fe, Mn, Cu) trong môi trường nước vùng cửa sông, Chất lượng môi trường nước biển ven bờ; Chất lượng nước dưới đất; Đa dạng  sinh học; Chất lượng môi  trường đất; Đầu tư cho bảo vệ  môi trường; Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM  và kế hoạch BVMT; Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi  trường nghiêm trọng…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý, chủ trì phối hợp vớ các Sở, ngành, UBND huyện thị, thành phố và các đơn vị có liên quan cập nhật thông tin, số liệu Bộ chỉ thị môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm./.

Tuyết Trang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất