Thứ Sáu, 21/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 11/5/2023 6:35'(GMT+7)

Thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong học và làm theo Bác ở Hải Phòng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự triển lãm ảnh 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và những tấm gương tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự triển lãm ảnh 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và những tấm gương tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành phố Hải Phòng.

ĐỀ CAO VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Đảng bộ Hải Phòng đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề được chuẩn bị chu đáo, tổ chức linh hoạt với khả năng thích ứng cao, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể

Thành ủy và các cấp ủy đã khai thác tốt hình thức trực tuyến trong điều kiện phù hợp với hệ thống đường truyền, trang thiết bị được đầu tư thông suốt, đồng bộ đến cơ sở; đồng thời tiếp tục coi trọng hình thức học tập trực tiếp, thảo luận chuyên đề tại chi bộ, gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy các cấp. Việc học tập mở rộng thành phần đến các đối tượng không phải là đảng viên (chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú…) nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tính thiết thực, hiệu quả, với sự truyền đạt của các chuyên gia uy tín, báo cáo viên giàu kinh nghiệm. Nhiều đơn vị đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi, sân khấu hoá... Đến nay, 100% Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2023 đến cơ sở.

Việc thực hiện kế hoạch học tập với làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu. Với phương châm gần dân, sát dân và hiểu dân, tập thể cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu từ thành phố đến các địa phương, đơn vị đã và đang thực hiện tốt việc đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Hằng năm, lãnh đạo thành phố thực hiện đối thoại với thanh niên, doanh nghiệp, xử lý các vụ việc được dư luận quan tâm.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cơ bản đã xác định được trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch học tập gắn với làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở; lắng nghe, giải đáp và hướng dẫn cơ sở (theo thẩm quyền) khi có những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai, thực hiện; định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để có chỉ đạo kịp thời.   

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Kết luận số 01-KL/TW; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 nội dung nhằm triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW. Đó là: 

Thứ nhất, phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, ngành, trước hết là của các đồng chí Ủy viên Thành ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, ý chí khát vọng vươn lên của người Hải Phòng. Giữ gìn nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện và đấu tranh kịp thời với các hành vi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng, thực hiện triển khai các cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng, được đào tạo chính quy về quận, huyện; xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, cấp ủy các cấp, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò, trách nhiệm nêu gương tiếp tục được phát huy. Các quận ủy, huyện ủy, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xác định những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đó, việc thực hiện và làm theo Bác đã có chuyển biến rõ nét.

Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã xác định được trách nhiệm, thực hiện xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện làm theo Bác. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, của cấp uỷ, nhất là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nói riêng được đề cao. Kết quả nổi bật từ việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị là sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp. Đó là sự sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trì trệ ách tắc đã tồn tại nhiều năm - nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tránh bệnh hình thức, nói suông; các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chung tay phòng, chống dịch Covid19…Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao. Xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nhân, người theo đạo, chức sắc, chức việc tôn giáo có trách nhiệm cao vì cộng đồng, đề cao ý thức công dân, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển chung.

Kết quả việc học tập và làm theo Bác đã có tác động tích cực đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố; là động lực tinh thần có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của Hải Phòng trong hai năm vừa qua.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố và các địa phương tăng cường dung lượng, thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự tuyên truyền, đưa tin về công tác triển khai Kết luận số 01-KL/TW tại các đơn vị; tuyên truyền những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến, những kết quả đạt được trong học tập và làm theo Bác; tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967 – 29/4/2022).

Bản tin nghiệp vụ Tuyên giáo Hải Phòng duy trì thường xuyên chuyên mục học tập và làm theo lời Bác. Các cơ quan báo chí thành phố, các ấn phẩm, bản tin nghiệp vụ của các sở, ban, ngành; các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở luôn dành nhiều thời lượng đưa tin, tuyên truyền về những nội dung của Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề học Bác của Đảng bộ thành phố. Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác trên internet, mạng xã hội tiếp tục được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú (video, infographic…). Các trang fanpage: “THP”, Báo Hải Phòng, Youtube Báo Hải Phòng, “Hải Phòng làm theo lời Bác”, “Thành đoàn Hải Phòng”, “Cửa biển”…t hường xuyên lan tỏa những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, các gương điển hình học và làm theo lời Bác.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp cũng chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đồng bộ, sâu rộng đến cơ sở, tạo được hiệu ứng lan toả đến các tầng lớp Nhân dân về các nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo Bác, về nội dung các chuyên đề toàn khoá, từng năm… Cùng với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, đoàn thể là việc tổ chức biên tập tài liệu theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ để sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, cơ quan; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức các hình thức trao đổi, toạ đàm, các cuộc thi, xây dựng các trang fanpage, các bản tin, khai thác các ứng dụng truyền thông đa phương tiện… Nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã mang lại hiệu ứng tuyên truyền tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa của khát vọng, ý chí Hồ Chí Minh; sự cần thiết, tính cấp bách trong đấu tranh “tự soi”, “tự sửa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như việc khai thác những giá trị cụ thể trong lời dạy của Bác đối với Hải Phòng…

Việc tổ chức các Hội thi là một hình thức tuyên truyền hiệu quả được thành phố và các địa phương, đơn vị triển khai trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đặc điểm, tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Điển hình, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”; Quận ủy Lê Chân với cuộc thi “Lê Chân trong trái tim tôi”; Quận Ngô Quyền, Đồ Sơn, Hồng Bàng tổ chức cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Quận ủy Ngô Quyền, TP Hải Phòng tổ chức tổng kết Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Quận ủy Ngô Quyền, TP Hải Phòng tổ chức tổng kết Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

NHÂN RỘNG GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT, ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU, NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ

Việc xây dựng, phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một nhiệm vụ thường xuyên được Thành uỷ và các cấp uỷ của Hải Phòng tập trung chỉ đạo vì đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Việc phát hiện, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ các cấp chỉ đạo phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự tuyên truyền, đưa tin về việc triển khai Chỉ thị tại các đơn vị; tập trung tuyên truyền về gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm nổi bật những chuyển biến tích cực trong phong cách lãnh đạo của người đứng đầu thành phố và nhiều địa phương, đơn vị - yếu tố mang tính quyết định tạo chuyển động mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Báo Hải Phòng phát động Cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ”; Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an nhân dân) duy trì Chuyên mục “Người tốt việc tốt”, “Phong cách mới – hiệu quả mới”…

Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến Ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng (20/10/1946 - 20/10/2021); nhằm giới thiệu và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Hải Phòng trong 05 năm (2016-2020), trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chọn lọc và biên soạn ấn phẩm “Một số mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Hải Phòng (2016 – 2020)” tuyên truyền sâu rộng tới các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, hệ thống tuyên giáo thành phố, các trung tâm chính trị các quận, huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Các quận, huyện, đảng bộ lực lượng vũ trang thành phố tập trung thông tin, tuyên truyền trực quan; đồng thời xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của quận, huyện, hệ thống truyền thanh nội bộ về các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại cơ sở. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình rèn luyện, các phong trào thi đua của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Hải Phòng đã có những tìm tòi, sáng tạo, đổi mới với nhiều cách làm riêng mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Thứ nhất, đã xây dựng chuyên đề toàn khoá và từng năm riêng cho Đảng bộ thành phố trên cơ sở định hướng chuyên đề chung của Trung ương. Việc khái quát những giá trị di sản, lời dạy của Bác đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố ; đồng thời cụ thể hoá thành chuyên đề cho từng năm để tập trung khai thác, thực hiện không chỉ có ý nghĩa góp phần tuyên truyền, khắc sâu trong nhận thức, tình cảm của Nhân dân Hải Phòng về sự quan tâm của Bác đối với địa phương ; khẳng định giá trị những lời dạy của Người mà còn có ý nghĩa khơi dậy khát vọng, ý chí của con người Hải Phòng để khai thác tiềm năng, vị thế, huy động nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

Thứ hai, nhiều cấp uỷ thể hiện sự nỗ lực trong tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục với sức lan toả sâu, rộng. Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Toạ đàm Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh”. Quận uỷ Lê Chân với sức bền và chiều sâu duy trì liên tục sau 4 năm tổ chức Cuộc thi Lê Chân trong trái tim tôi gắn với thực hiện học và làm theo Bác. Quận uỷ Ngô Quyền tổ chức Cuộc thi viết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với gần 7000 bài dự thi với chất lượng khá đồng đều, nội dung đa dạng, hình thức thể hiện công phu… đã phản ánh sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân với cuộc thi. Quận Đồ Sơn tổ chức Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Đồ Sơn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ ba, kết quả nổi bật từ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị có thể nhận thấy rõ nét ở Hải Phòng trong những năm qua là sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp. Đó là sự sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; là phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trì trệ ách tắc đã tồn tại nhiều năm – nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, cải cách thủ tục hành chính. Kết quả việc học tập và làm theo Bác đã có tác động tích đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố; là động lực tinh thần có ý nghĩa quan trọng  góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của Hải Phòng trong hai năm vừa qua.

Thứ tư, các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, sức thuyết phục, cảm hóa cao. Điển hình là, mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Quận ủy Lê Chân; Mô hình “Kỳ họp không giấy tờ” của quận Hồng Bàng; Mô hình đối thoại “3 không” của huyện Vĩnh Bảo; Mô hình “Trạm y tế quân dân y kết hợp” ở xã Việt Hải, huyện Cát Hải của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Mô hình “Chăm sóc người bệnh toàn diện” của Khoa hồi sức tích cực nội và chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Mô hình dạy tiếng Anh miễn phí - “Help to Fly”(HTF) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng; Chuyên mục “Thanh niên Hải Phòng - Những hành động đẹp” của Thành Đoàn Hải Phòng... 

Biểu dương và trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của thành phố Hải Phòng

Biểu dương và trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của thành phố Hải Phòng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN  SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tại Đảng bộ Hải Phòng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn thành phố những năm qua đã được thường xuyên tổng kết, tiếp tục khái quát, nâng lên thành bài học lý luận để vận dụng, ban hành các chủ trương, chính sách phát triển thành phố; phát huy dân chủ, huy động, tập hợp được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội tham gia với nhiều chủ trương, cơ chế, mô hình, giải pháp có tính khả thi cao phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng đi vào nền nếp, có nét đổi mới tích cực theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận dân chủ. Công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng được đẩy mạnh, có sự đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng từng bước được nâng cao. Các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bám sát chương trình, giáo trình của Trung ương, Bộ Giáo dục – Đào tạo; có sự kịp thời điều chỉnh, chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo ban tuyên giáo cùng cấp; các trung tâm chính trị các quận, huyện bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy đưa nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Huyện ủy Thủy Nguyên chỉ đạo tổ xây dựng 84 tủ sách với 6.720 cuốn sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; Ban Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập và làm theo Bác để truyền đạt tại các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc ngành giáo dục, trung học và dạy nghề trên địa bàn quận.

Trường Chính trị Tô Hiệu xây dựng kế hoạch đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo cán bộ của thành phố; thường xuyên cập nhật giáo trình lý luận chính trị mới, gắn việc giảng dạy Chuyên đề toàn khóa của Trung ương với Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”. Thành Đoàn Hải Phòng xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng, ý chí vươn lên cho tuổi trẻ thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.   Tích cực huy động đoàn viên, thanh niên thành phố tham dự Hội thi “Ánh sáng soi đường” - Hội thi toàn quốc các môn khoa học Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh được Trung ương tổ chức thường niên; tổ chức “Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo”; tổ chức phát động Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”…

Các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh xã hội, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thực hiện hiệu quả chương trình giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; tăng cường đưa nội dung Bộ Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy tích hợp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa.

Nhằm nghiên cứu các giải pháp mang tính lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh”. Tại Tọa đàm khoa học đã nhận được nhiều bài viết tham luận và ý kiến phát biểu làm rõ tình hình cụ thể và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực trong việc tăng cường xây dựng Đảng bộ Hải Phòng trong sạch, vững mạnh về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGẮN GỌN, DỄ NHỚ, DỄ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN”

Để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hiệu quả, thiết thực hơn nữa, trong thời gian tới, Đảng bộ Hải Phòng tiếp tục chú trọng vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại Đảng bộ thành phố. Rà soát, hoàn thiện và thực hiện hệ thống tiêu chí đạo đức phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả việc thực hiện”. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đạo đức công vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì đoàn kết thống nhất trong Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và văn học nghệ thuật theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Triển khai có chất lượng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II 2023-2025. 

Ba là, tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục sử dụng hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; tiến hành sơ kết việc thực hiện, triển khai bộ tài liệu và chương trình, giáo trình lý luận chính trị (theo hướng dẫn cụ thể của Trung ương) nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Tích cực phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó định kỳ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc việc cử hành nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ.

Bảy là, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng đạt được trong những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XVI thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cũng là kết tinh tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, là món quà kính dâng lên Bác nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người. Đó cũng là những tiền đề vững chắc để chúng ta tiếp tục hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước như lòng Bác hằng mong đợi.

ThS. Đoàn Thị Nguyệt

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất