Thứ Năm, 23/5/2024
Xã hội
Thứ Tư, 22/8/2018 9:58'(GMT+7)

Tính đến tháng 8/2018, đã tinh giản gần 40.000 biên chế

(Ảnh minh họa: TTXVN)

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong số đó, năm 2015 tinh giản 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người và 7 tháng đầu năm 2018 là 9.462 người.

Trong số này, 34.515 người (86,67%) hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 5.234 người (13,14%) hưởng chính sách thôi việc ngay, 29 người (0,07%) hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học và số người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước là 40 người, chiếm 0,10%.

Tính theo cơ quan, đơn vị, số người tinh giản thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể là 1.646 người (4,13%); các cơ quan hành chính là 4.726 người (11,87%); các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.102 người (68,08%); cán bộ công chức cấp xã là 6.141 người (15,42%); doanh nghiệp Nhà nước là 192 người (0,48%) và tổ chức hội là 16 người (0,4%).

Các bộ, ngành khối Trung ương đã thực hiện việc tách, nhập, điều chỉnh các cục, vụ, viện phù hợp với tổ chức của bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế.

Tại địa phương, chính quyền cấp tỉnh ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, các trung tâm, các quyết định thành lập mới, giải thể, chia, tách, sáp nhập các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo tinh thần của các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.

Ông Vũ Đăng Minh cũng cho biết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ đã giảm từ 6 đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng xuống còn 2 đơn vị là Học viện Hành chính quốc gia và Trường Đại học Nội vụ.

Học viện Hành chính Quốc gia đã sắp xếp lại các đơn vị bên trong, giảm từ 24 xuống còn 17 đơn vị.

Các vụ trong Bộ không còn cấp phòng. Văn phòng Bộ giảm từ 8 đầu mối xuống còn 7 đầu mối.

Cục Văn thư-Lưu trữ nhà nước đã sắp xếp các cơ quan bên trong, các trung tâm, cơ cấu lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ./.

(TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất