Thứ Năm, 25/7/2024
Nghiên cứu
Thứ Hai, 28/3/2022 8:56'(GMT+7)

Truyền thông xã hội trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên

Ảnh minh họa ( Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng tìm hiểu về chủ quyền biên giới)

Ảnh minh họa ( Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng tìm hiểu về chủ quyền biên giới)

VAI TRÒ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TTXH TRONG TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, ANBGQG CHO THANH NIÊN

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho thanh niên là một hoạt động có mục đích của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, ANBGQG; từ đó, nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực ở thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới của Tổ quốc.

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG thông qua các phương tiện TTXH sử dụng các công cụ, ứng dụng giao tiếp đại chúng dựa vào không gian trực tuyến (online spaces) trên nền tảng internet và các công nghệ truyền thông hiện đại khác nhằm truyền tải thông tin, kết nối xã hội… qua đó, hình thành, thể hiện thái độ, suy nghĩ, đánh giá, niềm tin, mong muốn, khát vọng của thanh niên đối với vấn đề chủ quyền, ANBGQG.

Vai trò của các phương tiện TTXH trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên thể hiện qua các nội dung sau:

Thứ nhất, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANBGQG.

Tuyên truyền thông qua các phương tiện TTXH đã và đang đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, bồi đắp bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Theo đó, việc tuyên truyền thông qua các phương tiện TTXH giúp thanh niên hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng và việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chính sách của Đảng và nhà nước trong thực tiễn bảo vệ chủ quyền, ANBGQG; bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ý chí phấn đấu cho thanh niên; nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ, vai trò, trách nhiệm trong giữ gìn và bảo vệ chủ quyền, ANBGQG...

Thứ hai, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, các phương tiện TTXH đã góp phần quan trọng thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước; cung cấp cho tri thức khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Nhiều tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên thông qua các phương tiện TTXH đã tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, khẳng định những thành tựu tự hào của đất nước, khẳng định sự đúng đắn của đường lối lãnh đạo của Đảng, tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANBGQG. Thông qua các phương tiện TTXH, thanh niên có thể tiếp cận kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, thông tin thời sự chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Thứ ba, góp phần cung cấp thông tin chính thống, nguồn thông tin đáng tin cậy, nội dung thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời về những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền, ANBGQG là một bước quan trọng góp phần hình thành dư luận xã hội đúng đắn, tích cực. Theo đó, việc cung cấp thông tin cho thanh niên trên các phương tiện TTXH cần chú ý tới tính chủ động, kịp thời, nguồn tin đáng tin cậy, đã được kiểm chứng; đặc biệt chú trọng đến những vấn đề liên quan đến lợi ích, quan tâm của thanh niên - điều mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường lợi dụng, xuyên tạc.

Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiều fanpage trên mạng xã hội với đội ngũ quản lý, xây dựng fanpage khá chuyên nghiệp. Đoàn đã tích cực phát huy vai trò của mạng xã hội trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG, nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho thanh niên. Kênh truyền thông trên mạng xã hội của Đoàn thanh niên có nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn như Infographic, video clip... để thu hút của giới trẻ. Đoàn cũng rất chú trọng việc mời những người trẻ có tài năng, có sức hút và ảnh hưởng rộng lớn tới giới trẻ tham gia các hoạt động, sản phẩm truyền thông của Đoàn trên mạng xã hội.

Thứ tư, góp phần to lớn vào việc giúp cho thanh niên đóng góp ý kiến, nguyện vọng của bản thân.

Thông qua các phương tiện TTXH, thanh niên Việt Nam ngày nay có điều kiện thuận lợi hơn trong việc biểu lộ ý kiến, bộc lộ suy nghĩ, phản biện xã hội, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của bản thân; đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện những chủ trương lớn của đất nước; tham gia tích cực, trực tiếp vào bảo vệ chủ quyền, ANBGQG.

Các phương tiện TTXH giúp tiếng nói của thanh niên liên quan đến bảo vệ chủ quyền, ANBGQG đến gần hơn với các cơ quan quản lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Nhờ đó, các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, cán bộ phụ trách các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực an ninh, tuyên giáo, thông tin, truyền thông, văn hóa,… có thể nắm bắt được dư luận xã hội của thanh niên, giúp công tác bảo vệ chủ quyền, ANBGQG, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiệu quả hơn. Trên cơ sở nắm bắt đúng các vấn đề dư luận xã hội, các cơ quan chức năng có thể chủ động giải quyết sớm, kịp thời - không để “lan tỏa điểm nóng” và hình thành hiệu ứng dư luận xã hội tiêu cực; không tạo “điều kiện và cơ hội” cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tung tin xuyên tạc, chống phá.

Các phương tiện TTXH hiện đã và đang được tổ chức Đoàn quan tâm, xây dựng thành một kênh giáo dục, tuyên truyền cho các phong trào, hoạt động của Đoàn, đóng vai trò là diễn đàn, môi trường giúp người trẻ đóng góp tiếng nói của mình vào các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; phản bác các luận điệu sai trái, tiêu cực, xuyên tạc trên mạng xã hội; định hướng tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức đúng đắn cho thanh niên.

Việc cung cấp thông tin cho thanh niên trên các phương tiện TTXH cần chú ý tới tính chủ động, kịp thời, nguồn tin đáng tin cậy, đã được kiểm chứng; đặc biệt chú trọng đến những vấn đề liên quan đến lợi ích, quan tâm của thanh niên .

NÂNG CAO HƠN NỮA VAI TRÒ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TTXH

Để nâng cao vai trò của các phương tiện TTXH trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho thanh niên hiện nay, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tổ chức Đoàn các cấp cần xác định việc hình thành các mô hình tổ chức thanh niên của Đoàn và Hội thông qua các phương tiện TTXH như internet, mạng xã hội... để kết nối với đoàn viên, hội viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, định hướng giáo dục, lan toả những thông tin tích cực, tốt đẹp trong cộng đồng mạng xã hội có vai trò quan trọng, cấp thiết. Đây là phương thức hiệu quả cần tận dụng, từ đó, chủ động xây dựng những cơ chế giúp đỡ, khuyến khích thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên nói chung và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG nói riêng.

Tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường kế hoạch, chương trình tập huấn cho thanh niên về kỹ năng chọn lọc và xử lý các thông tin tiếp nhận trên các phương tiện TTXH; các kỹ năng phòng tránh rủi ro, bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng...

Hai là, nâng cao vai trò, năng lực và trách nhiệm của cán bộ Đoàn các cấp đối với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho thanh niên thông qua các phương tiện TTXH. Tổ chức Đoàn cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong việc đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền theo hướng văn minh, hiện đại, gần gũi, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, xu thế của thanh niên hiện nay.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho thanh niên; đẩy mạnh xây dựng các trang cộng đồng có tính tương tác cao trên mạng xã hội, đặc biệt là thông qua các hội nhóm, diễn đàn, fanpage. Chú trọng tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG thông qua tất cả các mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo, Gapo, Lotus, Mocha, VCNet... và nâng cấp ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” trở thành mạng xã hội.

Bốn là, để ứng dụng các phương tiện TTXH trong tuyên truyền, giáo dục, định hướng, đoàn kết, tập hợp thanh niên có hiệu quả, tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường kế hoạch, chương trình tập huấn cho thanh niên về kỹ năng chọn lọc và xử lý các thông tin tiếp nhận trên các phương tiện TTXH; các kỹ năng phòng tránh rủi ro, bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; tránh trường hợp tiếp nhận các thông tin xấu độc do các đối tượng xấu, tội phạm an ninh mạng, các thế lực thù địch chống phá gây tâm lý hoang mang, kích động, ảnh hưởng đến việc bảo vệ chủ quyền, ANBGQG./.

ThS. Nguyễn Văn Quý
Viện Nghiên cứu Thanh niên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất