Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 20/1/2022 21:54'(GMT+7)

An Giang: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương nêu rõ: Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 để triển khai trong toàn tỉnh với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra theo Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2022 và Kế hoạch số 33-KH/TU, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đề nghị:

Một là, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, làm theo.

Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực.

Bên cạnh đó, tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội; nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với nội dung Kế hoạch 33-KH/TU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm nhiệm được phân công, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Kế hoạch, đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; bổ sung, lồng ghép vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; mở đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó, góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các đại biểu tại các điểm cầu, với trách nhiệm nêu gương, cần nghiêm túc nghiên cứu từ đó làm sáng tỏ nội dung, những giá trị to lớn, trường tồn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; và liên hệ với tình hình thực tế địa phương hiện nay, trên cơ sở đó xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, trên cơ sở quán triệt nắm chắc nội dung Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy; từ đó, tạo sự thống nhất cao trong ý chí và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Kế hoạch; tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt 2 nội dung cốt lõi, trọng tâm của Chuyên đề năm 2022

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt 2 nội dung cốt lõi, trọng tâm của Chuyên đề năm 2022

 

Tại Hội nghị, đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt 2 nội dung cốt lõi, trọng tâm của Chuyên đề năm 2022;  Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hồng Châu báo cáo, quán triệt những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và những nội dung chính của Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và số 03-KH/TW của Trung ương…

Hội nghị được tổ chức ở 2 điểm cầu cấp tỉnh (Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy và Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và 15 điểm cầu cấp huyện, 136 điểm cầu cấp xã với tổng số trên 3.700 đại biểu tham dự học tập, quán triệt.

Trường Giang – Ngọc Hân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất