Thứ Tư, 26/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 9/9/2021 22:5'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trực tiếp quán triệt, truyền đạt các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trực tiếp quán triệt, truyền đạt các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 11 điểm cầu cấp huyện và 52 điểm cầu cấp cơ sở; các chi, đảng bộ còn lại được tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp; đến ngày 30/5/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc quán triệt, học tập nghị quyết trong các tổ chức đảng theo đúng Kế hoạch, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học- nghệ thuật, Hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII,Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 6 nhóm nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 03 khâu đột phá để cụ thể hóa Nghị quyết và triển khai thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đó, từ sau Đại hội đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 03 Nghị quyết, 04 Đề án, sửa đổi, bổ sung 02 Quy định về công tác cán bộ; 06 Chỉ thị, 06Kết luận, 37Kế hoạch, 08Chương trình và nhiều văn bản khác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho 9/9 huyện, thành phố (Quyết định 117); cho các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trịnh tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Quyết định 262); Quy định việc xây dựng Chương trình hành động của 50/50 các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo chức trách, nhiệm vụ được giao; ban hành Quy định việc thí điểm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và đánh giá người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng sản phẩm.

Trong đó, các nghị quyết, đề án, quy định trong công tác cán bộ để cụ thể hóa nhiệm vụ “đột phá” trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, cụ thể: 02 nghị quyết gồm: Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025; 04 Đề án gồm: (1). Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; (2). Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025; (3). Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; (4). Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025; Sửa đổi, bổ sung 02 quy định gồm: (1). Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; (2). Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thực hiệnNghị quyết Đại hội XIII và chủ trương của Tỉnh ủy, từ sau Đại hội đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 51 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó,Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025 là cơ sở quan trọng để Vĩnh Phúc thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, để ứng phó kịp thời với dịch bệnh Covid-19 và giảm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách quan trọng: Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022; Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Thực hiệnNghị quyết Đại hội XIII và chủ trương của Tỉnh ủy, nghị quyết của HDNĐ tỉnh, từ sau Đại hội đến nay, UBND tỉnh đã ban hànhKế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hộiXIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 18chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 110 danh mục các cơ chế, chính sách thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực (gồm 08 cơ chế, chính sách; 102 các Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội), 127 dự án đầu tư công trọng điểm mang tính động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của từng địa phương và 19 danh mục các dự án xã hội hóa cần tập trung thực hiện. Phê duyệt 31 Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của 22 sở, ngành và 9/9 huyện, thành phố; phê duyệt.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết nhằm đánh giá hiệu quả các nghị quyết, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh các nội dung thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu.

Duy Phong

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất