Thứ Tư, 24/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 28/7/2023 17:8'(GMT+7)

Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra

NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC BƯỚC ĐẦU

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng; đồng thời nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I. Để thực hiện được mục tiêu quan trọng này, tỉnh xác định phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Củng cố quốc phòng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh việc xác định 29 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; khai thông các điểm nghẽn, thu hút đầu tư; (3) Xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; (4) Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (5) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 3 khâu đột phá là: (1) Đột phá về cơ chế chính sách đặc thù để phát triển kinh tế, xã hội; (2) Đột phá về phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; (3) Đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, hơn 2 năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung cao độ cho công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chủ động, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đúng đắn, nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục khởi sắc. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 8,8%, trong top 10 tỉnh có tăng trưởng cao nhất cả nước, (MTĐH: 8,5-9%/năm). Quy mô GRDP của tỉnh theo giá hiện hành tăng dần: Năm 2021 đạt 137,34 nghìn tỷ đồng và năm 2022 tăng lên 153,12 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 14 cả nước. Giá trị GRDP bình quân đầu người tăng từ 115,2 triệu đồng năm 2021 lên 127,85 triệu đồng/người năm 2022 (MTĐH: 130-135 triệu đồng). Thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 32,9 nghìn tỷ đồng và năm 2022 lập dấu mốc mới đạt 40,3 nghìn tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất vùng tập trung quy mô lớn; dịch vụ, thương mại, du lịch có những dấu hiệu phục hồi tốt và tăng trưởng ổn định. Các chỉ số đo lường tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của tỉnh tăng cao so với những năm trước. Năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Vĩnh Phúc xếp thứ 7 toàn quốc, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 29, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xếp vị trí thứ 8 và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) xếp thứ 9 trong số 63 tỉnh, thành phố.

Công nghiệp tiếp tục được xác định là ngành kinh tế chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2021-2023 đều tăng như: Doanh thu linh kiện điện tử tăng 22,4%/năm; quần áo các loại tăng 11,5%/năm; giầy dép thể thao tăng 11,8%/năm. Tổng số dự án trong lĩnh vực công nghiệp thu hút mới trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2023 là 149 dự án, trong đó có 104 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 1,67 tỷ USD, 45 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 7.896 tỷ đồng; thực hiện tăng vốn cho 147 lượt dự án trong đó có 132 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng là 724,03 triệu USD và 15 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng là 4.558 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thu hút trong lĩnh vực công nghiệp (cấp mới và tăng vốn) đạt khoảng 65.142 tỷ đồng (2,39 tỷ USD đối với các dự án FDI và 12.454 tỷ đồng đối với các dự án DDI. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới như NorthStar Precious; Sojit, Kraft Vina... quan tâm, đầu tư tại tỉnh; công nghiệp ứng dụng sản xuất ngày càng tiên tiến, hiện đại, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 70 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cho Samsung, Dell và một số doanh nghiệp cung ứng linh kiện cho Apple... đã hình hình thành một số doanh nghiệp nội làm chủ chuỗi cung ứng sản xuất như: Cosmos, Á Mỹ, CNC,... sản xuất các sản phẩm xuất khẩu Mỹ, Châu Âu và các thị trường lớn trên thế giới.

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật của bức tranh tăng trưởng kinh tế; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến. Tỉnh chủ động dự báo, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình, triển khai nhiều cách làm điển hình, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 được các tỉnh, thành phố học tập kinh nghiệm. Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh; Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/12/2022 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 16/3/2023 về xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với quan điểm "lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân, con người là trung tâm cho mọi quyết định và mọi người dân phải được hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh". Chất lượng trong dạy, học, thi cử và kiểm định chất lượng giáo dục được xếp là một trong 6 đơn vị đứng đầu toàn quốc; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 37% cao hơn cả nước năm 2022 là 26,2%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đặc biệt quan tâm, chú trọng bằng các cơ chế, chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVII và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,51% năm 2021 xuống còn 0,99% năm 2022 và ước thực hiện năm 2023 còn khoảng 0,7%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra (MTĐH: còn dưới 1%), thấp hơn so với tỷ lệ chung toàn quốc năm 2022 là 7,52%.

Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được củng cố. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên. Những kết quả đó, tiếp tục nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ, QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ RA

Những kết quả đạt được trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu; thời gian tới Vĩnh Phúc vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đó là: Các nhân tố tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn rất lớn với nhiều yếu tố khó dự báo hơn, thách thức lớn hơn và khó lường hơn, nhất là biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao; rủi ro về chuỗi cung ứng, sự điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại lớn dẫn đến giảm mạnh các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp. Khả năng tìm kiếm động lực tăng trưởng mới mang tính đột phá trong bối cảnh hiện nay là rất khó. Khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh, trình độ quản trị thấp, khả năng tiếp cận các nguồn lực hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn thấp, thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực đáp ứng được các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu hội nhập quốc tế. Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân... Đây là những yếu tố tác động bất lợi đến sự phát triển của tỉnh.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là:

Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành.

Tiếp tục xử lý các vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong tất cả các ngành, các lĩnh vực; tập trung khơi thông các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế, chuẩn bị đầu tư từ sớm, từ xa. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp cho thu hút đầu tư. Triển khai Nghị quyết về phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm đặc hữu địa phương. Phát triển dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh. Xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch gắn các giá trị văn hóa, lịch sử, khuyến khích các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch và hỗ trợ các hoạt động du lịch, các tuyến du lịch kết nối với các khu du lịch trên toàn quốc và khu vực…Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất đai, giảm chi phí gia nhập thị trường; giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị hợp lý của các nhà đầu tư.

Song song với các giải pháp về kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu". Tiếp tục sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đảm bảo hoạt động giáo dục và đào tạo phù hợp với đặc điểm của từng vùng, địa phương góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức triển khai tốt các cơ chế, chính sách và các đề án, kế hoạch phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu ban hành các đề án, kế hoạch… thuộc lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh. Tiếp tục cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nguyễn Hữu Bình

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất