Thứ Bảy, 13/7/2024
Nghiên cứu
Thứ Năm, 9/12/2021 10:23'(GMT+7)

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô, Tết Quý Mão 1963. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô, Tết Quý Mão 1963. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

I. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài, làm cho Đảng ta luôn phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang, ngày càng thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất cao về ý chí, hành động, trong sạch về đạo đức, lối sống, chặt chẽ về tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế, uy tín và đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xác định: 1) “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng”, “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. 2) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để Đảng ta là một Đảng trí tuệ, đạo đức và văn minh.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng, khẳng định một cách nhất quán trong nhận thức và hành động, không ngừng phát triển, hoàn thiện quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045; đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện các yêu cầu thực tiễn, yếu tố tác động, nguy cơ; đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với vai trò lãnh đạo của Đảng; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tha hóa quyền lực, quan liêu, tham nhũng... của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực tế, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có tới 127 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý; hơn 5.200 cán bộ, đảng viên bị xử lý theo pháp luật, tăng 18,5% so với nhiệm kỳ XI... Qua đó, xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đặc biệt được coi trọng và đưa lên một tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước…”.  Bổ sung, nhấn mạnh những biểu hiện nguy hiểm nhất trong những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp; so với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận 21-KL/TW bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến vấn đề “cán bộ”: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm”; qua đó, khẳng định sự quyết tâm, đổi mới của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

II. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu đi đầu trong quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên trì, quyết liệt và quyết tâm chính trị lớn trong tổ chức thực hiện các giải pháp mang tính “đột phá”, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND).

Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong CAND đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa”; coi đó là trách nhiệm, danh dự của cán bộ, đảng viên CAND. Tổ chức bộ máy của Bộ Công an tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp, kiện toàn theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn tăng cường cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, cấp cơ sở với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; hoàn thành bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an chính quy tại 8.576/8.576 xã, thị trấn trên toàn quốc.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, cơ chế chính sách trên các lĩnh vực công tác được rà soát, bổ sung từng bước hoàn thiện. Công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Cán bộ vi phạm, sai phạm, kể cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ cấp cao đều bị xử lý nghiêm minh. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chủ động giữ vững bên trong; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước; điều tra, làm rõ nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.  

III. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra ngày càng lớn hơn, toàn lực lượng CAND quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thực sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gương mẫu, đi đầu. Chủ động, trách nhiệm cao trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tham mưu, đề xuất cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, gắn với hoàn thiện, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quan điểm, quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chủ động, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ trong nắm, đánh giá tình hình cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các chủ trương chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nắm, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; thực hiện các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng; các quy định mới về những điều đảng viên không được làm, giải quyết các vấn đề phức tạp trong nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo... để sớm tham mưu, phục vụ hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ động nhận diện, dự báo các yếu tố tác động, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số cơ hội chính trị đối với sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nội bộ, hệ thống tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Kiên quyết bảo vệ, giữ vững cơ chế, thể chế xác lập vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, xử lý nghiêm những hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với phương châm: “Sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó và không có vùng cấm”; “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức điều tra hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật”, đúng người, đúng tội; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra và xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước. Chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tội phạm tham nhũng, kinh tế một cách căn cơ, bài bản, chiến lược. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy nhanh ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Tiếp tục tuân thủ, quán triệt, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng trong CAND, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cả hệ thống chính trị; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trong giai đoạn mới. Sớm hoàn thiện, trình Bộ Chính trị phê duyệt Đề án “Xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ bốn cấp Công an trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

(Nguồn: VGP)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất