Chủ Nhật, 14/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 2/4/2019 9:28'(GMT+7)

Cà Mau: Bộ đội biên phòng tỉnh thi đua học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

Chào cờ trên đảo Hòn Chuối

Chào cờ trên đảo Hòn Chuối

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ BĐBP tỉnh Cà Mau luôn vững vàng về chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ chủ trì các cấp luôn gương mẫu, đi đầu trong sinh hoạt, công tác, là tấm gương cho cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo. Cán bộ, đảng viên, quần chúng các đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ ý thức, đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của tỉnh. 

Về thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác, BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí trên cấp, quỹ vốn đơn vị, tiết kiệm chi tiêu, không để xảy ra thâm hụt, mất cân đối. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, đưa công tác quản lý, sử dụng tài chính vào nền nếp, phục vụ tốt cho các hoạt động của đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống gây thất thoát kinh phí, vật tư, tài sản.

Về phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội, BĐBP tỉnh tiến hành phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng Cà Mau chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai sâu rộng phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua quyết thắng hàng năm, thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống; thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Kết quả đã phối hợp vận động xây dựng đưa vào sử dụng một dự án nước sạch, trị giá 500 triệu đồng, địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm; 01 trường học tại đảo Hòn Chuối, trị giá 500 triệu đồng; 03 cây cầu bê tông, trị giá 405 triệu đồng, địa bàn xã Phong Điền, Khánh Hải và Nguyễn Việt Khái; sửa chữa, đào đắp 46.5km đường giao thông nông thôn; đào đắp móng mố cầu và vận động nhân dân làm đường đất đen, đường bê tông…, có 215 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các công trình đều hoàn thành đạt chất lượng, đúng tiến độ góp phần thiết thực vào nhu cầu thiết yếu của người dân, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Đặc biệt, quản lý và thực hiện hiệu quả một Dự án hỗ trợ vay vốn với số vốn 212 triệu đồng cho 11 hộ dân vay phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 18 lớp tập huấn hướng dẫn nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng hoa màu, có 1.450 người tham dự; giúp dân lao động sản xuất 365 ngày công; thu hoạch và chăm sóc 360 ha hoa màu. Qua đó, đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, nâng cao. Phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng vùng sâu, ven biển, hải đảo… Kết quả đơn vị tham gia 338 ngày công xây dựng, sửa chữa 25 phòng học, vận động 105 em học sinh bỏ học trở lại trường; trực tiếp giảng dạy “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn chuối, có 23 em theo học; phối hợp vận động tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn Biên phòng trị giá 282 triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”; đơn vị nhận đỡ đầu 38 em học sinh nghèo hiếu học với số tiền 500.000 đồng/01 cháu/tháng. Bên cạnh đó, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, phương pháp tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nói đi đôi với làm, phong cách dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập kinh nghiệm gương người tốt, việc tốt. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, kịp thời đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội trong cán bộ, đảng viên.

Về xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, sai trái, không đi đôi với làm, bệnh thành tích, hình thức. Kết quả năm 2018, đơn vị có 1 tập thể, 1 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng về điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, thời gian qua việc học tập và làm theo Bác của một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức còn chậm; triển khai đăng ký học tập và làm theo còn chung chung, thiếu cụ thể. Đồng thời, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhất là các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; công tác tuyên truyền có lúc chưa đổi mới, thiếu sức hấp dẫn.

Nhằm nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BĐBP tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Hai là, tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, Hội thi “Gương người tốt, việc tốt” về học tập, làm theo Bác, xác định giải pháp đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc.

Ba là, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng hàng năm nhằm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Năm là, duy trì nghiêm túc, nề nếp công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm./.

Hoàng Anh

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất