Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 31/7/2020 10:44'(GMT+7)

Cần quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng thời, công tác tuyên giáo đã có những bước đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng trong việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề năm hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Để thực hiện tốt công tác tuyên giáo, trong thời gian tới cần quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các nội dung sau:  

Một là, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp cần phải tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…; tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền về công tác chuẩn bị và kết quả đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, tăng cường tổ chức hội thảo, hội nghị đánh giá và tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo; hội nghị báo cáo viên các cấp. Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự.

Ba là, tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bốn là, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bác để góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên học tập.

Năm là, tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng./.

NGUYỄN ANH HOA
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất