Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 9/7/2020 21:54'(GMT+7)

Lâm Đồng: Chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Quang cảnh Tọa đàm khoa học “Bác Hồ - niềm tin sắt son” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Quang cảnh Tọa đàm khoa học “Bác Hồ - niềm tin sắt son” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức

 Sáu tháng đầu năm 2020, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các cấp ủy Đảng; chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của năm và nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy giao, bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để chỉ đạo, định hướng và triển khai thực hiện, góp phần quan trọng đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Trong bối cảnh tình hình chung, ngành tuyên giáo Lâm Đồng đã chủ động, sáng tạo trong điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như trao đổi nghiệp vụ qua mạng xã hội, xử lý văn bản trực tuyến... để duy trì công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử luân phiên 1 đồng chí tác chiến tại cơ quan; một số hoạt động dự kiến tổ chức hội nghị đã chuyển hóa thành văn bản chỉ đạo để triển khai; nhìn chung tiến trình công việc trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn được duy trì, đảm bảo chất lượng như việc triển khai các hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130  năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo; việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của đảng; công tác định hướng tuyên truyền, hoạt động báo chí, nắm bắt dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2005-2020 đã cơ bản hoàn thành đề cương chi tiết.

 Sáu tháng cuối năm 2020, dự báo tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường. Đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến tình hình phát triển-kinh tế xã hội của đất nước ta; việc triển khai các nhóm giải pháp phục hồi kinh tế, đặc biệt là công tác an sinh xã hội nếu triển khai không đúng quy định hoặc để xẩy ra sai phạm sẽ tác động rất lớn đến công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, thông tin xuyên tạc, bịa đặt sẽ là thách thức, khó khăn đối với công tác tuyên giáo.

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo.

Bám sát chủ đề năm 2020 “chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X” để kịp thời tham mưu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo. Tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tham mưu định hướng các nhiệm vụ trên lĩnh vực này trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tiếp tục tích cực, chủ động, tham gia tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đồng thời tập trung đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại khó khăn trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung định hướng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham mưu tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện Đại hội; công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020,… nhằm tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền trên báo, đài với tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

Tham mưu, phối hợp tổ chức và quản lý Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Chủ trì hội nghị giao ban báo chí, các buổi họp báo, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến Đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức và thẩm định có chất lượng các nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, tăng cường công tác dự báo, điều tra dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, sớm phát hiện và đánh giá đúng mức tác động của những diễn biến tư tưởng, tâm trạng tiêu cực trong xã hội, từ đó đề ra các biện pháp xử lý phù hợp, phòng ngừa và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động, tích cực hơn nữa trong đấu tranh, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa, văn học - nghệ thuật, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy và cộng tác viên Dư luận xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bốn là, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương diễn ra trong năm 2020; công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020,… nhằm tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục- thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương.

Định hướng, phát huy vai trò tham gia của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, việc triển khai các nhóm giải pháp phục hồi kinh tế, đặc biệt là công tác an sinh xã hội đối với các nhóm đối tượng bị tác động bởi đại dịch Covid-19; phối hợp tốt trong việc xử lý nghiêm theo quy định những sai phạm trong công tác quản lý, hoạt động báo chí, xuất bản. 

 Năm là, chú trọng tính tư tưởng chính trị trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, các vấn đề xã hội

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và các vấn đề xã hội. Tham mưu khắc phục những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Dự báo sớm, tham mưu kịp thời, có chiều sâu, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh (2020 - 2025), Đại hội XIII của Đảng.

Sáu là, tăng cường công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tuyên truyền kịp thời về hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình quốc phòng-an ninh, biển, đảo,...; đặc biệt là các thông tin thế giới đánh giá Việt Nam đã làm tốt trong cuộc chiến chống  Covid-19.

Tăng cường phối hợp để đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Lâm Đồng, các hoạt động du lịch-dịch vụ, xúc tiến đầu tư với bạn bè trong và ngoài nước.

Bảy là, tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo./.

 

Minh Triết

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất