Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 13/7/2020 11:38'(GMT+7)

Hải Phòng: Ngành Tuyên giáo thể hiện vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy  Hải Phòng báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng báo cáo tại Hội nghị.

Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tích cực đổi mới phương thức hoạt động

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, bất ổn và khó lường, đặc biệt là những ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

"Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hệ thống Tuyên giáo thành phố Hải Phòng đã thể hiện được vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ; cùng với toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố, hệ thống Tuyên giáo đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động và điều hành để thích ứng, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- Đồng chí Đào Văn Hoàn nhấn mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội nên ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới, trong nước và địa phương. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; từ đó, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Trước những thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-2019 là nhiệm vụ cấp bách, trọng yếu hàng đầu, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo Hải Phòng đã kịp thời đổi mới phương thức tổ chức, điều hành triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và phương án bố trí cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thực hiện chế độ làm việc theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc của từng cá nhân và nhiệm vụ của Ban.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy, chính quyền.

 Việc tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến được tăng cường thay cho hình thức tổ chức hội nghị tập trung.

Việc tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, hệ thống phát thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, phát hành tài liệu tuyên truyền được tăng cường… 

Sự kịp thời, đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo đã góp phần vào thắng lợi bước đầu của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh.

 Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì nề nếp, chú trọng việc gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc từ khâu khai thác, xử lý tư liệu đến biên soạn, hội thảo, thẩm định và nghiệm thu...

Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ trên địa bàn có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo; đặc biệt là đối với việc định hướng, xử lý những vấn đề được dư luận, nhân dân quan tâm. Công tác triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ ngày càng nâng cao chất lượng và đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Biên soạn và phát hành 2 bộ tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tài liệu tuyên truyền 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 9 lần Người về thăm Hải Phòng… 

Tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp đến nay đã cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố, kiện toàn thông qua việc hoàn thiện các quy định, quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị... để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đối với cấp thành phố đã triển khai quy chế về tổ chức, hoạt động của cơ quan; về công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Tuyên giáo Thành ủy... và các quy định khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Đồng thời quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, các vấn đề về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác tổ chức cán bộ.

Công tác gửi nhận văn bản được thực hiện liên thông với các địa phương, cơ quan, đơn vị qua phần mềm điều hành tác nghiệp trên máy tính, không sử dụng văn bản giấy đã giúp cải cách thủ tục hành chính, xử lý công việc đảm bảo chính xác, hiệu quả, tiết kiệm; đặc biệt, trong thời gian chấp hành quy định về cách ly và giãn cách xã hội vẫn đảm bảo giải quyết công việc đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Các tham luận tại Hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác tuyên giáo của Thành phố.

Từ đó, đề xuất, kiến nghị và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Hải Phòngtrong 6 tháng cuối năm 2020. Đó là:

Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ và các cấp uỷ, triển khai đồng bộ nhiệm vụ tuyên truyền việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đến hết tháng 6/2020: 6.157/6.157 (=100%) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 1.232/1.232 (=100%) chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Đã có 4 đảng bộ cấp trên cơ sở (quận Lê Chân, huyện Kiến Thụy, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) tổ chức thành công đại hội điểm, trong đó có 2 đơn vị thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhất là việc thực hiện mục tiêu kép “Đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội”; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế trong thời gian “hậu Covid-19”; các dự án, công trình trọng điểm; kết quả xây dựng nông thôn mới; tình hình an ninh, bảo vệ chủ quyền Biển đảo, thông tin đối ngoại, các nhiệm vụ quốc phòng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố... gắn với tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Thứ ba, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu giải pháp xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch và các nhóm chống đối lợi dụng diễn đàn tham gia góp ý dự thảo Văn kiện đại hội Đảng và mạng xã hội để chống phá.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục đi sâu khai thác những mặt mạnh, những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… Phải làm cho những mặt tốt đẹp, tích cực trong xã hội ngày càng có sức lan toả, chi phối lấn át, kiềm toả và đẩy lùi những tiêu cực.

Thứ năm, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố vững về chính trị, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ sắc sảo, chủ động trong tác nghiệp, có đạo đức trong sáng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo sau đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ sáu, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930-1/8/2020), nhấn mạnh những truyền thống vẻ vang và đóng góp của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đối với quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới...

Có thể khẳng định, phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, hệ thống Tuyên giáo các cấp của Hải Phòng đã và đang góp phần sớm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần của Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thu Hằng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất