Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 24/4/2021 9:0'(GMT+7)

Chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Bái

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.


TỪ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05 VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ HÀNG NĂM 

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm cho đối tượng cán bộ chủ chốt của tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt; từ việc triển khai học tập trực tuyến đến việc mời các báo cáo viên là các giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu của Trung ương trực tiếp tới truyền đạt.

Với đối tượng cán bộ đảng viên ở cấp trên cơ sở và cơ sở, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 100% cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều đã xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai nghiêm túc công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề học tập, làm theo Bác hằng năm; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở. 

Trong tổ chức học tập, quán triệt, công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo viên, tổ chức viết thu hoạch, đánh giá kết quả bài viết thu hoạch sau học tập chuyên đề đã được quan tâm chú trọng. 

100% cấp ủy, tổ chức đảng, trên 97% cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung và yêu cầu nhiệm vụ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

ội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - điểm cầu Yên Bái

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - điểm cầu Yên Bái

 

ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỘT PHÁ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Cán bộ, đảng viên nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

Đại đa số cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, gần dân, phục vụ nhân dân, sâu sát cơ sở; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng, thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên 

Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng, ban hành được quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đa số cơ quan, đơn vị đã niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp vào nội dung bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện hằng năm. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và hầu hết cấp ủy cơ sở đã triển khai nghiêm túc việc tổ chức xây dựng và ký cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước. Kết quả, hằng năm,100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng, ký cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, báo cáo với chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể

Quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, nội dung sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; đưa yêu cầu này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa và hằng năm; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo ban tuyên giáo cấp ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt theo chủ đề hằng năm, hằng tháng cho các chi, đảng bộ cơ sở; phối hợp với ban tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện.

Kết quả, 100% tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ đã đưa được nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên; hầu hết các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được từ 1-2 cuộc sinh hoạt chuyên đề hằng năm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, góp phần đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo yêu cầu Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; thiết thực góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác 

Quán triệt phương châm chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “nói đi đôi với làm”, gắn học tập với làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm, chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. 

Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chỉ đạo Ban Tuyên giáo ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ động viên triển khai thực hiện; quan tâm chỉ đạo công tác tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong viêc học tập, làm theo Bác.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tuyên dương

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tuyên dương

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn đăng ký và bồi dưỡng, giúp đỡ xây dựng mô hình, điển hình; kịp thời ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến. Do đó, đa số các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương, được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Từ năm 2017 đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đã có 989 điển hình tiên tiến tiêu biểu (445 tập thể, 544 cá nhân) đã được tuyên dương, khen thưởng ở cấp huyện và cấp tỉnh, chiếm tỉ lệ 25% tổng số đăng ký xây dựng. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập, làm theo Bác của tỉnh đã được Trung ương tuyên dương, khen thưởng.

Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào nội dung kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW trong kiểm điểm, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm. 

Kết quả, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ đã đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Ngay sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện và yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, kịp thời nhắc nhở, phê bình những cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Vì vậy, việc thực hiện tự phê bình và phê bình đã có chuyển biến tích cực, nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; tăng cường củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh hằng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường; quan tâm, đẩy mạnh chương trình, nội dung giáo dục thế hệ trẻ

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử đảng bộ tỉnh, truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh để triển khai thực hiện trong các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn tỉnh từ năm học 2019-2020.

Ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào sử dụng trong nhà trường; có nhiều hoạt động sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn và mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc” của ngành. Tỉnh đoàn Yên Bái tăng cường tổ chức các hoạt động hội thi, các buổi sinh hoạt với chủ điểm, diễn đàn tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì 01 chuyên mục “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo Bác” trên website của Tỉnh đoàn; ban hành cuốn Kỷ yếu “Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Di chúc theo chân Bác”... 

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngay từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch toàn khóa số 13-KH/TG, ngày 30/9/2016 về tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW; kịp thời tham mưu, đưa nội dung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền hằng năm; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chú trong đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có hiệu quả. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh  như báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã xây dựng được các chuyên trang, chuyên mục, tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh; tăng cường thời lượng, tin bài để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, quan tâm chỉ đạo đăng tải tin, bài về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình, điển hình tiên tiến, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo Bác trên hệ thống thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thông tin, cổ động trực quan; tăng cường chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở; tổ chức các cuộc thi, diễn đàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhiều cấp ủy đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua mạng xã hội (zalo, facebook, Vcnet) và các trang fanpage của địa phương; đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành ủy Yên Bái tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến trên Internet; Huyện ủy Văn Yên ban hành Thông tri về tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu về Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Đảng ủy Công an tỉnh đã sưu tầm bộ sách gồm 6 tập “Những câu chuyện về Bác Hồ”; tổ chức Hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW; cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nhân 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2018); Tỉnh đoàn Yên Bái, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) tổ chức truyền đạt chuyên đề học tập, làm theo Bác và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người tại tỉnh, kết nối trực tuyến đến 9/9 điểm cầu cho trên 2.100 đoàn viên, thanh niên.

Nhân các ngày kỷ niệm lớn trong nhiệm kỳ, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm, Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, kỷ niệm 130 năm, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và Khu tưởng niệm Bác Hồ tại thị xã Nghĩa Lộ; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề; tổ chức Hội thảo, phát hành Kỷ yếu “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”; biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ”. Đặc biệt, đã đầu tư sản xuất các clip quảng bá, giới thiệu cập nhật trên báo điện tử, website, các trang fanpage; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW nói chung và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái nói riêng, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp, sự đồng thuận, lan tỏa tinh thần học Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động Thành phố Yên Bái)

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn là một trong những trọng tâm tuyên truyền chính được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời phong trào thi đua học tập, làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 đã có bước đổi mới, nâng cao hơn về chất lượng, hiệu quả. Nổi bật là việc tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác ở cả 3 cấp: cơ sở, huyện, tỉnh; khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị, có hình thức sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác.

Vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành các kế hoạch chuyên đề về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025; quy định thêm về việc sơ kết, tổng kết, trao giải thưởng cấp tỉnh để thiết thực động viên, thu hút được đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí và nhiều văn nghệ sỹ, người yêu thích văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia.

CỤ THỂ HÓA CÁC CHỦ ĐỀ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC HÀNG NĂM

Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về các chủ đề học tập, làm theo Bác hằng năm, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch xác định cụ thể các nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Năm 2018, với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy đã xác định đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong chủ đề xuyên suốt của năm.

Năm 2019, với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, năm 2020 ; ban hành các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, năm 2020, năm 2021 với quyết tâm chính trị cao, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm thực hiện với yêu cầu cụ thể về tiến độ, thời gian hoàn thành và sản phẩm cần đạt được . 

PHÁT HUY VAI TRÒ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Chú trọng tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Duy trì nền nếp việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; trong các kỳ tiếp công dân, ngoài các cơ quan theo thành phần, có mời thêm Hội Luật gia để giúp dân tư vấn về luật. Ban hành sửa đổi, bổ sung kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc và các đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Huyện ủy Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.

Mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Huyện ủy Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.

 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ đề học tập, làm theo Bác năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyên đề số 152-KH/TU, ngày 05/5/2019 về việc thực hiện “Ngày thứ bảy cùng dân năm 2019, 2020”, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương “gần dân, phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân, sâu sát cơ sở”; huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân đã tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân; gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua, cuộc vận động của mặt trận, đoàn thể.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Năm năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn trong nhận thức và hành động, nhất là việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Năm năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Bái đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, tạo cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, vừa bám sát định hướng của Trung ương, vừa vận dụng cụ thể hóa, sáng tạo, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình địa phương.


Hai là, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp. Đảm bảo xác định đúng và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá, nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước; có sự phối hợp trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ba là, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp, có hiệu quả về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; coi trọng xây dựng, nhân rộng và thông tin, tuyên truyền, cổ cũ động viên, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo Bác.

Bốn là, tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chủ chốt các cấp.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng; coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn  Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về thực hiện văn hóa, đạo đức trong đảng và trong hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2021 theo yêu cầu Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong cả giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được các cấp ủy xác định, gắn với việc đẩy mạnh khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, qua kiểm tra, thanh tra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp vào chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan đoàn thể. Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh theo yêu cầu Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên, tuyên dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập, làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và học sinh, sinh viên theo các chương trình quy định của Trung ương và chương trình, nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Tăng cường chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự phối hợp trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trong công tác tuyên truyền. Tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; coi trọng đúng mức công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ và việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hằng năm và định kỳ theo hướng dẫn của Trung ương. Trước mắt, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức nghiêm túc Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 - 2025 đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị./.

Nguyễn Minh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất