Thứ Bảy, 22/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 12/4/2021 9:0'(GMT+7)

Nam Định: Hiệu ứng tích cực từ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đại hội thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Đại hội thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

ĐẨY MẠNH PHONG TRẢO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tích cực, toàn diện. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 16/3/2018 về chương trình thực hành tiết kiệm, xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực: tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công việc; sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập; chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên… Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định . Quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA"

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân hưởng ứng và đã có chuyển biến tích cực. Các quy định trong hương ước, quy ước ở nhiều địa phương đề cao đạo đức, nét đẹp văn hóa truyền thống trong xây dựng con người mới, xây dựng nông thôn mới (NTM )và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tỉnh đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam triển khai Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở Nam Định đến năm 2030” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, toàn tỉnh có 3167/3634 hương ước, quy ước làng, thôn, xóm, tổ dân phố được phê duyệt, đạt 87%. Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 93% làng (thôn, xóm, tổ dân phố) đạt danh hiệu văn hóa; 83% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá …

Thông qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được đưa vào quy ước, hương ước làng (thôn, xóm, tổ dân phố) văn hóa, trở thành một tiêu chí trong bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa. Công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá đạt được nhiều kết quả tích cực . Một số địa phương đã thực hiện bỏ lệ mời tiếp thuốc lá, không làm cỗ chia phần ; Việc tang được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, sử dụng băng tang, luân chuyển vòng hoa trong lễ viếng. Các hủ tục khóc mướn, tình trạng bắc rạp lấn chiếm lòng đường, vi phạm an toàn giao thông đã được hạn chế... 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn về văn hóa trong xây dựng NTM. Thành phố Nam Định tiếp tục giữ vững là đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; huyện Hải Hậu liên tục 40 năm đạt danh hiệu điển hình văn hóa - thông tin cấp huyện của cả nước, 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng. 

Các đơn vị Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Hải Hậu (có 100% các xóm (tổ dân phố) bỏ việc mời, tiếp thuốc lá, không làm cỗ chia phần, ăn cỗ lấy phần trong đám cưới).

 Huyện ủy Xuân Trường ban hành Nghị quyết, UBND huyện ban hành Chỉ  thị về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.

 UBND huyện Hải Hậu ban hành Hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đẩy mạnh Cuộc vận động “Lấy cỗ vừa đủ ăn, không làm cỗ chia phần, ăn cỗ không lấy phần”.

BCH Đảng bộ huyện nam Trực ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2016-2020”.

 BCH Đảng bộ Nghĩa Hưng ban hành Nghị quyết “về tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội giai đoạn 2016-2020”, UBND huyện ban hành kế hoạch về việc triển khai Đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND huyện  Giao Thủy ban hành hướng dẫn về thực hiện Cuộc vận động “Làm cỗ vừa đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần”.

Huyện ủy Trực Ninh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU....

SÁNG TẠO TRONG VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT HỘI VIÊN, ĐOÀN VIÊN

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động, tập hợp, đoàn kết và động viên hội viên, đoàn viên tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Trong thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; trong triển khai chương trình phối hợp đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng NTM”, toàn tỉnh có 389 mô hình với 81.690 hội viên tham gia; duy trì các mô hình tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” với 2.500 km đường hoa do phụ nữ đảm nhận; vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mua thẻ BHYT thông qua kênh của Hội được 89.200 thẻ.

Hội Nông dân tỉnh với các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (có 153.183 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 76.897 hộ đạt, bằng 50,2% so với hộ đăng ký); duy trì 135 mô hình Hội Nông dân cơ sở tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh với phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 9.567 người có công, người nghèo, hiến tặng 21.000 đơn vị máu; tư vấn hướng nghiệp cho 58.000 học sinh, ...

Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng 09 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo từ nguồn quỹ “Vòng tay đồng đội”, phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 600 hội viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại nơi làm việc; phối hợp các ngành tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm hỏi, gặp mặt đối thoại công nhân trong các khu cụm công nghiệp... MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ trên 6,3 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư y tế trị giá hơn 3,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tiếp nhận và chuyển số tiền ủng hộ là 15 tỷ đồng cho 12 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của lũ lụt.  

Các địa phương trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

 

Giao Tuyến

 

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất