Thứ Sáu, 19/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 24/6/2024 17:35'(GMT+7)

Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm đổi mới

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Phùng Hữu Phú, Phan Xuân Thủy. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Phùng Hữu Phú, Phan Xuân Thủy. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”.

Hội thảo nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho xây dựng báo cáo tư vấn về những nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo cần bổ sung đưa vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học (HĐKH) các cơ quan Đảng Trung ương; GS. TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chuyên gia tư vấn HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham gia Hội thảo có: Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương GS. TSKH. Đặng Vũ Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; PGS. TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Viện Xây dựng Đảng, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Tuyên Quang, Bắc Ninh; các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương...

THAM GÓP XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu Đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ, trong suốt tiến trình lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng củng cố, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, tạo thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo theo Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 của Bộ Chính trị; theo đặt hàng của HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu Đề tài “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” (Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01).

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, để thực hiện Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01, đến nay Ban Chủ nhiệm đã hoàn thành các công việc: 1) Đặt hàng 27 chuyên đề khoa học; 2) Tổ chức khảo sát thực tiễn ở 3 tỉnh, thành phố (Nghệ An, Hà Giang, Quảng Bình); 3) Tổ chức điều tra xã hội học ở các tỉnh ủy, thành ủy trên cả 3 miền và 9 cơ quan Trung ương; 4) Tổ chức 5 cuộc tọa đàm, trong đó có 2 cuộc tọa đàm tổ chức tại Ban Tuyên giáo Trung ương, 3 cuộc tọa đàm tổ chức tại các địa phương và đến nay đã cơ bản hoàn thành các nội dung Đề tài.

Trên cơ sở những kết quả của Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01, Ban Chủ nhiệm đã hoàn thành Báo cáo tư vấn số 1 gửi HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, đồng thời xây dựng Báo cáo tư vấn số 2 để tham góp xây dựng Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

GS. TS. Phùng Hữu Phú phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại Hội thảo, trên cơ sở định hướng của Ban tổ chức Hội thảo - Ban Chủ nhiệm Đề tài, các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, cho ý kiến đánh giá về các nội dung cần kế thừa, vấn đề mới, yêu cầu mới nảy sinh cần bổ sung vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Thứ hai, cho ý kiến về các đề xuất Tiểu ban Văn kiện đưa vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Thứ ba, cho ý kiến về các nội dung đề nghị cần thể hiện trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV trên các lĩnh vực tuyên giáo: Giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Môi trường...

Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CẢ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định Hội thảo đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, để chuẩn bị tham gia tích cực vào việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương đã đặt hàng các Ban Đảng Trung ương xây dựng các chương trình trọng điểm 2022-2024 về nghiên cứu, tổng kết 40 năm công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương, trong đó Ban Tuyên giáo Trung ương được đặt hàng Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01. Đây là Đề tài có ý nghĩa quan trọng để tổng kết, đánh giá thực trạng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo. Kết quả nghiên cứu của Đề tài là cơ sở quan trọng để đóng góp chung vào việc tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, đồng thời để tham gia xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hai là, Ban chủ nhiệm Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01 đã triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đặt ra. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các sản phẩm của Đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đã chắt lọc, xây dựng Báo cáo tư vấn gửi HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, đồng thời xây dựng Báo cáo tư vấn, tham góp xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ba là, Báo cáo tư vấn đã chỉ ra được những hạn chế, bất cập, vấn đề đặt ra cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và một số lĩnh vực tuyên giáo... Trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần đưa vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những nội dung đề xuất khá cụ thể, có tính khoa học, hợp lý.

Bốn là, Ban Chủ nhiệm Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01 đã lựa chọn nội dung góp ý Báo cáo tư vấn để tổ chức Hội thảo có ý nghĩa; đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, mời được các đại biểu là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người trực tiếp đang làm công tác tuyên giáo có kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết, am hiểu sâu về công tác tuyên giáo để tham góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị cho Hội thảo; cung cấp thêm cơ sở khoa học cho xây dựng Báo cáo tư vấn về những nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo cần bổ sung đưa vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.../.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh)

THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất