Thứ Hai, 22/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 31/7/2023 13:0'(GMT+7)

Công tác tuyên giáo với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, BẢO VỆ ĐẢNG, BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN

Ban đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong lĩnh vực tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu đã góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, như Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 23-CT/TW  ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị 20-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Kết luận 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; mới đây là Quy định 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về “Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”; Quy định 100-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo, nhà xuất bản; Quy định 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí và nhiều chỉ thị, quy định khác.

Công tác phổ biến, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban thực hiện chủ động, tích cực, bài bản và khoa học. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được tiến hành chủ động, tích cực, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm. Coi trọng việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện ở các cấp, cấp ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương các nhân tố điển hình, tiêu biểu; phát hiện, kiến nghị giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém.

Là cơ quan thường trực, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 và nay là Kết luận 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban đã chủ động, tích cực và không ngừng đổi mới trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, làm cho việc học tập và làm theo gương Bác đi vào nền nếp, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết, xây dựng nhiều đề án quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo như: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VII về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu từ nay đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 185/NQ/TW ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh..., góp phần giải quyết một số vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng, lý luận; cung cấp thông tin và luận cứ khoa học liên quan đến những vấn đề mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch, quyết định, liên quan đến công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị, giúp cấp ủy các cấp triển khai các chủ trương, quan điểm của Đảng về lĩnh vực này. Quan tâm hướng dẫn thực hiện đổi mới công tác biên soạn tài liệu chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trong hệ thống trường Đảng, hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng ngày càng gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.

Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 35, Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên internet và mạng xã hội với nhiều hình thức; đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội.

Tích cực tham gia công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; thường xuyên tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, nhất là những kết quả trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, công tác; phê phán, lên án sự sa sút về ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, sự yếu kém về năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, đảng viên… Thường xuyên nắm, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh vấn đề cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên để quy chụp, bôi nhọ, xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng.

  Công tác tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được quan tâm triển khai, phát huy hiệu quả tích cực. Ban đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương sơ kết, tổng kết và tham gia xây dựng nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Đảng về hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổng kết Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020... Chú trọng nghiên cứu và đóng góp có chất lượng đối với các đề án, dự án xây dựng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước theo đề nghị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Đặc biệt, đã tham gia xây dựng các dự án luật thuộc lĩnh vực tuyên giáo như Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Điện ảnh, Luật sở hữu trí tuệ... Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền pháp luật trong Đảng và trong xã hội; biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ liêm chính, sáng tạo được Ban quan tâm thường xuyên.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Ngày 3/2/2017, Ban đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về “Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng”, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để công tác thông tin, tuyên truyền PCTN, TC kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Quốc hội, Chính Phủ về PCTN, TC. Trong 10 năm qua, nhiều văn bản hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền về PCTN, TC được Ban xây dựng và ban hành; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mới đây, Ban phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan biên soạn, phát hành, tuyên truyền cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, xây dựng và ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách nhằm quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác PCTN, TC trong toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị.

TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, KẾT HỢP CHẶT CHẼ VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG – AN NINH, GIẢI QUYẾT TỐT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Ban đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức tốt việc phổ biến, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, thông báo, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về bảo đảm an ninh kinh tế; kinh tế đối ngoại; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế như: Hướng dẫn 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Kế hoạch 11-KH/BTGTW ngày 26/3/2021 về tuyên truyền Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc; Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu...; chỉ đạo thông tin, tuyên truyền kịp thời về kết quả giải quyết các vụ án kinh tế trọng điểm; định hướng, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Cùng với đó, Ban cũng đã tích cực phối hợp sơ kết, tổng kết, xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, các đề án xây dựng nghị quyết trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển đội ngũ trí thức, phát triển khoa học và công nghệ, an toàn thực phẩm, dân số, gia đình, trẻ em, ứng phó với biến đổi khí hậu... Đặc biệt là chủ động, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 góp phần đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC           

Ban đã tham gia đóng góp quan trọng trong xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, trọng tâm là quan điểm, chủ trương về văn hóa được nêu trong Văn kiện Đại hội XII, XIII; Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Chỉ thị 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 và tham mưu ban hành Kết luận 76 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội...; đồng thời, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung, hoạt động lớn, quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được coi trọng. Nhờ đó, đã góp phần làm cho nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình.

Nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng về văn hóa được Ban chủ trì, tham mưu tổ chức như: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 33; Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2022, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; tham mưu, chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 2023… Công tác nắm bắt tình hình hoạt động văn hóa - văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn hóa của Đảng được quan tâm, coi trọng.

Với tư duy, tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã kế thừa, vận dụng sáng tạo, phát triển kế sách của ông cha thành quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tiếp tục thể hiện đường lối, nhận thức mới, tư duy mới và đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ban đã chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng qua các nhiệm kỳ và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; nghị quyết đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội qua các nhiệm kỳ… Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các giai tầng, các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc được coi trọng chỉ đạo thường xuyên.

Ban đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, hội nghị tập huấn về dân tộc, tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, các khiếu kiện đông người liên quan đến tôn giáo; phát hiện, nắm bắt các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, các hoạt động tà giáo, đạo lạ, hiện tượng “tôn giáo mới” để chỉ đạo định hướng, tuyên truyền kịp thời. Công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng các giai tầng trong xã hội được quan tâm, qua đó chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời trước những vấn đề “phức tạp”, “nhạy cảm”...

CỦNG CỐ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ AN NINH NHÂN DÂN, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VỮNG MẠNH, CÓ SỨC CHIẾN ĐẤU CAO

Ban chú trọng chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chiến lược Công nghiệp quốc phòng Việt Nam; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về xây dựng khu vực phòng thủ; tư duy mới về quốc phòng thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng; những thách thức mới đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh như chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao...

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, định hướng công tác phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân và cho các đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư…; phối hợp cùng các bộ, ngành tham gia kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại nhiều địa phương, cơ sở giáo dục - đào tạo.

Tham gia tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị về quốc phòng - an ninh; thẩm định nhiều đề án, chương trình, văn bản liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của các ban, bộ, ngành Trung ương. Tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, dự báo diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở các khu vực khu vực trọng điểm, địa bàn chiến lược và các thành phố lớn để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc.

TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ, TẠO MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ THUẬN LỢI CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ban đã phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... trong chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng việc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, trọng tâm là Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới; các sự kiện quan trọng do Việt Nam tổ chức; về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng; vấn đề biên giới lãnh thổ, vấn đề Biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... Các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai với nội dung, hình thức phong phú đã giúp nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu đúng và đầy đủ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở rộng, tăng cường và nâng cấp quan hệ với các đối tác quan trọng, khẳng định vị thế của nước ta trên thế giới và khu vực.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới ngày càng đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Chủ động hướng dẫn việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại, làm căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận 16-KL/TW về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; tổ chức quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến các đơn vị liên quan; tham gia xây dựng, thẩm định nhiều văn bản của các ban, bộ, ngành trên lĩnh vực này...

MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI

Một là, công tác tham mưu, định hướng, nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Hai là, việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc trên lĩnh vực tư tưởng ở một số thời điểm hiệu quả chưa cao. Công tác thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương, đường lối về quốc phòng - an ninh có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, chưa phong phú về hình thức. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động.

Ba là, việc nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có lúc, có nơi, có vụ việc còn hạn chế.

Bốn là, hiệu quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, internet, mạng xã hội, nhất là trong việc thông tin, tuyên truyền nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Năm là, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa phát huy đầy đủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Việc phối hợp tham mưu xử lý giải quyết những vụ việc liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền quốc gia - dân tộc có lúc còn bị động...

NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN, TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới, Ban xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ nhất, chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nâng cao chất lượng tham mưu các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trong đó có nghiên cứu lý luận về quốc phòng, an ninh. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng nghiên cứu, dự báo, định hướng xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng và xã hội, nhất là trước những sự việc có tác động lớn đến đời sống xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tư tưởng chính trị về phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, nhất là trên các lĩnh vực: bảo vệ kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính; kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở các cấp, các ngành;… Phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị trên các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, y tế, trẻ em, bình đẳng giới…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, định hướng có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ. Tập trung nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa - văn nghệ thời gian tới; trong đó trọng tâm triển khai thực hiện có hiệu quả “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Nâng cao chất lượng thẩm định tư tưởng chính trị trong các hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa. Cổ vũ, động viên đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, tích cực cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, tăng cường các hoạt động phối hợp, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời, phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, an toàn thông tin; ngăn chặn mọi hoạt động của các hội, nhóm bất hợp pháp liên kết, tập hợp lực lượng, công khai tổ chức hoạt động chính trị đối lập chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ năm, triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về thực hành dân chủ và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tốn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị xã hội để nắm bắt, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình tư tưởng, tâm trạng các giai tầng trong xã hội, làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả, lắng nghe và cởi mở tiếp nhận thông tin, truyền thông. Chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới; tăng cường chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến gần với Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, xu hướng truyền thông mới để nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin đối ngoại, bảo đảm chính xác, kịp thời, hấp dẫn, đa ngôn ngữ./.

TS. ĐINH THỊ MAI

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất