Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 19/7/2021 17:48'(GMT+7)

Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

PHỐI HỢP HIỆU QUẢ, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Báo cáo của Đảng ủy nêu, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ đã phối hợp hiệu quả với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động thuộc lĩnh tuyên giáo về những sự kiện quan trọng được xã hội quan tâm.

Đảng ủy đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; có bước quyết liệt, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân, tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hoàn thành việc tổng kết các mặt công tác của Đảng năm 2020, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác về xây dựng Đảng năm 2021; kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt kết luận của Lãnh đạo Ban về đánh giá kết quả và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của cơ quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Cơ bản các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đã triển khai đồng bộ các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, nhất là về việc nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch.

Đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ và xây dựng, rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ đã quan tâm triển khai nhiệm vụ của chi bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét trong duy trì thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện sinh hoạt chuyên đề, quản lý đảng viên.

 

Về kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi bật là tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ: Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động, tích cực triển khai các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Báo cáo xác định phương hướng 6 tháng cuối năm, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị và trọng tâm công tác xây dựng Đảng đã xác định trong năm 2021. Quan tâm việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Tiếp tục chủ động phối hợp với lãnh đạo Ban, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kịp thời quán triệt, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, lãnh đạo các chi bộ, đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương để từng đảng viên tự soi, tự sửa, hoàn thiện bản thân.

Tiếp tục bảo đảm nền nếp, chất lượng sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt yêu cầu về sinh hoạt chuyên đề; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 của Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ trực thuộc. Xây dựng và hướng dẫn các chi bộ thực hiện quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ triển khai Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 16/3/2021 về “Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác số 01-CTr/BDVĐUK, ngày 12/01/2021 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và nhiệm vụ công tác của Đảng ủy về công tác dân vận năm 2021.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương:

100% đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hơp với lĩnh vực tuyên giáo.

100% cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, chi bộ rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm (xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm).

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên mới được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ.

Hằng năm, phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc, chi bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 95% chi bộ, đảng bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Trường Giang đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các chi bộ, đảng bộ bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn.

Cụ thể hóa, thể chế hóa những nhiệm vụ được giao, Đảng ủy cơ quan đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên, phối hợp chỉ đạo với Lãnh đạo Ban, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng như tham mưu Chỉ thị 01-CT/TW về “việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”, Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện”…

Đảng ủy đã tham mưu lãnh đạo chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất rất hệ trọng của đất nước, phục vụ trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng; trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025… được Trung ương đánh giá và ghi nhận.

Đảng bộ có chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy các cấp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và quản lý đảng viên.

Đồng chí Bùi Trường Giang đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

Thứ nhất, quán triệt, cụ thể hóa, rà soát và xây dựng 4 chương trình hành động ở cấp chi bộ: Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; góp ý và bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 4 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; rà soát, bổ sung nghị quyết của chi bộ mình.

Thứ hai, quán triệt, thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới từng đảng viên, chi bộ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 trong cấp ủy và từng đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, tham mưu báo cáo việc thực hiện các kết luận của Đảng, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 ở chi bộ.

Thứ ba, liên quan đến đảng vụ, các chi bộ thực hiện Kế hoạch số 08 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Đó là, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và Vụ Tổ chức cán bộ để rà soát, số hóa và xây dựng dữ liệu tổng hợp về công tác quản lý đảng viên, về từng đảng viên trong chi bộ.

Thứ tư, tham mưu và cùng chỉ đạo để thực hiện tốt các đề án của Đảng ủy Khối liên quan trực tiếp đến công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, cụ thể hóa vào từng chi bộ. Đó là, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Đảng, tăng cường công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên.

Thứ năm, lưu ý nhóm các công tác đảng vụ như văn bản hóa các kế hoạch công tác và chương trình hành động; cập nhật các quy chế, quy định, nội quy, lồng ghép nội dung nêu gương của người đứng đầu; thực hiện nghiêm công tác báo cáo định kỳ, đột xuất, thu nộp đảng phí. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ. Phát triển và quản lý đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát dân vận và đoàn thể. Chủ động tạo nguồn cán bộ, xây dựng đội ngũ, bổ sung cấp ủy và rà soát quy hoạch.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất