Chủ Nhật, 23/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Sáu, 6/10/2017 15:36'(GMT+7)

Đảng bộ huyện Tam Dương đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ, lâu dài và gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương ban hành Kế hoạch số 21 - KH/HU hướng dẫn cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới các chi, Đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, có công văn hướng dẫn công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016 gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ; gợi ý kiểm điểm với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy xã theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

 Theo đó, năm 2016, toàn huyện có 26 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (chiếm hơn 54%) và 50% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TSVM; trên 82% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng và tổ chức cho 100% đảng viên ký cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các cấp ủy Đảng cũng xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đồng thời coi đây là giải pháp quan trọng, quyết định đến hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng.

BTV Huyện ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong đó, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu và được tiến hành từ trên xuống. Ở từng cấp xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích gây mất đoàn kết nội bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình có sự kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm... Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các kế hoạch, chương trình hành động đã và đang được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Nhiều vấn đề dư luận, cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm được giải quyết kịp thời.

Cùng với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong tập thể, cá nhân cấp ủy các cấp, BTV Huyện ủy xác định giải pháp hiệu quả đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là không ngừng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trình độ lý luận chính trị và nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, BTV Huyện ủy đã phê duyệt kế hoạch mở các lớp sơ cấp chính trị và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Siết chặt kỷ cương hành chính thông qua trách nhiệm của người đứng đầu và lấy hiệu quả thực thi công vụ là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Giao cấp ủy viên tăng cường nắm bắt cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ thường xuyên với cơ sở, nắm bắt, chỉnh đốn kịp thời những biểu hiện chệch hướng ngay từ cơ sở; chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp mình, ngành mình. Thông qua công tác kiểm tra, cấp ủy kịp thời uốn nắn, đôn đốc, giúp đỡ để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng có lập trường tư tưởng vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

BTV Huyện ủy Tam Dương tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời, có giải pháp khắc phục những hạn chế, nhất là các vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong xã hội. Thông qua việc thực hiện tốt các nhóm giải pháp của nghị quyết, nhận thức về tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tập thể cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên đã được nâng lên. Chất lượng công tác tự phê bình và phê bình đã có sự chuyển biến rõ rệt, ngày càng phát huy được tinh thần dân chủ trong Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên đi vào thực chất hơn qua việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên. Trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến, thể hiện ở sự đồng nhất giữa “nói đi đôi với làm”, gương mẫu, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chất lượng cán bộ được nâng cao thông qua công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu quả công việc. Nhiều cơ chế, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, chính sách xã hội được triển khai đã kịp thời động viên cán bộ, đảng viên thi đua công tác, sản xuất. Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm như: Đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản, tài chính...có chuyển biến rõ nét.

Với việc kiên quyết khắc phục những hạn chế trong nhiều lĩnh vực và sự chuyển biến về ý thức tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tam Dương đã và đang củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lê Xuân Bình
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất