Chủ Nhật, 16/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 9/9/2017 21:28'(GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Lập Thạch: Nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả

Chi bộ thôn Ấp Mới, xã Quang Sơn (Lập Thạch) thường xuyên đưa các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ. Ảnh Trường Khanh

Chi bộ thôn Ấp Mới, xã Quang Sơn (Lập Thạch) thường xuyên đưa các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ huyện Lập Thạch có 64 chi, Đảng bộ trực thuộc, với hơn 8.000 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lập Thạch xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức, các Ban Xây dựng Đảng rà soát lại công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng hàng năm theo quy định của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy, trong đó tập trung chủ yếu ở Đảng ủy cấp xã; đồng thời đánh giá hệ thống chính trị cơ sở để tìm ra những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức hoạt động; từ đó đề xuất, kiến nghị, bổ sung về cơ chế, chính sách, có giải pháp khắc phục kịp thời những biểu hiện tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy, tổ chức Đảng có chương trình, kế hoạch kiểm tra và thường xuyên giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Trần Quang Yên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Để Nghị quyết T.Ư 4 thực sự đi vào đời sống cán bộ, đảng viên, BTV Huyện ủy tăng cường việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với việc kiểm điểm hàng năm và đột xuất. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập và làm theo. Từng tổ chức, cơ sở Đảng phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Trong cuộc họp, cấp trên yêu cầu kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ các nguyên nhân, đề ra kế hoạch, giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả.

Song song với đó, BTV Huyện ủy tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và dư luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của từng cán bộ khi được đề bạt, bổ nhiệm và công khai theo quy định. Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của huyện Lập Thạch về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2021… Đặc biệt, Huyện ủy Lập Thạch tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể là mô hình “Gần dân, sát dân” tại các cơ quan, đơn vị để giúp cán bộ, đảng viên gắn bó, tìm hiểu đời sống nhân dân, lắng nghe dân nói, tạo sự đồng thuận, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tránh hình thức, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 ở Đảng bộ huyện Lập Thạch đi vào thực chất, cụ thể, gắn kết giữa nói với làm. Các tổ chức cơ sở Đảng đã duy trì và phát huy nhiều mô hình hay trong phong trào thi đua tại địa phương gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp với việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Kim Hiền/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất