Thứ Bảy, 24/2/2024

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong những năm qua, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Khối được chú trọng và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đạt những kết quả quan trọng bước đầu thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm hơn, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Khối. Việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả, nhất là những vụ, việc gây bức xúc trong dư luận, đã góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai có hiệu quả, trong đó chú trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đề ra chương trình hành động và viết bản cam kết sửa chữa khuyết điểm. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chấm điểm từng tiêu chí thi đua làm căn cứ đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, vì thế việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đi vào thực chất hơn. Cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã coi trọng và cải tiến phong cách, lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính. Việc chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã đạt được kết quả rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Một số vụ việc vi phạm được quan tâm chỉ đạo kịp thời, dứt điểm.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả thiết thực, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo của Đảng trong Đảng bộ Khối được đổi mới, việc phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta đoàn kết hơn, trong sạch, vững mạnh hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường; vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Đồng thời, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần vào sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, thực hiện và đạt kết quả tích cực trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối, trong đó nhiều đảng viên được giao nhiệm vụ, trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tham nhũng, lãng phí, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước dẫn đến bị kỷ luật đảng và xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Năm 2021 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường gây thiệt hại nặng nề và tác động lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn sẽ tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh chung đó, Đảng bộ Khối cần phải tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của Đảng, của dân tộc; phát huy vai trò là đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh với những trọng tâm sau:

Một là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nhạy bén, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đồng thời chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; làm tốt công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trước hết, cần tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cụ thể hóa Chủ đề công tác năm 2021“Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” thành nhiệm vụ từng quý, tháng để tổ chức thực hiện cho phù hợp với yêu cầu, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ba là, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Năm là, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tự hào và phấn khởi với sự phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong hơn 72 năm qua, những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới của đất nước, chúng ta càng tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Với quyết tâm mới, động lực mới, khí thế mới, sức sống mới cùng niềm tin son sắt vào sức mạnh ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, toàn Đảng bộ Khối tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng, triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Toàn Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh và trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu.

Một năm khởi đầu bằng mùa xuân! Mùa xuân mới khởi đầu của nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nguồn cổ vũ to lớn cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất định chúng ta sẽ đạt thêm nhiều thành tựu góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

HUỲNH TẤN VIỆT

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất