Thứ Hai, 22/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 25/1/2021 21:32'(GMT+7)

Lòng dân và trí tuệ của Đảng bảo đảm thành công Đại hội XIII

Lòng yêu nước và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng là tiền đề lịch sử bảo đảm thành công Đại hội XIII

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Từ ngày có Đảng, Nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”.

Trong bất luận hoàn cảnh nào, lòng Dân luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Đảng. Mùa xuân của 91 năm trước, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng, xác định tôn chỉ tối thượng là giải phóng dân tộc, cứu thoát đồng bào khỏi ách thống trị thực dân. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 không chỉ là cuộc biểu dương sức mạnh của quần chúng cách mạng, mà còn là sự biểu thị của lòng Dân đối với Đảng. Cao trào cách mạng 1936-1939, tiếp tục cho thấy sức mạnh của quần chúng yêu nước khi đã được tập hợp, giác ngộ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Mùa xuân năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, được đồng bào Cao Bằng chở che, đùm bọc. Mặt trận Việt Minh ra đời và phát triển lớn nhanh như Phù Đổng cũng bởi được lòng Dân hưởng ứng, tham gia nhiệt huyết. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lòng Dân lại là tường lũy bảo vệ chế độ mới, đủ sức đẩy lùi 3 thứ giặc, cũng chính lòng Dân là điểm tựa để Hồ Chí Minh và Đảng quyết định toàn quốc kháng chiến theo đường lối “toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh”. Trong 30 năm kháng chiến vệ quốc vĩ đại, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, lòng Dân là thành trì bất khả chiến bại. Công cuộc đổi mới giành được thành tựu có tính lịch sử cũng trước hết là Đảng biết khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo, tự chủ, tự lực, tự cường. Chìa khóa thành công cách mạng ở Việt Nam là Đảng biết lấy Dân làm gốc và Dân luôn tôn vinh, tin tưởng đi theo Đảng, theo Bác Hồ. Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại thăng hoa các giá trị phẩm giá, lương tri, trong đó tinh thần yêu nước và lòng tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ là giá trị linh thiêng nhất, là tiền đề lịch sử cho Đảng mãi là của Nhân dân.

Truyền thống vẻ vang, tầm nhìn xa trông rộng của Đảng là cơ sở chính trị vững chắc đảm bảo thành công Đại hội XIII

Mỗi sự kiện chính trị liên quan tới Đảng đều mở ra cột mốc chói lọi của cách mạng nước nhà. Đó cũng là sự thể hiện tầm vóc trí tuệ của một Đảng vô sản chân chính. Hội nghị thành lập Đảng, là sự kiện chấm dứt khủng hoảng đường lối, mở ra lối thoát lịch sử cứu nước. Đại hội lần thứ I của Đảng, đã khôi phục được hệ thống tổ chức Đảng từ cơ sở tới Trung ương, từ trong nước ra nước ngoài, đồng thời hoạch định đường lối đấu tranh sát hợp với tình hình trong nước và quốc tế. Đại hội lần thứ II, chỉ ra đường lối kháng chiến, kiến quốc, quyết tâm đánh thắng thực dân Pháp, đưa đến Chiến thắng Điện Điên Phủ. Đại hội lần thứ III, là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể để Đảng giương cao đồng thời hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần thứ IV, là sự hội tụ sức mạnh thống nhất non sông, cả nước sánh vai chung sức đồng lòng dựng xây cơ đồ mới. Đại hội lần thứ VI, thể hiện sự nhạy bén thời cuộc và quyết đoán chính trị của Đảng, khai mở con đường đổi mới đất nước. Đại hội XIII, Đảng cộng sản Việt Nam nâng tầm tư duy chiến lược, định vị rõ mục tiêu cho tới giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam, có thể khẳng định rằng, Đảng ta thực sự hội tụ tinh hoa trí tuệ của Đảng và Nhân dân. Từ một tổ chức chính trị bị kẻ thù đặt ngoài vòng pháp luật, nhưng đã biết dựa vào lòng yêu nước của Nhân dân, dựa vào phong trào yêu nước của quần chúng để tồn tại, xây dựng, rèn luyện, trưởng thành, trở thành lực lượng chính trị có vai trò dẫn lối sự nghiệp giải phóng dân tộc, tạo tiền đề chính trị tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ một chính Đảng bị các thế lực thù địch phủ nhận, đã được các thể chế chính trị trên thế giới công nhận, nghiễm nhiên là đại diện cho quốc gia, dân tộc. Sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Để ngày càng xứng tầm nhiệm vụ và yêu cầu lịch sử, Đảng không ngừng cập nhập, bổ sung, hoàn thiện, làm phong phú, giàu hơn kho báu lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc mang bản sắc truyền thống giữ nước của Việt Nam, đồng thời tìm tời, sáng tạo luận thuyết phù hợp về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả

Văn kiện Đại hội XIII được chuẩn bị công phu, bài bản, bảo đảm tính dân chủ, qua nhiều tầng nấc, kết hợp giữa tổng kết đúc rút kinh nghiệm thực tiễn 35 năm đổi mới với tìm tòi, đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ chính trị; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điểm nhấn là văn kiện lần này thể hiện rõ hơn, sâu hơn, sát hơn tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh về Nhân dân, Dân là gốc, Dân là trung tâm mọi sự phát triển, Dân là mục tiêu, động lực đồng thời là nguồn lực tổng hợp của dân tộc. Điều quan trọng nữa là văn kiện Đại hội XIII có sức truyền cảm hứng cách mạng, phản ánh đúng, khích lệ niềm kiêu hãnh về cơ đồ Việt Nam; trên tiền đề đó, định hướng khát vọng dân tộc tiến sát hơn tới mục tiêu thời đại với những giá trị phổ quát theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là bước tiến về chất trong nhận thức lý luận và hành động thực tiễn, nâng tầm trí tuệ, tư duy chiến lược đi trước một bước của Đảng.

Từ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, qui trình 5 bước đối với công tác cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, có chuyển biến tích cực về cơ cấu, tỷ lệ, trình độ theo qui chuẩn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cấp cao qui hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được chuẩn bị bài bản, từ khâu đưa vào nguồn qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá năng lực thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại ban, bộ, ngành, địa phương, đến các vòng lấy phiếu tín nhiệm, tất cả đều được thảo luận, bàn bạc, cân nhắc cẩn trọng trong cấp ủy, trong Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị Trung ương 15 là điểm chốt công tác nhân sự cấp cao của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng được thực hiện bài bản, đa dạng, phong phú về hình thức, có chiều sâu về nội dung. Cuộc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII được tổ chức bài bản, sắc bén, hiệu quả. Công tác trật tự, an ninh sẵn sàng các phương án, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII.

***

Ngày 28 tháng 1 năm 1941 (tức mùng 2 tết Tân Tỵ), sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nơi non xanh nước biếc Cao Bằng, mang theo ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, nhóm lên ngọn lửa cách mạng, khởi đầu chương mới của lịch sử dân tộc, mang đến cơ đồ Việt Nam ngày càng tươi sáng. Để hôm nay, mỗi người Việt Nam thành kính hướng về Bác Hồ kính yêu, hướng về Đảng vinh quang, với lòng biết ơn vô hạn, cùng nuôi dưỡng khát vọng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đại hội XIII của Đảng là nguồn cảm hứng cách mạng cho khát vọng đó.   

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất