Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 13/3/2024 14:31'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương công tác của Trung ương nghiêm túc, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới; tăng cường công tác nắm, định hướng, xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường, hoạt động của các đoàn thể được quan tâm, vai trò của các đoàn thể được phát huy...

Thực hiện điều lệ Đảng (2011-2025), Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, quy định, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đây là bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp ủy, tạo cơ sở quan trọng để các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo; chỉ đạo, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội. Vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng cao, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới; dân chủ trong hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng được mở rộng, mối quan hệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường. Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện phù hợp, đồng bộ trong thực tiễn; chủ động đề ra giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy tiếp tục được nâng cao, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên được chú trọng...

Cùng với đó, mô hình tổ chức Đảng ở các Đảng bộ trực thuộc từng bước sắp xếp, kiện toàn phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao... Mối quan hệ phối hợp công tác và sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng ủy với Đảng đoàn, Ban cán sự đảng lãnh đạo bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và trong các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được tăng cường...

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã đánh giá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, tập trung vào một số vấn đề lớn như: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các đại biểu còn góp ý về các kết quả trọng tâm, trọng điểm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, Hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương; giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Với những đặc thù đó, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của tập thể 61 Đảng bộ trực thuộc; yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát lại để phản án toàn diện, bao quát công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; làm rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu làm rõ bối cảnh tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng 2011-2025; tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất