Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 15/3/2023 12:23'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát động Cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát động Cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì hội nghị.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm, từ năm 2021 và năm nay là năm thứ Ba, Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đây là năm thứ Hai tổ chức Cuộc thi trong toàn Đảng bộ. Năm 2022, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước. Đã có 1.108 bài tham dự Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn 32 tác phẩm đạt giải ở hai thể loại Tạp chí và Báo để trao giải thưởng, trao tặng Bằng khen cho 15 đảng bộ trực thuộc có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tặng Bằng khen cho Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi năm 2022.

 Cuộc thi được phát động sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cuộc thi thu hút tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác ở  các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối sáng tạo các tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

Các đồng chí chủ trì lễ phát động.

Các đồng chí chủ trì lễ phát động.

Định hướng một số chủ đề tác phẩm tham gia dự thi, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh 3 nhóm nội dung. Trong đó, nhóm 1 về  bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhóm 2 tập trung chủ đề bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Qua đó, phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, 5 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập; đấu tranh, phản bác mạnh mẽ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị; Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội…; kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển theo cách tiếp cận và yêu cầu mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước. Nhóm 3 tập trung nêu bật kết quả thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, nhấn mạnh mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Dựa vào nhân dân; huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;  thực tiễn, kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản trên thế giới…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trong Khối chủ động phát huy vai trò, vị trí và trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm cơ quan cấp chiến lược tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc thi.

Bùi Chí Tuệ

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất