Thứ Tư, 22/5/2024
Y tế - Dân số
Thứ Hai, 30/11/2020 17:52'(GMT+7)

Đánh giá thực hiện Chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg Ngày 31/7/2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 gồm 8 dự án thành phần. Trong đó có Dự án 8 - Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế. 

Ngày 21/7/2020 Bộ Y tế có Kế hoạch số 1126/KH-BYT thực hiện đánh giá kết quả thực hiện và tổng kết Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Nhận thức được vai trò quan trọng của truyền thông giáo dục sức khỏe là đặc biệt quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nói chung và Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số nói riêng, trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ và ngành Y tế cũng đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện Chương trình, dự án để đạt được các mục tiêu đề ra.   

Hoạt động truyền thông y tế được thực hiện tốt sẽ giúp các chủ trương, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; người dân nhận biết được các yếu tố nguy cơ bệnh tật, phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh. 

Dự án 8 - Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình là dự án tổng hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ vừa phục vụ, hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành chương trình của Bộ Y tế, đồng thời hỗ trợ cho các dự án khác thuộc Chương trình nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Dự án gồm 02 hợp phần chính:  1. Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình;  2. Truyền thông các nội dung của Chương trình. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đạt được cả 2 mục tiêu, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời hỗ trợ các dự án, hoạt động khác, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát triển khai và truyền thông, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền các nội dung của các dự án.

Bộ Y tế đã tổ chức điều hành triển khai thực hiện Chương trình ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các dự án, địa phương triển khai thực hiện đồng thời đã chủ động lập kế hoạch, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tăng cường tuyên truyền về những vấn đề trọng tâm của của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; định hướng dư luận với các vấn đề về y tế, thông qua đó cùng để phối hợp và tuyên truyền tới người dân; Tận dụng tất cả các kênh thông tin để đăng tải và tuyên truyền tới người dân.  Kết quả triển khai thực hiện dự án sẽ góp phần vào thành công chung của Chương trình.

Báo cáo Tổng kết kết Dự án 8: 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được kiểm tra, giám sát được thực hiện và triển khai; 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án; tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tập huấn về tuyên truyền nội dung Dự án; xây dựng khung giám sát, kiểm tra, thực hiện và tổ chức giám sát... 

Về nội dung truyền thông về y tế: đã tổ chức thành công các nội dung của Chương trình sức khỏe Việt Nam; Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và y tế cơ sở; Chương trình Y tế- Dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng;  Thường xuyên cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức về các vấn đề chuyên môn đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể , người có uy tín trong cộng đồng; phối hợp với các đơn vị và cơ quan Báo, Tạp chí Trung ương tổ chức truyền thông tin, bài, phóng sự, phỏng vấn về Dự án... 

Phong Duy

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất