Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 9/6/2022 18:0'(GMT+7)

Dấu ấn nổi bật công tác tuyên giáo Yên Bái 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (điểm cầu tỉnh Yên Bái)

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (điểm cầu tỉnh Yên Bái)

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẬM NÉT, KỊP THỜI; HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PHONG PHÚ, THIẾT THỰC 

Hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn các cấp, các cơ quan thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến xã ở Yên Bái đã triển khai công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. 

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh theo Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 của Tỉnh ủy; tuyên truyền xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, chú trọng tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, về môi trường sống và chăm sóc sức khỏe để nâng cao tuổi thọ, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ nổi bật như: công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, quản lý biên giới trên đất liền năm 2022; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả của công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu Chỉ thị 09-CT/TU ngày 31/3/2021 của Tỉnh ủy; tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 v.v… 

Tiếp tục theo thông lệ hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với Cục Chính trị Hải quân, các cơ quan ký kết phối hợp tuyên truyền theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư; kịp thời nắm bắt tình hình triển khai ở cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai cung cấp thông tin, tài liệu và tuyên truyền sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nôi dung tập huấn, hướng dẫn quản trị hệ thống, cài đặt và sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nôi dung tập huấn, hướng dẫn quản trị hệ thống, cài đặt và sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

 

Chỉ đạo tuyên truyền trong hệ thống các cơ quan báo chí và hệ thống tuyên giáo các cấp về sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thí điểm lựa chọn nguồn tin quan trọng, phù hợp (liên quan đến công tác Đảng và yêu cầu triển khai đến các chi bộ đảng viên) để đưa lên nền tảng ứng dụng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm học tập nghị quyết trên nền tảng số; cập nhật các thông tin, tài liệu lên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”: 17 văn bản của tỉnh và Trung ương hướng dẫn, xây dựng câu hỏi học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

CÔNG TÁC BÁO CHÍ CHỦ ĐỘNG ĐI TRƯỚC DỰ BÁO, NẮM BẮT TÌNH HÌNH; ĐỔI MỚI CÁCH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẬP NHẬT

6 tháng đầu năm 2022, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí đã tiếp tục ghi những dấu đổi mới mạnh mẽ. 

Với hệ thống thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở gồm 3 cơ quan báo chí; hơn 50 trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; 9 Trung tâm truyền thông - văn hoá cấp huyện; 153 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; 8 cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí. Từ việc duy trì hiệu quả giao ban báo chí định kỳ; đến triển khai theo dõi sát sao, tổng hợp thông tin báo chí và mạng xã hội hằng ngày; việc thực hiện nền nếp xây dựng báo cáo công tác báo chí hằng tháng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác, trao đổi thông tin với trên 20 cơ quan báo chí Trung ương, nhất là các cơ quan phối hợp tuyên truyền với tỉnh nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, quảng bá rộng rãi hình ảnh đẹp về đất và người Yên Bái, góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh... 

Điểm nổi bật trong công tác báo chí của tỉnh là sự chủ động, đi trước trong dự báo tình hình, định hướng nội dung, đổi mới cách thức thông tin tuyên truyền; kịp thời ra thông cáo báo chí và báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình dịch bệnh covid-19, linh hoạt trong việc cung cấp thông tin thông qua các nhóm zalo “Phóng viên báo chí Trung ương” và “Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú”, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ, góp phần tích cực cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch. Việc thực hiện Quy hoạch báo chí đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc.

bbb

Báo Yên Bái đã hoàn thành xong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế theo đúng quy định, yêu cầu của Tỉnh uỷ với 5 phòng chuyên môn; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy gồm Ban Biên tập, Phòng toà soạn, Phòng Kỹ thuật - chế bản; Đài PT-TH tỉnh duy trì tổ chức bộ máy gồm 9 phòng chuyên môn theo đúng quy định và thực hiện sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình theo cơ chế đặt hàng và tự chủ 100% chi thường xuyên. Ngoài các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cũng hết sức nghiêm túc trong việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế với 3 phòng; 24 biên chế. Các cơ quan báo chí đã có đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư, nâng cao chất lượng bài báo, chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát thanh - truyền hình, tạo ra những tác phẩm báo chí có hiệu quả tuyên truyền cao, được đông đảo người đọc, người xem đón nhận. 

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm túc vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số; kịp thời cung cấp thông tin đối ngoại chính thống và định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho các đồng chí thành viên ban chỉ đạo.

Kế hoạch hoạt động công tác thông tin đối ngoại năm 2022 đã  cụ thể hóa các nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp triển khai đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả. Việc hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2022 bám sát các hoạt động đối ngoại của đất nước, của tỉnh. Các cơ quan của tỉnh, Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, trang tin điện tử, bản tin của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương… tiếp tục phát huy vai trò là những cơ quan chủ lực trong hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải hàng nghìn tin, bài, phóng sự với nhiều nội dung phong phú. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật Xòe của dân tộc Thái, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Một số tác phẩm và chính sách đối ngoại của tỉnh, của Đảng, Nhà nước, công tác dân tộc, tôn giáo... được biên dịch ra các tiếng Mông, Thái, Dao nhằm tuyên truyền kịp thời cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Hiệu quả hoạt động của trang tiếng nước ngoài trên các báo, bản tin của cơ quan, đơn vị được phát huy. 

KIỆN TOÀN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

 Công tác tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai kịp thời, tích cực. Các cấp ủy đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban tuyên giáo cùng cấp xây dựng, ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng của cấp mình, trong đó xác định những chủ đề trọng tâm cần tập trung thực hiện và các hoạt động chủ yếu công tác tuyên truyền miệng trong năm. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, duy trì nền nếp hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện (1 hội nghị/ tháng), linh hoạt trong tổ chức hội nghị bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế. Đối với cấp cơ sở, quan tâm cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên qua các hội nghị chủ chốt, hội nghị của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở... 

Đội ngũ báo cáo viên cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung thông tin quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2022; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19. Các loại tài liệu phục vụ cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được cung cấp kịp thời và đảm bảo nguồn thông tin chính thống theo chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022 tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022 tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, báo cáo viên cấp tỉnh có 45 đồng chí; cấp huyện và tương đương 249 đồng chí và 1.719 đồng chí tuyên truyền viên cấp cơ sở. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được thực hiện theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tích cực theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Những kết quả nổi bật trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, tuyên truyền, thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 sẽ tạo những tiền đề quan trọng để đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt hiệu lực, hiệu quả cao nhất, góp phần vào những thành công chung của toàn ngành Tuyên giáo Yên Bái trong năm 2022./.

 

Giao Tuyến

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất