Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 13/8/2020 8:54'(GMT+7)

Điện Biên thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng

Một góc thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: tpdbp.gov.vn

Một góc thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: tpdbp.gov.vn

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 16/1/2020 hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU, ngày 17/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền đại hội đảng các cấp tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên tất cả các lĩnh vực; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong 5 năm (2015- 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; quá trình triển khai và hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội; những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; những điển hình thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng.

Các hình thức tuyên truyền chủ yếu là: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo, đài, hệ thống Cổng thông tin điện tử các cấp các ngành, hệ thống thông tin cơ sở từ cấp huyện đến cấp xã. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài và các cơ quan có ấn phẩm báo chí trong tỉnh về Đại hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền; theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin tuyên truyền.

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, các cuộc họp, phát hành tài liệu tuyên truyền. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các diễn đàn thảo luận, các cuộc trao đổi, tọa đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân về các văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng; triển khai các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, cổ vũ, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để hoạt động tuyên truyền và việc trang trí khánh tiết đúng quy định của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo nghiêm trang, thẩm mỹ cao, thiết thực, không phô trương hình thức, lãng phí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1370 -CV/BTGTU, ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp; Công văn số 1406 -CV/BTGTU, ngày 27/5/2020 về việc hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về đại hội đảng các cấp để giúp người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng, đề cao chất lượng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức lãng phí. Chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để giúp cán bộ đảng viên nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hương lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác đại hội đảng các cấp nhất là ở những địa bàn đơn vị nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên đã bám sát cơ sở, địa bàn để chỉ đạo hệ thống tuyên truyền từ tỉnh tới cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Việc tổ chức giao ban báo chí từng bước có những đổi mới sâu sắc về nội dung và hình thức, chú trọng tính tương tác, đối thoại, mời lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm; kịp thời chỉ đạo để rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót trong hoạt động báo chí; từng bước khắc phục tình trạng chưa chặt chẽ trong theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản.

Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần các cấp, các ngành giải quyết, các vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và từng địa phương. Ban TGTU đã xây dựng Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020; chỉ đạo, định hướng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương được hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động thực hiện. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn. Hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh đã kịp thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình Biển Đông...

Nhiều nơi thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp để cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát hợp thực tế, tránh phát sinh điểm “nóng” dư luận xã hội trên địa bàn như nạn tảo hôn tại huyện Điện Biên Đông; phá rừng ở huyện Mường Nhé; tuyến đường gần 75 tỷ ở Điện Biên “đắp chiếu” 10 năm; đá lăn trên quốc lộ 279 đi cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; tuyển dụng 93 giáo viên sai quy định; ...

Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, nhận diện thông tin xấu độc, hiểu rõ thế nào là quan điểm sai trái, thù địch; tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Thanh Xuân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất