Thứ Hai, 15/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 21/6/2024 16:40'(GMT+7)

Đồng Tháp: Những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo ở huyện Tháp Mười

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

1. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Nhận thức và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của các cấp uỷ cấp trên, thời gian qua, ngành tuyên giáo huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là định hướng và ổn định tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn huyện.

Bám sát nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trên từng lĩnh vực và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười đã xây dựng chương trình công tác đảm bảo kế hoạch, nhiệm vụ cơ bản đề ra cho từng năm và cả nhiệm kỳ; phân công cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Đảng bộ huyện Tháp Mười hiện có 37 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ, trong đó có 12 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 15 đảng bộ cơ sở ngành, 9 chi bộ cơ sở. Trực thuộc đảng bộ cơ sở có 227 chi bộ, trong đó có 62 chi bộ ấp, khóm. Tổng số đảng viên là 4.831 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,66% dân số của huyện.

 

Hoạt động công tác tuyên giáo của huyện luôn nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy được thể hiện ở những nội dung trọng tâm sau:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, gắn với tình hình cụ thể của địa phương.

Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát lĩnh vực công tác tuyên giáo và hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn luôn được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng. Tỷ lệ đảng viên dự các hội nghị học tập, quán triệt đều đạt trên 99%.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Huyện uỷ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt những nội dung công tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị theo chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp uỷ từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai sâu rộng gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động cũng như gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển tập thể và cá nhân hình tiên tiến.

 

Từ năm 2016-2021, các cấp cơ sở đã khen thưởng 134 tập thể, 319 cá nhân; cấp huyện biểu dương, khen thưởng 39 tập thể, 96 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến quý I/2024 toàn huyện có trên 577 điển hình được tuyên dương, khen thưởng; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đã được đề nghị tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được cấp uỷ huyện và cấp uỷ cơ sở thực hiện nghiêm. Việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện công tác tuyên giáo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết gắn với tình hình cụ thể của huyện, địa phương, đơn vị, trong đó có công xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai kịp thời các nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở...

Hai là, chú trọng chất lượng nội dung, chủ động phương thức tiến hành.

Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa cũng như kế hoạch hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo những nội dung thường xuyên, định kỳ liên quan đến công tác tuyên giáo, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, các giải pháp cần tập trung thực hiện; chú trọng chất lượng nội dung, chủ động phương thức tiến hành gắn với “đặc thù” địa bàn và đối tượng tuyên truyền. Theo đó, bên cạnh các hình thức, phương thức truyền thống trong triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết, hệ thống tuyên giáo trong huyện còn căn cứ vào tính chất của mỗi vấn đề, sự việc - sự kiện để linh hoạt triển khai tuyên truyền trên các trang fanpage, nhóm zalo, facebook, trang thông tin điện tử... Qua đó nâng cao ý thức tham gia, tiếp nhận vấn đề, nội dung tuyên truyền của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bình quân tỷ lệ đảng viên tiếp thu trên 99%; cán bộ ngoài Đảng tiếp thu học tập trên 95%; các tầng lớp nhân dân tiếp thu trên 85%.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của huyện và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Nhờ đó đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng trước những vấn đề đột xuất, thu hút dư luận xã hội trong huyện; cụ thể hóa “đầu việc” và nhiệm vụ trọng tâm của các lực lượng tham gia phối hợp; cơ động, linh hoạt trong triển khai các phương thức gắn với địa bàn cơ sở; đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị...

Công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính; nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị, công tác Mặt trận... cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở luôn đảm bảo chất lượng và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với phối hợp tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên, việc lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cũng được phối hợp triển khai bài bản, hiệu quả, “đúng người đúng việc”, có trọng tâm trọng điểm...

Bốn là, đảm bảo về mặt tổ chức, con người, cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện công tác.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị, những năm vừa qua, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường đã được Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay, 100% cán bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện đều có trình độ Đại học và Thạc sĩ. Trong tổng số 18 báo cáo viên của huyện, có 1 đồng chí là Tiến sĩ, 12 đồng chí là Thạc sĩ và 5 đồng chí có trình độ Đại học. Đa số cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trường Chính trị và đội ngũ báo cáo viên của huyện có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Cán bộ tuyên giáo của 13 đảng uỷ xã, thị trấn đều có trình độ từ Đại học trở lên.

Công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên được Huyện ủy và cấp uỷ cơ sở quan tâm thường xuyên, từ việc rà soát hàng năm, xây dựng kế hoạch đến tạo điều kiện về mặt thời gian cũng như bố trí “xen kẽ” công tác... để cán bộ tham gia các lớp học tập.

Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã được quan tâm đầu tư tích cực, thường xuyên. Nhiều phương tiện hiện đại, đồng bộ, đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số đã được trang bị. Cùng với đó, trụ sở - phòng làm việc, hội trường, phòng họp trực tuyến, mạng internet, mạng nội bộ; sách, báo, tạp chí, tài liệu... cũng được đổi mới, tạo điều kiện tốt nhất nhằm hướng tới mục tiêu: đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Năm là, hướng đến mục đích cao nhất: ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” - làm công tác tuyên giáo linh hoạt, chủ động nhằm đạt mục đích: tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, giải tỏa “điểm nghẽn” tâm trạng và dư luận xã hội, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và hệ thống công tác tuyên giáo trên địa bàn đã chủ động, tích cực tham mưu cấp uỷ cùng cấp triển khai nhiều nội dung công tác tuyên giáo gắn với tình hình thực tiễn địa phương, địa bàn. Bên cạnh hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả các công việc thường xuyên, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ còn căn cứ vào nội dung, mục đích, nhiệm vụ, chương trình học tập, giáo dục, tuyên truyền và những vấn đề “nảy sinh” để tham mưu xây dựng các phương án phối hợp triển khai thực hiện. Theo đó, đã giải tỏa kịp thời nhiều vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác đấu tranh với các luận điệu phản động, phá hoại; lan tỏa những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là sau đại dịch COVID-19; thúc đẩy triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn...

 

Đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của huyện đạt 14.066 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 7.015 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm (tăng 13 triệu đồng/người/năm so với năm 2020). Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả quan trọng; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, văn minh; đã nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Mỹ An và đô thị loại V xã Trường Xuân. 90% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán hoạt động từ khá trở lên.

 

2. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Tháp Mười thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Một số cấp ủy chưa làm tốt vai trò lãnh đạo công tác tuyên giáo. Có thời điểm việc tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất, tham mưu cấp ủy chưa kịp thời, hiệu quả thấp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp uỷ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc xây dựng kế hoạch “làm theo” gương Bác ở một số địa phương, đơn vị còn chậm; lựa chọn những nội dung đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn chung chung, chưa cụ thể; ít rà soát, đánh giá kết quả thực hiện. Công tác tuyên truyền, cổ động nhìn chung vẫn bất cập, chưa đa dạng. Công tác văn hoá, văn nghệ chậm phát triển, quản lý văn hoá - văn nghệ chưa chặt chẽ. Công tác đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chưa đáp ứng tình hình, nhiệm vụ đặt ra...

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, bất cập, thời gian tới, Huyện ủy Tháp Mười và hệ thống công tác tuyên giáo của huyện xác định một số giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tinh gọn bộ máy, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Theo đó, toàn hệ thống tuyên giáo và các tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị huyện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Đảng bộ huyện Tháp Mười và các đảng bộ xã, thị trấn trong huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, củng cố, phát triển tổ chức đảng đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị...

Thứ hai, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, cán bộ chủ chốt về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, phương thức công tác tuyên giáo; biết làm công tác tuyên giáo; biết phương pháp tuyên truyền, truyền đạt thông tin thân thiện, phù hợp với nhân dân trên địa bàn...

Đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giải Nhất Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện Tháp Mười năm 2024 cho thí sinh Bùi Thị Hồng Hạnh, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười.

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, lý luận nhằm từng bước đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, gắn với tình hình cụ thể của địa phương. Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình... để chủ động, linh hoạt làm công tác tuyên giáo, đưa công tác tuyên giáo vào cuộc sống, gần gũi với người dân.

Thứ tư, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở dữ liệu khoa học, điều kiện vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng lý luận, tuyên truyền, giáo dục và đào tạo dạy nghề, thông tin đại chúng, văn hoá, văn nghệ, điều tra dư luận xã hội...

Thứ năm, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín trong cộng đồng tham gia làm công tác tuyên giáo bằng những hình thức, phương thức đa dạng. Trong đó chú trọng “tính phối hợp” và “năng lực sở trường” của mỗi cá nhân tham gia làm công tác tuyên giáo. Thực tiễn cho thấy, vai trò của người có uy tín rất quan trọng, nhất là trước những vấn đề như tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các luận điệu thù địch, phản động, phá hoại trong cộng đồng dân cư...

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn bám sát thực tiễn địa phương, tăng cường phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên giáo.

Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành tuyên giáo với chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng trong triển khai nhiệm vụ.

Thứ bảy, ngành tuyên giáo và cơ quan quản lý văn hóa của huyện tăng cường hơn nữa việc thẩm định, triển khai, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; vừa đảm bảo tính định hướng vừa phát huy tính phong phú, đa dạng, đưa văn hóa, nghệ thuật đến với công chúng, tạo sức sống, sức lan tỏa trong xã hội.

Thứ tám, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ về công tác tuyên giáo; chú trọng việc triển khai và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo./.

ĐOÀN THANH NHỊN
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất