Thứ Năm, 13/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 6/10/2020 10:25'(GMT+7)

Đưa công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngang tầm nhiệm vụ

Tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) là Liên chi cơ quan Trung ương, do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Từ một Liên chi với 6 chi bộ và vài chục đảng viên buổi ban đầu, đến nay Đảng bộ Khối đã phát triển lớn mạnh trở thành một Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 61 đảng bộ trực thuộc, gần 6.000 chi bộ với hơn 8,2 vạn đảng viên, trong đó có trên 1,2 vạn đảng viên học tập, làm việc ở ngoài nước. Các tổ chức đảng của Đảng bộ Khối nằm trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo cán bộ. Điểm đặc biệt ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươnglà một bộ phận lớn đảng viên của Đảng bộ Khối nắm giữ những vị trí chính trị quan trọng, công tác tại các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp… có ảnh hưởng tác động rất lớn đến quốc kế dân sinh, sự ổn định và phát triển của đất nước, nói theo những quan điểm, chiến lược, sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng, “tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”(1).

Từ thực tiễn phát triển và trưởng thành của tổ chức Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn được quan tâm chú trọng.

Những năm qua, công tác Tuyên giáo Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng cường công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện quyết liệt, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của Trung ương được tổ chức đã giúp củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực... Tham mưu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc... đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong Đảng ủy Khối ngày càng được phát huy đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành và đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo đối với đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử các đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được tiến hành thường xuyên, đi vào nền nếp, đảm bảo tiến độ với chất lượng ngày càng cao.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ thông tin, tuyên truyền từ Trung ương đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo chủ trương của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Ngành Tuyên giáo Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và các danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý do Trung ương, Đảng ủy Khối trao tặng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và biểu dương.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ngày một công khai, quyết liệt và trực diện hơn... Đây là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Khối cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, làm thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời làm tốt công tác dự báo tình hình. Thông qua hoạt động của đội ngũ công tác viên nghiên cứu dư luận xã hội và báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối, tuyên giáo chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước; thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính thuyết phục; thường xuyên đổi mới phương thức, đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đối ngoại; phân giới cắm mốc; tuyên truyền biển, đảo... và các nội dung tuyên truyền trọng tâm. Trước mắt là tập trung triển khai, tham mưu các nội dung công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí và tuyên truyền; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng”. Thông qua các cuộc giao ban định kỳ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, hội nghị thông tin chuyên đề định kỳ và hội nghị báo cáo viên các cấp, hệ thống tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối chỉ đạo quyết liệt, kịp thời công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, chủ động có những phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ; vận dụng các phương tiện thông tin để dẫn dắt dư luận đúng hướng, có hiệu quả; vừa nâng cao uy tín, hình ảnh của đất nước con người Việt Nam, vừa cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ba là, đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Chú trọng công tác tham mưu chiến lược thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế và các vấn đề xã hội... góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới; thực hiện những giải pháp đột phá, mạnh mẽ nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Tăng cường chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ, tôn vinh các giá trị văn học nghệ thuật vì phẩm giá con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Các đại biểu tham quan triển lãm "90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng- Một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn".

Bốn là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối cần thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong nghiên cứu, dự báo, phát hiện những vấn đề mới, tiếp tục bổ sung, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng, lý luận, đề ra các quyết sách, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững, đặc biệt chú trọng xử lý tốt hơn các mối quan hệ: Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đó là những mối quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới ở nước ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, phải nhận thức đầy đủ, thật sự thấm nhuần, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả.

Năm là, tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Sáu là, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các cơ quan Trung ương sẽ luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đưa công tác tuyên giáo của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ./.

Đỗ Ngọc An

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

------------------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Xuất bản lần thứ ba, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 2011, t. 5, tr.87. 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất