Thứ Hai, 22/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 29/9/2020 15:39'(GMT+7)

Lai Châu: Tiền đề vững chắc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó lựa chọn Đảng bộ huyện Tân Uyên để tổ chức đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp thu, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đại trà đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Lai Châu hiện có 12 đảng bộ trực thuộc (bao gồm 7 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thành phố4 đảng bộ tương đương cấp huyện), 523 tổ chức cơ sở đảng, 3 đảng bộ bộ phận, 1.913 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận. Toàn Đảng bộ tỉnh có 29.054 đảng viên, trong đó có 1.429 đảng viên dự bị, 9.595 đảng viên nữ, 15.186 đảng viên người dân tộc thiểu số.

Để thực hiện tốt công tác đại hội các cấp, trên cơ sở các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, học tập trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh kịp thời ban hành văn bản cụ thế hóa và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ; tố chức hội nghị học tập, quán triệt trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và đến các chi, đảng bộ cơ sở; chỉ đạo các tố chức cơ sở đảng quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Thông qua việc quán triệt, học tập ở các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về yêu cầu, nội dung Chỉ thị, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình chuẩn bị, tỉnh đã tích cực triển khai thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội cấp trên cơ sở. Các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu, tiến độ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tại địa bàn được phân công phụ trách; dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh. Tỉnh ủy thành lập đoàn công tác trực tiếp làm việc với ban thường vụ, thường trực các đảng ủy trực thuộc tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác triển khai chuẩn bị các nội dung của đại hội đảng bộ các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc xây dựng văn kiện, đề án nhân sự đại hội, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tình hình tư tưởng, dư luận xung quanh công tác nhân sự đại hội; nắm tình hình việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất tổ chức giao ban báo chí, họp báo để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, báo cáo kịp thời, phản ánh trung thực, khách quan các luồng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Công tác tuyên truyền tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được các cấp ủy đảng trong tỉnh xác định là một nội dung trọng tâm, quan trọng, được triển khai sớm từ năm 2019. Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh; các gương điển hình tiên tiến gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng... Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tin tưởng, đồng thuận, không phát sinh tư tưởng, đơn thư phức tạp liên quan đến đại hội.

Công tác nhân sự được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện kịp thời, dân chủ, chặt chẽ, có sự thống nhất cao, đủ số lượng theo cơ cấu và số dư theo quy định, tiến hành đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung quy hoạch cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, tập trung đối với cán bộ tái cử, cán bộ được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Đề án nhân sự, định hướng số lượng, cơ cấu, dự kiến nhân sự để cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoàn thiện đề án, phương án nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. Do đó, nhân sự được giới thiệu ứng cử bầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đảm bảo đủ số lượng, chất lượng được nâng lên.

Việc xây dựng văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục, dung lượng phù hợp, đảm bảo chất lượng, yêu cầu theo hướng dẫn của tỉnh. Báo cáo chính trị bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đánh giá được toàn diện kết quả, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ bản thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn của tập thể và cá nhân cấp ủy viên về ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, rút ra bài học kinh nghiệm cho cấp ủy khóa mới. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị đầy đủ nội dung của đại hội, khái quát kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, trọng tâm vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những kết quả chính của đại hội. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, thể hiện được những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Việc thảo luận ở các đại hội bảo đảm dân chủ, cởi mở, thống nhất và tập trung cao, không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, tại mỗi đại hội có từ 20 đến 25 bài phát biểu thảo luận được gửi đến đoàn chủ tịch đại hội; trong đó phát biểu trực tiếp tại đại hội từ 10 đến 12 ý kiến, cơ bản ý kiến thảo luận và các bài tham luận được chun bị kỹ, có chất lượng được đoàn chủ tịch đại hội tiếp thu nghiêm túc. Thời gian tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định, tổ chức từ 2 - 2,5 ngày, thời gian họp trù bị 1/2 ngày. Trong đại hội, đoàn chủ tịch thực hiện tốt việc điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua, đảm bảo dân chủ, khoa học, dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện trình Đại hội.

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CẤP TRÊN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tổng số cấp ủy viên đã bầu tại đại hội các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc là 376 đồng chí, giảm 8,52% so với nhiệm kỳ trước, tổng số cấp ủy viên được bầu 365 đồng chí, số lượng cấp ủy viên để khuyết bổ sung sau đại hội là 11 đồng chí; cấp ủy viên tham gia lần đầu 89 đồng chí, tỷ lệ đổi mới đạt 24,38%; cấp ủy viên nữ 67 đồng chí (18,36%); cấp ủy viên trẻ tuổi dưới 40 tuổi là 85 đồng chí (23,29%); độ tuổi từ 40 đến 50 là 192 đồng chí (52,6%); độ tuổi trên 50 là 88 đồng chí (24,11%); cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 131 (35,89%).

Về trình độ cấp ủy: Trình độ học vấn THPT 363 đồng chí (99,45%), THCS 2 đồng chí (0,55). Trình độ chuyên môn đại học trở lên 351 đồng chí (96,16%), cao đẳng 1 đồng chí (0,28%), trung cấp 13 đồng chí (3,56%); 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó cao cấp, cử nhân 323 đồng chí (88,49%), trung cấp 42 đồng chí (11,51%).

Số lượng ủy viên ban thường vụ 110 đồng chí, cán bộ nữ trong ban thường vụ 18 đồng chí (16,36%); số ủy viên ban thường vụ để khuyết bổ sung sau đại hội là 9 đồng chí. Số lượng bí thư cấp ủy 11 đồng chí, tái cử 100%, số bầu khuyết để bổ sung sau đại hội 1 đồng chí (do chưa chuẩn bị được nhân sự); 100% các đồng chí bí thư trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ  97,37% - 100%, bình quân đạt 99,76%. Số lượng phó bí cấp ủy 22 đồng chí, tái cử 15 đồng chí, đạt 68,18%; tham gia lần đầu 7 đồng chí (31,82%); 100% các đồng chí phó bí thư trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ 89,47% - 100%, bình quân đạt 93,45%.

Số đại biểu được bầu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 258 đại biểu chính thức, 22 đại biểu dự khuyết.

HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Lai Châu còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đó là: trong báo cáo chính trị của một số đảng bộ dự báo chưa hết tiềm năng, lợi thế, xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ tính chiến đấu chưa cao, còn phải điều chỉnh; một số báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành, ban thường vụ có nội dung chưa sâu về công tác lãnh đạo, xác định hạn chế, khuyết điểm chưa đầy đủ; một số đảng bộ phần gợi ý thảo luận có nội dung chưa sâu, chất lượng ý kiến thảo luận của một số đại biểu chưa trọng tâm, còn ít ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết, chương trình hành động. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trên là do một số Đảng bộ huyện của tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, nên chưa thật quyết tâm đề ra mục tiêu, chỉ tiêu có tính chiến đấu. Một số đảng bộ trong nhiệm kỳ đã bổ sung mới nhiều ủy viên nên tỷ lệ cấp ủy viên đủ điều kiện tái cử cao, dẫn đến thực hiện tỷ lệ đổi mới cấp ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025 không đạt 1/3 theo quy định. Năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của một số đại biểu tham dự đại hội còn hạn chế; chất lượng quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân sự của một số đảng bộ chưa sát yêu cầu thực tiễn...

KINH NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV

Thành công của các đại hội cấp trên cơ sở ở tỉnh Lai Châu là kết quả sự quyết tâm, quyết liệt và tập trung cao độ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nghiêm túc, bài bản, đáp ứng đúng các yêu cầu, quy định, vừa phát huy tính công khai, dân chủ vừa đảm bảo sự chặt chẽ, kỷ cương, công tâm, minh bạch. Về cơ bản, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, bài bản đúng theo kế hoạch và thành công tốt đẹp. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thành công và hạn chế là tiền đề vững chắc để Đảng bộ Lai Châu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Một là, cấp ủy các cấp phải làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ trong việc chuẩn bị nhân sự, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tô chức, triển khai thực hiện.

Hai là, cấp ủy, người đứng đầu phải chú trọng lãnh đạo công tác nắm tình hình, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vẩn đề phát sinh đảm bảo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Chú trọng phát huy vai trò các lực lượng của hệ thống chính trị để nắm tình hình, tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân hoạt động hướng về đại hội đảng bộ.

Ba là, cấp ủy phải luôn chú trọng chất lượng quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị kỹ nguồn cán độ, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị kỹ lưỡng chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Làm tốt việc nhận xét, đánh giá, rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, thực hiện đúng quy trình các bước trong công tác chuẩn bị nhân sự, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự, phát huy trách nhiệm của cấp ủy viên, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự.

Bốn là, cấp ủy, người đứng đầu phải chú trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với tổ chức đảng có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Năm là, cấp ủy chỉ đạo đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình đại hội trước khi triển khai đại hội diện rộng. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp ủy cần phải tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng để tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đồng thời, phải đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay sau khi đại hội kết thúc./.

ĐỖ THỊ KIM NHUNG - TRẦN HỮU QUYẾT

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất