Thứ Hai, 26/2/2024
Ban Tuyên giáo TW
Thứ Hai, 14/8/2023 14:32'(GMT+7)

Đưa hoạt động khoa học của các cơ quan đảng Trung ương ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển bền vững

Công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 26 người: Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; 5 Phó Chủ tịch Hội đồng và 20 Uỷ viên Hội đồng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công, bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí chúc mừng các đồng chí đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 26 người: 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 20 Uỷ viên Hội đồng.

Thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 26 người: 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 20 Uỷ viên Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của khoa học lý luận chính trị:  “Chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị”, “Đẩy mạnh và nâng cao tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, tạo bước phát triển mới lý luận về công tác xây dựng Đảng”. Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn hơn 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhận thức sâu sắc và quán triệt toàn diện những định hướng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần quan tâm coi trọng một số nội dung như sau:

Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khoa học và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng ở Trung ương. Hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung và phát triển lý luận. Vì vậy, cần tập trung đầu tư nguồn lực để nghiên cứu những chủ đề lớn, thật sự có tầm chiến lược trong trung hạn và dài hạn, có tính chất liên ngành. 

“Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã xác định, nhất là mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra” – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Thứ hai, Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương Đảng cần gương mẫu, đi đầu trong đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nghiên cứu khoa học. Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án đảm bảo đúng thực chất. Chú trọng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế. Lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu khoa học. 

Thứ ba, Hội đồng cần tăng cường phối hợp hoạt động khoa học với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo lớn trong cả nước (như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm khoa học xã hội; Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam;  Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...), vừa nhằm thu hút lực lượng chuyên gia, nhà khoa học có chất lượng, vừa kết hợp nghiên cứu có tính chất cơ bản, hàn lâm với nghiên cứu ứng dụng, có tính chất tổng kết từ thực tiễn. 

Thứ tư, các cơ quan đảng Trung ương, nhất là các đồng chí đứng đầu cần hình thành cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn chiến l ược.

Thứ năm, từng cán bộ trong các cơ quan đảng Trung ương cần chủ động, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện để phấn đấu trở thành chuyên gia giỏi.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, Hội đồng đã định hướng, quản lý, hướng dẫn thực hiện 168 nhiệm vụ khoa học. Trong đó, 18 nhiệm vụ ứng dụng vào việc góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; 34 nhiệm vụ ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; 81 nhiệm vụ ứng dụng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội 13 và các nghị quyết Trung ương trên các lĩnh vực; 21 nhiệm vụ ứng dụng trong việc đổi mới nội dung, phương thức công tác của các ban, cơ quan đảng Trung ương; 14 nhiệm vụ ứng dụng vào đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ phận, đơn vị trong các ban, cơ quan đảng trung ương. Nhận thức của lãnh đạo các ban, cơ quan đảng trung ương đối với hoạt động khoa học thể hiện tầm nhìn sâu rộng, coi hoạt động khoa học là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là các bộ các ban, cơ quan đảng Trung ương tham gia các hoạt động khoa học. Song song đó thực hiện có hiệu quả một số Chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan. Công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học bảo đảm thường xuyên, đúng quy định; Các ấn phẩm khoa học ngày càng có chất lượng, giá trị ứng dụng cao…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quy tụ được các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà lãnh đạo, quản lý đại diện cho các ban, cơ quan Đảng Trung ương, những người có nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Hội đồng trong thời gian tới.

Từ những ý kiến phát biểu rất tâm huyết của các nhà khoa học, nhất là các định hướng, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời phát huy thành quả, những  bài học kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động của Hội đồng trong các nhiệm kỳ qua và nửa đầu nhiệm kỳ này, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, Hội đồng sẽ tiếp thu, cụ thể hóa thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cụ thể như sau:

Một là, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, chức năng, nhiệm vụ của các ban, cơ quan đảng Trung uơng để chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học hằng năm và cho đến hết nhiệm kỳ. Các nhiệm vụ khoa học bảo đảm phục vụ thiết thực để các ban, cơ quan đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Hai là, phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, phối hợp hoạt động khoa học, tập hợp lực lượng tham gia nghiên cứu khoa học trong khối các ban, cơ quan đảng Trung ương nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn đối với Đảng, qua đó để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý nhiệm vụ khoa học bảo đảm thường xuyên, chuyên nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm báo cáo tư vấn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương.

Bốn là, coi trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học có tính chất liên ban, ngành nhằm giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt, vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, gắn với tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của các ban, cơ quan đảng Trung ương có tư duy duy khoa học, kỹ năng, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp. Chú trọng tập huấn kỹ năng triển khai thực hiện đề tài, đề án, viết báo cáo tư vấn, xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sáu là, nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin khoa học, báo cáo khoa học thường niên, xã hội hóa kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Từng bước thực hiện số hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học trong khối các cơ quan đảng Trung ương.

Bảy là, tăng cường các hoạt động phối hợp, hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước.

Những nhiệm vụ trọng tâm trên cần được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong Chương trình làm việc của Hội đồng, trong Kế hoạch công tác của các tiểu ban Hội đồng và trong từng kế hoạch, nhiệm vụ, công việc của Hội đồng, cơ quan Hội đồng hằng năm.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất