Thứ Hai, 15/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 1/12/2023 21:49'(GMT+7)

Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh "thế trận lòng dân" là một nhân tố quan trọng, sức mạnh đoàn kết nội sinh giúp dân tộc giữ vững giang sơn, gấm vóc, phát triển trường tồn đến ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, "thế trận lòng dân" đã trở thành nền tảng chính trị vững chắc, tổng hợp sức mạnh tinh thần của cả dân tộc, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, "lòng dân" và "thế trận lòng dân" có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tạo điểm tựa mang tính gốc rễ và quyết định sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: "Lòng dân" là "nguyên liệu" chính, quyết định để xây dựng "thế trận lòng dân" - thế trận gốc trong các thế trận bảo vệ Tổ quốc. "Thế trận lòng dân" được hiểu là sự tổng hòa của khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của cả dân tộc, được hội tụ, kết tinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành nền tảng chính trị vững chắc, tổng hợp sức mạnh tinh thần của cả dân tộc, sẵn sàng thực hiện các mục tiêu cách mạng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay"; từ đó cho rằng, nhân dân cũng đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết định đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Để tận dụng thời cơ, đạt được mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng đã đặt ra thì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phải được đưa lên tầm cao mới nhất. Trong đó, sức mạnh chính trị - tinh thần, sự đồng lòng của cả dân tộc là nhân tố nền tảng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định một quan điểm cơ bản trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Vì vậy, để vượt qua khó khăn, thử thách, nắm chắc nước thời cơ, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, phải luôn quán triệt sâu sắc bài học "lấy dân làm gốc"; phải luôn chăm lo, bồi dưỡng sức dân; khơi dậy, động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, những năm qua, thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị đã tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng "thế trận lòng dân" có lúc, có nơi còn những hạn chế nhất định. Tình hình chính trị - an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu củng cố an ninh - quốc phòng vẫn là một nhiệm vụ trọng yếu không chỉ của Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", chia rẽ lòng dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

"Tình hình đó đòi hỏi việc xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" phải được tăng cường hơn nữa, coi đó vừa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách" - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh và cho biết, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và rút ra bài học kinh nghiệm về giữ vững lòng dân và xây dựng "thế trận lòng dân" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy là những vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống quý báu, đồng thời là những kinh nghiệm mang tính lý luận và thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Đặc biệt, “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường, tạo ra xung lực mới, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, cùng với việc phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Bên cạnh đó đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

XUÂN TÙNG (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất