Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 31/8/2019 14:11'(GMT+7)

Hải Phòng: Phấn đấu là thành phố gương mẫu của cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn ​

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

NHỮNG THÀNH TỰU QUAN TRỌNG

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy khẳng định rằng, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo của Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tạo chuyển biến mạnh, toàn diện. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao. Công tác dân vận được chú trọng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

Việc thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn thành phố, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" “Văn minh đô thị”, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội,... Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa: Hải Phòng đã phát huy vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa: Hải Phòng đã phát huy vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc.

Hải Phòng đã phát huy vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Nguồn lực của Thành phố được tăng cường, thu hút vốn đầu tư có bước tiến mạnh cả về số vốn và chất lượng dự án. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng vượt bậc, vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc. Tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh, phát huy vai trò động lực phát triển kinh tế vùng.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Hải Phòng năm 2017 đạt 75.858 tỷ đồng, tăng 10,5 lần so với năm 2003 (tổng thu ngân sách năm 2003 là 7.166 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện nay, Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước về tổng thu ngân sách và đứng thứ 8 về thu ngân sách nội địa. 

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền quốc gia biển- đảo, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương ngoài nước được mở rộng, phát triển.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.


5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Trải qua 50 năm thực hiện Di chúc và những lời dạy của Bác với thành phố Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu.

Thứ nhất, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Sự đoàn kết, nhất trí trong toàn đảng bộ nhất là trong nội bộ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy là yếu tố quyết định để thành phố đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trong hai năm qua. Sự đoàn kết đó, chỉ có thể được bảo đảm trên nguyên tắc tập trung dân chủ và phải nhiệt huyết vì sự nghiệp chung.

Đến nay toàn đảng bộ thành phố có 34 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, giảm 01 đảng bộ (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy do sáp nhập vào Đảng bộ Công an thành phố) (trong đó 15 đảng bộ quận huyện, 12 đảng bộ cấp trên cơ sở, 07 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy); số tổ chức cơ sở đảng là 1.353, giảm 80 tổ chức cơ sở đảng, bằng 5,58% do thực hiện tinh giản bộ máy biên chế.

Việc sắp xếp tổ chức đảng được tiến hành đồng thời với sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, đi đôi với công tác kiện toàn bộ máy, cán bộ, cấp ủy; toàn thành phố có 2.570 thôn, tổ dân phố, theo kế hoạch của thành phố đến năm 2021 sẽ thực hiện sáp nhập 912 thôn, tổ dân phố, bằng 35,48%; năm 2019 thực hiện sáp nhập 180 thôn, tổ dân phố.. 


Thứ hai, bài học về phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ khi chăm lo được tốt nhất cho Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân thì Đảng mới phát huy được tối đai vai trò lãnh đạo của mình, mới lãnh đạo, chỉ đạo thành công mọi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đang ra sức chống phá, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Thứ ba, bài học trong công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Các cấp ủy đảng phải có sự quan tâm đúng mực tới thế hệ trẻ góp phần xây dựng một thế hệ xung kích, đi đầu, sống có hoài bão, lý tưởng, yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân.

Thứ tư, bài học về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương. Trong đó, cần chú ý phát triển kinh tế phải gắn liền với văn hóa – xã hội, đảm bảo sự cân bằng, hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần.

Từ năm 2015 đến tháng 6/2019, toàn thành phố đã tiếp 27.764 lượt, 45.279 người với 20.546 vụ việc, có 1.049 đoàn đông người, 14.757 lượt với 656 vụ việc; tiếp nhận 36.433 đơn thư các loại, đơn đủ điều kiện xử lý là 24.697 đơn; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý và 1.637 vụ việc, đã giải quyết 1.506 vụ việc. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân đã tổ chức 2637 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân (trong đó: cấp thành phố: 79 cuộc; cấp quận, huyện: 375 cuộc; cấp xã, phường, thị trấn: 2183 cuộc). 

Thứ năm, bài học về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trước những biến đổi phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới hiện nay, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, chỉ khi nào xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của Nhân dân. Truyền thống đoàn kết cùng bốn chữ vàng “Trung dũng – Quyết thắng” mà Bác Hồ khen thưởng cho Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng sẽ mãi mãi được giữ gìn, phát huy để đưa Hải Phòng vượt qua những thử thách trong giai đoạn cách mạng mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRỞ THÀNH HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN, NỀN NẾP

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu, để việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của Di chúc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tất cả nội dung Di chúc và di sản Hồ Chí Minh với Hải Phòng được chắt lọc, đúc kết thành hệ giá trị bền vững, ổn định tạo lập nền tảng tư tưởng, lý luận, tinh thần để thành phố xây dựng, phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Phải coi đây “nguồn lực đặc biệt” để xây dựng và phát triển thành phố.

Thứ hai, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Thành: Tất cả nội dung Di chúc và di sản Hồ Chí Minh với Hải Phòng được chắt lọc, đúc kết thành hệ giá trị bền vững, ổn định tạo lập nền tảng tư tưởng, lý luận, tinh thần để thành phố xây dựng, phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Lê Văn Thành: Tất cả nội dung Di chúc và di sản Hồ Chí Minh với Hải Phòng được chắt lọc, đúc kết thành hệ giá trị bền vững, ổn định tạo lập nền tảng tư tưởng, lý luận, tinh thần để thành phố xây dựng, phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Thứ ba, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Song điều quan trọng nhất ở đây cần phải nhận thức thật đúng đắn: Việc cải thiện đời sống cho nhân dân phải do nhân dân thành phố tự giúp lấy mình là chính. Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cán bộ và đảng viên có trách nhiệm giáo dục, lãnh đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, ổn định, cải thiện đời sống.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, cụ thể hơn nữa, thiết thực hơn nữa đến chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ, dành sự chăm sóc ân tình, trách nhiệm góp phần xoa dịu, bù đắp những mất mát, hy sinh của thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công.

Thứ năm, tập trung xây dựng, phát triển Hải Phòng đồng đều, toàn diện về mọi mặt.

Thứ sáu, xây dựng, phát huy vai trò đoàn kết với tư cách động lực chủ đạo của sự phát triển thành phố.

Thứ bảy, phải thực sự coi trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Thứ tám, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, những cách làm hay, thiết thực như Bác đã từng căn dặn: “Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”.

TẠO KHÔNG KHÍ XÃ HỘI TÍCH CỰC, TẠO SỰ LAN TỎA TỪ NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương,  đồng chí Nguyễn Thanh Long đã đánh giá cao về việc Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến, tạo không khí xã hội tích cực, tạo sự lan tỏa từ các điển hình người tốt, việc tốt trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Khẳng định lại những thành tựu mà Hải Phòng đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Hải Phòng nhanh chóng biến khó khăn, thách thức thành động lực, cơ hội để vươn lên phát triển mạnh mẽ, bền vững xứng đáng với vị thế của Thành phố Cảng – một trong những cực tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội lớn nhất miền Bắc và cả nước”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Hải Phòng vươn lên phát triển mạnh mẽ, bền vững xứng đáng với vị thế của Thành phố Cảng – một trong những cực tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội lớn nhất miền Bắc và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Hải Phòng vươn lên phát triển mạnh mẽ, bền vững xứng đáng với vị thế của Thành phố Cảng – một trong những cực tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội lớn nhất miền Bắc và cả nước.


Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị Hải Phòng tập trung quan tâm 7 nội dung phương hướng, nhiệm vụ như chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Đó là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thứ hai, duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Ðồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba, chuyển nhận thức đúng, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.

Thứ tư, chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Thứ năm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thứ sáu, xây dựng chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thật sự theo gương Bác, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay.

Thứ bảy, tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn môi trường sống an toàn, an ninh, giữ gìn trật tự xã hội để ổn định và phát triển bền vững đất nước.

“Chính việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới”. – Đồng chí Nguyễn Thanh Long bày tỏ mong muốn.

* Tại Hội nghị, Thành ủy Hải Phòng đã khen thưởng 38 tập thể và 115 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các điển hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành phố  Hải Phòng.

Các điển hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành phố Hải Phòng.


TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất