Thứ Sáu, 21/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 15/7/2022 14:23'(GMT+7)

Hậu Giang: Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng góp phần quan trọng triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 trao giải Nhất cho thí sinh

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 trao giải Nhất cho thí sinh

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ

Ngay sau khi Chỉ thị 17 - CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, triển khai, quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp Tỉnh; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở địa phương, đơn vị mình. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xác định đây là một trong những kênh thông tin chính thống, quan trọng nhất, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương, không một phương thức thông tin tuyên truyền nào có thể thay thế được. 

Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Hậu Giang tháng 4/2021

Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Hậu Giang tháng 4/2021

Hệ thống văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời. Tính đến tháng 6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 10 quyết định; 2 quy chế, 3 kế hoạch, 1 thông báo và các văn bản liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên và tích cực chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị đã đề ra, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thi và các hình thức phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW được quan tâm thường xuyên. 15 năm qua, Tỉnh đã thực hiện 1 đợt khảo sát chuyên đề về công tác tuyên truyền miệng gắn với Bản tin Thông báo nội bộ; 1 cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ và gần 40 cuộc kiểm tra đột xuất việc triển khai công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; 14 cuộc kiểm tra, khảo sát về công tác tuyên truyền miệng lồng ghép với việc khảo sát đánh giá kết quả công tác tuyên giáo hàng năm. Qua các cuộc kiểm tra, khảo sát, sơ, tổng kết, cấp ủy các cấp đã kịp thời phát hiện những nơi còn hạn chế yếu kém để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời; đồng thời phát hiện những cách làm hiệu quả để giới thiệu, nhân rộng trong hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn Tỉnh. Từ đó, công tác tuyên truyền miệng dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT 

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác tuyên truyền miệng đã được tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực như: tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến, thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các báo cáo chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn,...

Với hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên được tổ chức đồng bộ, công tác tiếp nhận, xử lý, chọn lọc và truyền đạt thông tin từ Trung ương đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, thông suốt; phương thức tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường trao đổi, đối thoại và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, giữa lực lượng báo cáo viên cấp Tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở với từng đối tượng tuyên truyền.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề hàng năm, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Tỉnh trong từng nhiệm kỳ Đại hội, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Tỉnh, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội; củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng ở địa phương. Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng người nghe; thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước hình thành thói quen và nhu cầu được cung cấp thông tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nhằm nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng hàng năm, đề ra nội dung, chương trình và tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin về tình hình chính trị, thời sự, kết hợp giao ban nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và định hướng dư luận xã hội; giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt chức năng cầu nối, bảo đảm thông tin định hướng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Quan tâm nâng cao trình độ và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên như: tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi về tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh suốt 15 năm qua.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ

Những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 - CT/TW xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là sự lãnh đạo kịp thời, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW với nhiều cách làm hay, phong phú, thiết thực, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, đồng chí bí thư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác tuyên truyền miệng. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm trực tiếp tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các vấn đề quan trọng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được xây dựng, củng cố, kiện toàn, hầu hết là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; nắm vững những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực; có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin; có kỹ năng phân tích, lập luận thuyết phục và khả năng trao đổi, đối thoại với người nghe.

Các cấp ủy đảng tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, chế độ, chính sách, quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động hiệu quả.

Trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang

Trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang

Nhiều bài học kinh nghiệm quý được rút ra qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17 - CT/TW. Trước tiên, có thể thấy, nơi nào cấp ủy có sự quan tâm, tạo điều kiện đúng mức (về cơ sở vật chất, chế độ, chính sách,…) thì nơi đó, công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên truyền nói chung được thực hiện hiệu quả, thông tin thông suốt, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định. Hai là, những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có lập trường kiên định, có kiến thức chung về các lĩnh vực, có uy tín, có khả năng tự chủ cao và đối thoại tốt trong đảng và trong quần chúng sẽ thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả. Ba là, những nội dung tuyên truyền sát thực, phản ánh được thực trạng đời sống chính trị, xã hội, những thông tin mang tính thời sự sẽ được người nghe tiếp nhận tích cực. Những nội dung tuyên truyền chung chung, hình thức, nặng về lý luận suông, thiếu thực tế,… đều không cuốn hút được người nghe, từ đó, hiệu quả tuyên truyền không cao. Bốn là, ở địa phương, cơ sở, bên cạnh sự tham gia của các báo cáo viên cấp ủy, thì sự "vào cuộc" của các tuyên truyền viên là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, được quần chúng nhân dân tín nhiệm, có sự hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực, nhất là vấn đề cần tuyên truyền... cũng mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Những bài học kinh nghiệm quý, những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 - CT/TW của Hậu Giang chắc chắn sẽ là những hành trang quý giá để công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng nói riêng, công tác tuyên giáo nói chung có những bước phát triển rõ rệt trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, , từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng trong từng thời kỳ, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đây chính là cơ sở để tỉnh Hậu Giang phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Lê Công Lý

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

 

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất