Thứ Sáu, 19/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 24/10/2020 21:36'(GMT+7)

Hưng Yên: Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Tựu chung lại, có thể khái quát một số dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII như sau: 

1- Công tác tư tưởng và giáo dục lý luận chính trị được thực hiện tích cực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hằng năm đều được đưa vào tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; người đứng đầu các cấp, các ngành đều đăng ký ít nhất một việc làm thiết thực, có tính khả thi và và hiệu quả; hằng năm cấp ủy đều đánh giá, kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, đánh giá sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa dạng các loại hình tuyên truyền thông qua thi tìm hiểu, nêu gương, biểu dương, khen thưởng, khơi dậy niềm tự hào của tỉnh được 10 lần Bác Hồ về thăm; từ đó tạo sức lan tỏa tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đã có trên 7 nghìn lượt học viên được cử đi đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và gần 67 nghìn lượt học viên được bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới. Đến nay, 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học trở lên, tỷ lệ trên đại học đạt trên 33%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt trên 91%.

2- Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được củng cố và nâng cao chất lượng. Tập trung vào việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã được cụ thể hóa thông qua việc nhận diện rõ 27 biểu hiện, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xử lý nghiêm những chi bộ, cán bộ, đảng viên ra nghị quyết không đúng chủ trương, trái pháp luật, nhất là việc quản lý và sử dụng đất đai ở các thôn, qua đó tăng tính giáo dục và phòng ngừa sai phạm mới có thể xảy ra. Toàn tỉnh đã có trên 80% số thôn (khu phố) đã thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (khu phố). Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, kết nạp 1.585 đảng viên/năm. Việc tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng rõ về tiêu chí, tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, hiệu quả và thực chất hơn.

3- Thực hiện có hiệu quả Đề án về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung các chức danh: 2 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 1 Chủ tịch HĐND tỉnh, 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; luân chuyển, bổ nhiệm 128 đồng chí (luân chuyển 32, bổ nhiệm 96), giới thiệu ứng cử 57 đồng chí, thực hiện quy trình luân chuyển cán bộ là Tỉnh ủy viên lên Trung ương 3 đồng chí; 1 đồng chí đi địa phương khác.

4- Hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, giai đoạn 2016-2020, cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng và chi bộ kiểm tra 7.494 đảng viên, 4.278 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 4.710 đảng viên, 2.533 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 1.593 đảng viên, 69 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại 05 đảng viên, 01 tổ chức. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2.151 đảng viên, 165 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 2.727 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 923 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.864 đảng viên, 1.920 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 165 đảng viên, 05 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đối với 2.790 tổ chức; thi hành kỷ luật 325 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật 9 đảng viên.

5- Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng có nhiều đổi mới. Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư. Thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, gắn với tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đảm bảo quy định và đạt hiệu quả, tạo không khí dân chủ, thi đua ái quốc; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước của nhân dân và các chức sắc, tín đồ tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội.

Lãnh đạo phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Lãnh đạo phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị

 

6- Xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả. Triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thực sự là ngày hội của toàn dân. Vai trò và chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được nâng cao. Công tác giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp có đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; giám sát chuyên đề được chú trọng, tập trung vào tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững.

7- Kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tiềm lực, quy mô kinh tế tăng lên, quy mô kinh tế năm  2020 theo giá hiện hành đạt trên 102 nghìn tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2015. Bình quân giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,81%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5-8%/năm). Thu ngân sách đạt 14.865 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.565 tỷ đồng (mục tiêu: đến năm 2020 đạt 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.000 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người đạt 80,62 triệu đồng (mục tiêu đạt 75 triệu đồng), gấp 1,64 lần so với năm 2015.

Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt gần 13%/năm; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 65.623 tỷ đồng, gấp trên 2,1 lần tổng thu ngân sách giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu thu ngân sách từng bước được cải thiện tích cực, tăng dần số thu nội địa từ khu vực sản xuất kinh doanh. Chi ngân sách bảo đảm chế độ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi. Tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng, ngân hàng đạt gần 92.000 tỷ đồng, tăng 55,6 nghìn tỷ đồng so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 24,2%/năm. Từ năm 2017, Hưng Yên trở thành tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách.

8- Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng giai đoạn 2016 – 2020 đạt nhiều kết quả. Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 10,73%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 gấp 1,7 lần so với năm 2015; có thêm 248 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động đến cuối năm 2020 là 1.034 dự án; tạo việc làm thường xuyên cho trên 17,8 vạn lao động. Quy hoạch 13 khu công nghiệp, tập trung với quy mô 3.048 ha; mở rộng 01 khu công nghiệp, có thêm 3 khu công nghiệp được thành lập, nâng tổng số lên 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Đã thành lập 13 cụm công nghiệp, nâng tổng số 24 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.300 ha, thu hút 535 dự án đầu tư và trên 600 cơ sở sản xuất kinh doanh.Thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đạt kết quả tích cực. 

Giai đoạn 2016-2020 đã thu hút 816 dự án đầu tư, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011-2015 (trong đó có 625 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký trên 61,7 nghìn tỷ đồng, tăng 38,5% so với giai đoạn 2011-2015; 191 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký trên 2,24 tỷ USD, tăng 34,9% so với giai đoạn 2011-2015), nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1985 dự án với tổng số vốn đăng ký tương đương trên 11 tỷ USD (mục tiêu đạt 10 tỷ USD).

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 1000 km ở các cấp đường, giúp giao thông thông suốt, kết nối thuận lợi với thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực như: cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ (giai đoạn 1) nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu La Tiến và đường dẫn; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 38, đường đê tả sông Luộc... nâng cấp, sửa chữa trên 400km kênh mương; đầu tư nhiều công trình thiết yếu cấp huyện và cơ sở phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp và đời sống của nhân dân.

9- Cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực tăng năng suất và chất lượng. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 gấp 1,14 lần so với năm 2015. Giá trị trên 01 ha đất canh tác đạt 210 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng/ha so với năm 2015. Thu hút thêm trên 200 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, vượt trước kế hoạch đề ra. Năm 2019, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến năm 2020, có 10/10 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh đạt nông thôn mới (đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), có 28 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 41%.

Huyện Mỹ Hào được công nhận là thị xã. Khu vực thị trấn Như Quỳnh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

10- Giáo dục - Đào tạo tiếp tục phát triển. Chất lượng phổ cập giáo dục được nâng cao. Hàng năm, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ trung bình trên 95%, học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt từ 33-54 giải, có học sinh đoạt giải quốc tếToàn tỉnh hiện có 426 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 163 trường so với năm 2015. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng cường đầu tư, từng bước đạt chuẩn. 100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn và trên chuẩn; có giáo viên nằm trong danh sách 50 giáo viên toàn cầu...

11- Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được kế thừa, phát huy. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh có thêm 1 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 16 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, hát Trống quân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, tỉnh có 2 di tích và khu di tích quốc gia đặc biệt, 168 di tích cấp quốc gia, 243 di tích cấp tỉnh. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển ổn định, số người tập luyện thường xuyên đạt 34%; thể thao thành tích giành được một số giải quốc gia và khu vực. ..

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (thành phố Hưng Yên)

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (thành phố Hưng Yên)

 12- Chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020 thực hiện có hiệu quả. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt đã đạt được thành công bước đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Các bệnh viện duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại tỉnh. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, cho các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi được quan tâm. Hệ thống y tế tư nhân ngày càng phát triển và được quản lý tốt. Quản lý nhà nước về y dược được tăng cường. Tuổi thọ bình quân của nhân dân đạt trên 74 tuổi.

13- Các chế độ, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 164.751 người có công và thân nhân người có công; trung bình mỗi năm điều dưỡng cho khoảng 10 nghìn người có công; thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 4.693 hộ gia đình người có công trị giá khoảng 164.698 triệu đồng. Tổ chức trao tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội cho đối tượng cận nghèo, mua bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao tặng tiền xây nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao tặng tiền xây nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn.

 

14- Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả. Tích cực thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; diễn tập quốc phòng, an ninh cho các sở, ngành; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên hằng năm. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tổ chức thường xuyên các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp liên quan đến Trạm thu phí BOT trên các đường quốc lộ qua địa bàn tỉnh; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo cơ bản ổn định; không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, không để các tổ chức đối lập, phản động hình thành và hoạt động trên địa bàn. Bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại 147/147 xã, thị trấn, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.

15- Công tác đối ngoại và hợp tác với các địa phương khác được tăng cường. Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế- xã hội, nhất là mở rộng quan hệ với một số quốc gia phát triển có nhiều dự án đầu tư trực tiếp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020 đã có 315 đoàn với 2.830 lượt khách, chuyên gia nước ngoài đến thăm và làm việc với các cơ quan, tổ chức của tỉnh. Trong đó có 110 đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, chiếm tỷ lệ 34,92%. Các đoàn khách chủ yếu đến từ các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hà Lan, Úc, Belarus.

Đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2019; đổi mới cách thức thực hiện liên kết và phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng. Từ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường niên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về nội dung phương hướng hợp tác giữa hai tỉnh Hưng Yên – Hải Dương đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả./.

 

Lập Thạch

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất