Thứ Ba, 25/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 15/10/2020 14:45'(GMT+7)

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xác định trọng tâm, trọng điểm tập trung là công tác tư tưởng, vấn đề nâng cao chất lượng chi bộ

PV: Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương? 

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, có thể thấy một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương như sau:

Thứ nhất, việc thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong điều kiện thuận lợi là cơ bản, đồng thời xuất hiện những khó khăn, thách thức mới, đến nay Đảng bộ Khối đã đạt 5/6 chỉ tiêu đề ra.

Thứ hai, phương thức lãnh đạo đã được đổi mới có chiều sâu.

Thứ ba, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, xác định trọng tâm, trọng điểm tập trung là công tác tư tưởng, vấn đề nâng cao chất lượng chi bộ. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều tấm gương tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng, làm lan tỏa những giá trị tích cực, trở thành động lực quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ và vì vậy vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cũng như trên thực tiễn được nâng lên rõ rệt.

Thứ tư, Đảng bộ đã tăng cường và không ngừng đổi mới công tác kiểm tra với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, đi đôi với việc giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc.

Thứ năm, Đảng bộ đã làm tốt công tác dân vận, coi đây là vấn đề cốt lõi để nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm mẫn cán của người cán bộ, công chức; tham mưu, xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối và cả nước, hợp lòng dân.

Thứ sáu, Đảng bộ đã kiên trì, kiên quyết và tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với đó là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương, do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện.

72 năm qua, từ một Liên chi với 6 chi bộ và vài chục đảng viên, đã phát triển lớn mạnh trở thành một Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng với 61 đảng bộ trực thuộc, gần 6000 chi bộ, hơn 8,2 vạn đảng viên.

 

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối còn những hạn chế gì cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để thực sự xứng tầm là Đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng và Nhà nước, thưa đồng chí?

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhưng còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một số cán bộ vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý hình sự, trong đó có cán bộ cấp cao ở Trung ương.

Công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng ở một số cơ quan trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở chừng mực nào đó còn chưa được như mong muốn.

Công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.

Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu lực, hiệu quả hạn chế.

Công tác dân vận trong cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng. Do vậy, chúng ta thấy hiện hữu đó đây còn những chính sách chưa hợp lòng dân, xa rời thực tiễn.

Xứng tầm vị trí, vai trò, nhiệm vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương

Phóng viên: Vậy trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối sẽ hướng tới các mục tiêu và đột phá như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, mục tiêu lớn nhất mà Đảng bộ đặt ra là phải phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; nêu cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược. Để thực hiện mục tiêu chung đó, mỗi tổ chức đảng phấn đấu đạt mục tiêu cấp ủy và tổ chức đảng phải là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị và là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

3 đột phá của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới:

(1) Về công tác tổ chức đảng. Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa Quy định 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc thù trong Đảng bộ Khối cho phù hợp.

(2) Về công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối chủ động, tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước.

(3) Về công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.

PV: Để thực hiện được những định hướng nêu trên, Đảng ủy Khối đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào, thưa đồng chí?    

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, toàn Đảng bộ Khối tập trung học tập, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK khóa XI, XII của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ.

Bốn là, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm này là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương mà hạt nhân là các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối. Đây cũng là cơ sở để Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương củng cố bản lĩnh, phát huy trí tuệ lãnh đạo toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng tầm vị trí, vai trò, nhiệm vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hằng (thực hiện)

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất