Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 12/10/2020 9:57'(GMT+7)

Kinh nghiệm từ Đại hội cấp huyện và tương đương ở Tây Ninh

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết ra mắt Đại hội. (Nguồn: Báo Tây Ninh)

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết ra mắt Đại hội. (Nguồn: Báo Tây Ninh)

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW

Tích cực thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 154-KH/TU về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo cấp uỷ cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai đến cấp uỷ cơ sở và đội ngũ đảng viên trong đảng bộ; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản chuẩn bị tốt các mặt phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được phân công, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm các cấp đối với các đảng bộ. Tỉnh ủy đã thành lập Tổ chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra cấp huyện ở tất cả các khâu chuẩn bị, để đại hội được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định.

Các huyện uỷ, thị uỷ, Thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch và thành lập các Tiểu ban Đại hội: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ; Tổ giúp việc phục vụ công tác nhân sự, Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện.

Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các cấp uỷ đảng Tây Ninh quan tâm, chú trọng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong năm 2020.

Các đảng bộ chuẩn bị báo cáo chính trị cơ bản bảo đảm yêu cầu; có tiếp thu ý kiến góp ý của cấp uỷ cơ sở, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ qua các thời kỳ...;  đánh giá sâu sắc kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế thiếu sót, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để thực hiện. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tinh thần tự phê bình cao, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chuẩn bị cơ bản đầy đủ nội dung, đúng hướng dẫn của cấp trên. Trước đại hội, các đảng bộ đã tổ chức cho các tổ chức đảng thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và tổng hợp từ cơ sở lên cấp trên.

Tỉnh Tây Ninh đã chọn 2 đảng bộ (Thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành) để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ thị xã Hòa Thành được chọn thực hiện bầu bí thư cấp uỷ tại đại hội.

Sau khi kết thúc đại hội điểm ở Thành phố Tây Ninh, Tổ chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ; có văn bản hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong đại hội để cấp uỷ huyện và tương đương thực hiện.

Công tác nhân sự trước, trong đại hội thực hiện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 154-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đề án nhân sự được chuẩn bị theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phát huy dân chủ, công khai; nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và cơ bản đủ về số lượng. Danh sách bầu ban chấp hành, ban thường vụ có số dư bảo đảm quy định; tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HOÀN THÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NGHIÊM TÚC, DÂN CHỦ, CHẶT CHẼ, BÀI BẢN 

Tính đến hết tháng 8/2020, 100% các đảng bộ cấp huyện và tương đương ở Tây Ninh đã tổ chức đại hội thành công.

Các cấp uỷ đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh nên quá trình tổ chức đại hội được thực hiện bảo đảm yêu cầu, đúng nội dung quy định. Đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội; thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử.

Hầu hết đại hội (hội nghị) chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt mục tiêu đề ra; trình độ cấp ủy cao hơn nhiệm kỳ trước.

Các đại hội đã hoàn thành chủ trương 100% bí thư cấp ủy cấp huyện khóa mới không là người địa phương.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt. Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc. Đại hội dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu đóng góp các dự thảo văn kiện; chất lượng thảo luận, tham luận cao, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có tính chiến đấu, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, được các cơ quan chuyên môn thẩm định và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, có số dư hợp lý nên không có nhân sự ứng cử, đề cử tại đại hội, hội nghị. Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Có thể khẳng định, thành công của đại hội cấp huyện và tương đương ở Tây Ninh là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ chỉ đạo đại hội điểm tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. Đây là những kinh nghiệm để Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Một là, tiếp tục triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của các ban, ngành Trung ương và tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, tạo sự thống nhất trong cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phải công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, quy định, không được chủ quan, xem nhẹ bất kỳ khâu nào; kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân, bảo đảm cấp uỷ khóa mới có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định, gắn với việc chuẩn bị nhân sự bầu cử Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân hướng về đại hội, quan tâm đến diễn biến và kết quả đại hội. Tập trung tuyên truyền những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết chủ yếu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị ngay sau khi kết thúc đại hội.

Bốn là, xác định rõ văn kiện đại hội là sản phẩm trí tuệ của cấp uỷ, có sự tiếp thu ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Vì vậy, việc xây dựng văn kiện đại hội phải bảo đảm ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ, bố cục hợp lý, cân đối, logic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học sâu sắc. Đồng thời, cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá có tính khả thi cao trong thực hiện để phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tầm nhìn đến năm 2030.

Năm là, các thành viên Đoàn chủ tịch đại hội cần nghiên cứu kỹ các văn bản, đặc biệt phải nắm vững trình tự, nguyên tắc, thủ tục bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng, nắm chắc chương trình và văn bản hoá các nội dung điều hành đại hội, nhạy bén giải quyết những vẫn đề phát sinh theo đúng quy chế, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Lựa chọn ban kiểm phiếu có số lượng phù hợp, đồng chí Trưởng ban kiểm phiếu có kinh nghiệm và phải được tập huấn kỹ từng nội dung và nắm chắc phần mềm kiểm phiếu bằng máy tính.

Sáu là, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời những dư luận không tốt, những khó khăn, vướng mắc trước khi tiến hành đại hội./.

Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

 

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất