Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 7/10/2020 14:59'(GMT+7)

Thị xã Hòa Thành: Làm tốt công tác dân vận đồng bào có đạo

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn thị xã đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện như: Chương trình hành động số 31-CTr/HU, ngày 18/9/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong trong tình hình mới, Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 30/5/2016 của Huyện uỷ về công tác dân vận giai đoạn 2015-2020; Chương trình phối hợp số 16-CTr/BDV-UBND giữa Ban Dân vận Huyện uỷ và UBND huyện về công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, phân công cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên phụ trách công tác dân vận, chăm lo xây dựng, kiện toàn khối dân vận các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch đã ban hành của cấp uỷ đối với các tổ chức thành viên, các xã, phường về công tác vận động quần chúng.

Trong công tác dân vận của chính quyền, các cấp, các ngành đã phát huy vai trò, nhiệm vụ trong quản lý, điều hành trên các lĩnh vực; vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Chỉ đạo UBND thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư của công dân.

Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội thật sự lan tỏa, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được phát triển nhân rộng. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, hướng mạnh vào hoạt động cơ sở, địa bàn khu dân cư, hộ gia đình, nhất là trong tín đồ tôn giáo. Nhiều cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân, tín đồ tôn giáo tham gia và đạt hiệu quả cao. 

Chỉ đạo Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng như: mô hình điểm bảo vệ môi trườngvà ứng phó với biến đổi khí hậu tại Họ đạo Trường Ân; mô hình “Ngày chia sẻ thiện tâm” của Ban công tác Mặt trận ấp Trường Ân, xã Trường Đông để chăm lo cho các hộ nghèo; mô hình: “Phát huy vai trò tôn giáo, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Tổ tự quản”... Các mô hình vận động Nhân dân về xây dựng hệ thống chính trị như: “Tọa đàm trực tuyến Ðảng với thanh niên, thanh niên với Ðảng”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, “Xây dựng người cán bộ gần dân”, “Diễn đàn dân chủ góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, “Khu dân cư tự quản”... đã được các tổ chức đoàn thể trên địa bàn triển khai nhân rộng; qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được phát động thường xuyên; công tác xây dựng điển hình tiên tiến, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, sáng kiến có ảnh hưởng tích cực đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội và được Nhân dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: phong trào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phong trào thi đua yêu nước; phong trào vì an ninh Tổ quốc; kỷ niệm các ngày lễ lớn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện chương trình mục tiêu “4 giảm”.

Với những thành tích đạt được từ các phong trào, từ năm 2015 đến 2020, Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã đã xét tặng giấy khen cho 2.943 lượt tập thể và 5.021 lượt cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 1.682 lượt cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 423 lượt tập thể; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 6.650 lượt cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 118 tập thể và 213 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua; tặng “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh cho 25 lượt tập thể; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 120 lượt  tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh” cho 180 lượt cá nhân là người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân. Đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động Hạng III cho 2 cá nhân. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân, Bằng khen của Bộ cho 7 cá nhân.

 

Qua 5 năm thực hiện công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp đồng bào có đạo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, Thị uỷ Hòa Thành rút ra một số bài học kinh nghiệm trong thực tiễn và đây cũng là giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới như sau: 

Một là, phát huy mặt làm được, khắc phục hạn chế trong hoạt động; thống nhất điểm tương đồng làm cơ sở để củng cố tăng cường đoàn kết. Sự đoàn kết, gắn bó của các tín đồ theo cùng một đạo là một trong những đặc trưng nổi bật của tôn giáo. Mặt tích cực đó cần phát huy, có chính sách đúng đắn hướng sự đoàn kết cộng đồng và khả năng liên kết xã hội của tôn giáo vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hai là, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đồng bào theo đạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng với việc tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động tối đa mọi khả năng đóng góp của Nhân dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương; hướng dẫn cách làm ăn cho người dân, động viên đồng bào có đạo cố gắng vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; tăng cường sự đoàn kết gắn bó lương - giáo… Tập trung xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào có đạo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đến với tín đồ tôn giáo. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; hướng dẫn và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào có đạo theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú. Mặt trận các cấp cần tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, triển khai thực hiện tốt chính sách, nhất là chính sách tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng đến các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

Ba là, kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; trong đó ưu tiên khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương “Người tốt - Việc tốt”, xây dựng những mô hình hay, cách làm mới; khen thưởng kịp thời những tập thể, các nhân lập thành tích xuất sắc. 

Bốn là, duy trì tiếp xúc định kỳ tôn giáo - dân tộc theo quy chế; tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động, diễn biến tôn giáo ở cơ sở, giải quyết những vấn đề còn tồn động, phát sinh mới trong tôn giáo. Phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo. Đồng thời, tổ chức cho chức sắc tôn giáo tiêu biểu, người dân tộc tiêu biểu tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Hữu Thọ,

 Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã Hoà Thành

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất