Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 23/7/2021 13:9'(GMT+7)

Lai Châu: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2021 cho cá nhân tại điểm cầu tỉnh

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2021 cho cá nhân tại điểm cầu tỉnh

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm ngành Tuyên giáo tỉnh Lai Châu đã tích cực, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành khối lượng lớn các văn bản thực hiện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đảm bảo đúng theo định hướng của Trung ương, cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc; tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và có  nhiều đổi mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tư tưởng- văn hóa, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt hội nghị giao ban báo chí định kỳ, chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn cần tháo gỡ, kịp thời định hướng hoạt động báo chí. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng bảo đảm đúng quy định, quy chế, đúng định hướng. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, thù dịchcủa các thế lực phản động.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập trung cụ thể hóa chương trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; kịp thời định hướng, quản lý, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước; quan tâm triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đổi mới, nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật sáng tác, chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Văn nghệ Lai Châu. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác lịch sử Đảng, chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các địa phương, đơn vị; tổ chức tốt việcsơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn đảng bộ, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch toàn khóa, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

Các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo cấp huyện đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh, thực hiện tốt công tác phối hợp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về công tác khoa giáo; tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm học 2020-2021, việc tổng kết năm học và chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh; quan tâm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản của các ngành liên quan trong khối khoa giáo...

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia, phát biểu của các địa phương, đơn vị tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc những nguyên nhân; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo những tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị hệ thống tuyên giáo từ cấp tỉnh tới các cấp cơ sở cần tiếp tục chủ động, phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV. Tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực Tuyên giáo.

Hai là, quan tâm chỉ đạo, định hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện, kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động báo chí trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại; duy trì tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH, tuyên truyền viên cơ sở.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy nhanh tiến độ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thành kế hoạch năm 2021, xây dựng kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021, hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị định kỳ. 

Tiếp tục phối hợp tham mưu kiện toàn bộ máy, tổ chức, bổ sung kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị, tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016; chuyên đề toàn khóa - năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn gắn với nhiệm vụ chính trị; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về công tác lịch sử Đảng. 

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2021 - 2025, nhất là trong định hướng, kiểm tra, khảo sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phối hợp tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực khoa giáo. 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo...

Nhân dịp này, 7 cá nhân đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2021” vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng./.

Đỗ Nhung - Hoàng Hợi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất