Thứ Bảy, 18/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 6/7/2021 9:53'(GMT+7)

Bắc Kạn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản

Hội nghị quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bạch Thông.

Hội nghị quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bạch Thông.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn toàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả quan trọng của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng; các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương 6 tháng đầu năm 2021.

Cấp ủy các cấp thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tinh gọn, chú trọng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc được giao, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời định hướng hoạt động và gửi tài liệu tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tham mưu cho cấp ủy tổ chức 3 hội nghị báo cáo viên với các nội dung trọng tâm như: Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021; “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19”; “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”; “Cơ đồ, tiềm lục, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới”; “Chính sách đối ngoại của các nước lớn: tác động và chính sách của Việt Nam”; “Những điểm mới và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo đầu nhiệm kỳ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác dư luận xã hội; quan tâm kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (cấp tỉnh có 21 cộng tác viên, 8 huyện, thành phố có 120 cộng tác viên). Đội ngũ cộng tác viên thường xuyên theo dõi những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền định hướng, giải quyết. Hệ thống tuyên giáo các cấp phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên theo dõi các đơn vị trên địa bàn, thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng, định hướng dư luận trong nhân dân. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 30 lượt ý kiến (dư luận xã hội) thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ, xử lý các vấn đề trên các lĩnh vực: Đất đai, giao thông, môi trường, trật tự an toàn xã hội... giúp cho nhân dân hiểu được những định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức điều tra dư luận xã hội về công tác bầu cử tại đảng bộ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc với 500 phiếu, thông qua điều tra dư luận xã hội giúp các cấp, các ngành có thêm kênh thông tin nhận định, đánh giá, tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn có sự chuyển biến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời những vấn đề phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 4 hội nghị giao ban công tác báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật Báo chí, xuất bản; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... của tỉnh và các địa phương.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ. Các địa phương đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng loạt hoạt động đã tạm hoãn để đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW về "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Các hoạt động treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trụ sở, cơ quan, nhà văn hóa và các thôn, tổ nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được thực hiện nghiêm túc. 

Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2021.

 Tại Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2021 (22/4/2021), đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh đã được nghe đồng chí Ngô Văn Thạo- Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các chuyên đề: Phương thức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng tuyên truyền miệng. Kỹ năng tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo trong việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

 

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh. Ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2021; hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021; ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Cục Kỹ thuật Hải quân. Đồng thời, kịp thời định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin đối ngoại thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác báo chí định kỳ, cuốn Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”. Các cơ quan báo chí, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, về biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; phản ánh kịp thời các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; tuyên truyền về các bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và Bắc Kạn với bạn bè trong nước và thế giới; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng.

Nhìn lại kết quả 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên, tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trọng tâm là kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả quan trọng của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2021

Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2021

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tuyên  truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19...


Thu Hương
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất