Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 1/10/2021 9:32'(GMT+7)

Một số kết quả nổi bật công tác tuyên giáo Bắc Kạn quý III/2021

Trao giải cho các báo cáo viên đoạt giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

Trao giải cho các báo cáo viên đoạt giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu các vấn đề còn hạn chế được chỉ ra trong các kỳ giao ban, sơ kết về công tác tuyên giáo và xây dựng giải pháp khắc phục. Đồng thời, tăng cường làm việc với các ngành, địa phương để nắm tình hình triển khai các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng... Qua đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo như: Công tác lý luận chính trị; công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; công tác khoa giáo (công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm ...); ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm… nhằm không ngừng đổi mới công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

TĂNG CƯỜNG HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn, toàn Ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, 4 (khóa XII) với tinh thần nghiêm túc, phù hợp yêu cầu. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng thể của đất nước, của tỉnh ; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự ổn định tư tưởng và đồng thuận trong xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn và tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7, tháng 9/2021; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; thường xuyên nắm tình hình dư luận xã hội và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xử lý những vấn đề bức xúc, vấn đề mới nảy sinh liên quan đến lĩnh vực tư tưởng; tổ chức điều tra dư luận xã hội trực tuyến về vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19...

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời những vấn đề phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2021; ban hành báo cáo công tác báo chí  . Các cơ quan báo chí đã thông tin đầy đủ, toàn diện mọi diễn biến của đời sống kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước và tình hình quốc tế, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... qua đó, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy biên tập, xuất bản 03 số Bản tin "Công tác xây dựng Đảng" với gần 6.000 cuốn, kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng các hoạt động lễ hội, du lịch, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025; sơ kết công tác văn hóa, văn nghệ  6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn  đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CUỐN SÁCH LỊCH SỬ TỈNH BẮC KẠN 1900 - 2020

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, học tập lý luận chính trị, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng. Đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu, tổng kết thực tiễn năm 2021 thực hiện các bước nghiên cứu, tổng kết; xây dựng kế hoạch Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị . Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cuốn sách Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900 - 2020; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác lịch sử Đảng các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đôn đốc việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của các đảng bộ trực thuộc.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VÀ CÁC NGÀNH TRONG KHỐI KHOA GIÁO

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Bắc Kạn và các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động phối hợp, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kịp thời văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường, hiệu quả, chế độ trao đổi, thông tin báo cáo giữa các ngành trong khối được thực hiện nền nếp. 

Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các chính sách liên quan đến lĩnh vực khoa giáo được thực hiện kịp thời. Đặc biệt, các ngành trong khối đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm, đổi mới giáo dục đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 350-CV/BTGTU, ngày 30/7/2021 về tăng cường công tác nắm tình hình và định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương. 

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây Đảng, chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền đại hội Hội CCB các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027; công tác phòng, chống dịch Covid-19… với hình thức phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, trang thông tin điện tử và mạng xã hội facebook, zalo… ; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam","Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở", "Dân vận khéo", "Cựu chiến binh gương mẫu", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" ... gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ và tham gia hỗ trợ phân loại, vận chuyển, sắp xếp hơn 350 tấn hàng hóa, sản phẩm nông sản để hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ các quĩ: Phòng, chống thiên tai, phòng chống Covid, bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa,...
Chỉ sau 5 ngày từ 23/8 đến 27/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận ủng hộ và vận chuyển hơn 350 tấn hàng hóa hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa hỗ trợ chủ yếu gồm: Gạo, miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh thơm... và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, phần lớn là các sản phẩm OCOP có tiếng của Bắc Kạn, thời gian bảo quản, sử dụng lâu dài.

Chỉ sau 5 ngày từ 23/8 đến 27/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận ủng hộ và vận chuyển hơn 350 tấn hàng hóa hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa hỗ trợ chủ yếu gồm: Gạo, miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh thơm... và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, phần lớn là các sản phẩm OCOP có tiếng của Bắc Kạn, thời gian bảo quản, sử dụng lâu dài.

Đồng thời, thường xuyên thăm nắm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn và tham mưu đề xuất các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, những mô hình tiên tiến. Qua đó, tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy và Ban Chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận về thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, thông tin phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tính chất, mức độ nguy hiểm của những thông tin xấu, độc trên internet. Kịp thời cung cấp thông tin; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật An ninh mạng.

Nguyễn Thị Lộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất