Thứ Hai, 17/6/2024

Một số kết quả nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ bầu trưởng thôn trong cùng ngày. Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ bầu trưởng thôn trong cùng ngày. Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh

ĐIỂM MỚI TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời kế thừa, phát huy kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 04/7/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 điểm đổi mới nổi bật:

Một là, tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phương. Trong nhiệm kỳ, thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tối thiểu 75% trở lên.

Hai là, sắp xếp, bố trí cán bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, 75% trở lên bí thư cấp xã không là người địa phương.

Ba là, thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, kể cả Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Biên phòng tỉnh sau khi thống nhất với Đảng ủy Lực lượng vũ trang Trung ương.

Bốn là, tiếp tục thống nhất chủ trương 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương châm “Dân tin, Đảng cử”, bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trước trong cùng ngày 5/1/2020 sau đó đại hội chi bộ.

Năm là, tiếp tục duy trì các mô hình hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra; cơ quan tổ chức - nội vụ; cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện ở 13/13 địa phương.

Tính đến ngày 25/7/2020, toàn bộ 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Tỉnh ủy đã yêu cầu các đảng bộ thực hiện tốt phương châm theo Chỉ thị số 35-CT/TW; xây dựng các văn kiện trình đại hội phải đảm bảo chất lượng; đánh giá đúng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tập trung xây dựng công tác nhân sự đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Bộ Chính trị; tập trung xử lý kịp thời, hiệu quả những hạn chế, yếu kém, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đảng viên và Nhân dân. Sắp xếp cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ ở các đơn vị hành chính sau sáp nhập và cán bộ không đủ tuổi tái cử. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh).

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

Đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tổ chức từ đầu tháng 01/2020, đến hết ngày 29/02/2020 có 4.925/4.925 (100%) chi bộ đã tổ chức thành công đại hội. Hầu hết người đứng đầu cơ quan, đơn vị được bầu bí thư chi bộ; riêng các đơn vị ngành than có 871/904 (96, 35%) đồng chí là giám đốc xí nghiệp, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng và tương đương là bí thư chi bộ (nhiệm kỳ trước chỉ có 454/1.021=44,5%).

Thực hiện mô hình "Dân tin - Đảng cử", Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ bầu trưởng thôn trong cùng ngày 05/01/2020, sau đó tổ chức đại hội chi bộ thôn cùng một ngày 18, 19/01/2020 và hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu (Năm 2014, tỷ lệ trưởng thôn, khu phố chưa là đảng viên cao, chiếm 68,2%; bí thư chi bộ chưa kiêm trưởng thôn chỉ có 21,5%). Với cách làm sáng tạo, góp phần tiết kiệm kinh phí và thời gian, tạo được ngày hội của Nhân dân tại địa bàn khu dân cư, Tỉnh đã sớm hoàn thành dứt điểm đại hội chi bộ trước khi dịch COVID xuất hiện; chủ động trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp đúng tiến độ.

Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đã khẳng định hiệu quả rõ rệt: Đời sống văn hóa của Nhân dân được nâng lên; công tác vận động Nhân dân có chuyển biến rõ nét, Nhân dân đồng thuận, ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Đối với đại hội cấp cơ sở, trong tháng 3/2020, Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội điểm ở 47 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đến ngày 31/5/2020 toàn tỉnh hoàn thành đại hội ở 735/735 (100%) tổ chức cơ sở Đảng, sớm 01 tháng so với quy định của Trung ương. Trong đó, 408/408 (100%) đảng bộ cơ sở tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao, nhiều đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu. 

Đối với Đảng bộ xã, phường, thị trấn, 177/177 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội đủ 4 nội dung. Các đại hội đã bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và 100% đảng bộ cấp xã bầu bí thư trực tiếp tại đại hội; số cấp ủy viên là nữ 671/2.291 = 29,3% (nhiệm kỳ trước 20,2%); trưởng công an cấp xã tham gia ban thường vụ đảng ủy có 80/177 (45,2%), trong đó có 21/98 xã (21,4%).

Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục thực hiện kiện toàn bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (hiện có 16/177 đồng chí, chiếm 9%); bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND (hiện có 108/177 đồng chí, chiếm 61%). Đã thực hiện 145/177 (82%) bí thư cấp xã không là người địa phương, vượt 10% so với kế hoạch đề ra. Thực hiện thống nhất chủ trương người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm bí thư chi, đảng bộ ở 100% cơ quan, đơn vị. Trong các đơn vị ngành Than, sau đại hội đã bố trí thống nhất 36/41 (88%) bí thư chi, đảng bộ cơ sở là giám đốc các công ty, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Đối với đảng bộ cấp huyện: Tính đến ngày 25/7/2020, 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức xong đại hội, trong đó thực hiện 100% bầu bí thư trực tiếp tại đại hội; 100% bí thư không là người địa phương. Kết quả tỷ lệ phiếu bầu bí thư trực tiếp tại đại hội với tỷ lệ phiếu cao (thấp nhất 85%, cao nhất 100%); kết quả trúng cử ban chấp hành đảm bảo số lượng, cơ cấu.

Qua rút kinh nghiệm tại các đại hội cho thấy, đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, đồng thuận trong xã hội là yếu tố quyết định bảo đảm cho thành công của đại hội. Công tác chuẩn bị là yếu tố cơ bản, phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; quan tâm sát sao, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo và trách nhiệm cao trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự. Phát huy dân chủ và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ rộng rãi trong quá trình tổ chức đại hội, nhất là quy trình nhân sự.

Việc Quảng Ninh hoàn thành đại hội Đảng ở cấp chi bộ trực thuộc; chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Lan Anh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất