Thứ Hai, 4/3/2024
Xã hội
Thứ Tư, 17/5/2023 6:0'(GMT+7)

Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 về công tác phụ nữ

Ngày hội Phụ nữ - Thanh niên khởi nghiệp năm 2022, với chủ đề “Phụ nữ & Thanh niên Tây Ninh - Vững tin bước qua đại dịch Covid-19 - Nâng tầm khởi nghiệp trong thời đại số”.

Ngày hội Phụ nữ - Thanh niên khởi nghiệp năm 2022, với chủ đề “Phụ nữ & Thanh niên Tây Ninh - Vững tin bước qua đại dịch Covid-19 - Nâng tầm khởi nghiệp trong thời đại số”.

Trước thời điểm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (Chỉ thị số 21), công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, như: Thiếu các chính sách hỗ trợ nhóm phụ nữ đặc thù; công tác giáo dục gia đình chưa được quan tâm đúng mức; một vài chỉ tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chưa đạt; một bộ phận nhỏ người dân vẫn còn định kiến về giới. Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của các cấp hội Phụ nữ chậm đổi mới phương thức, còn tình trạng “hành chính hoá” trong hoạt động...

QUYẾT LIỆT TỪ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Ngay 1 tháng sau khi Chỉ thị 21 ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 524-CV/TU, ngày 22/02/2018 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như ban hành văn bản cụ thể hoá các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị để thực hiện, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 15/12/2007 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư được triển khai sâu sát hơn. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức 9 cuộc kiểm tra, giám sát/18 lượt đối tượng (thị xã Hòa Thành, Trảng Bàng); Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ngành chức năng, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức 1 đoàn giám sát kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình hành động về bình đẳng giới. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 2 đoàn giám sát nội dung liên quan đến công tác phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chỉ đạo chấn chỉnh, uốn nắn một số hạn chế, thiếu sót và đề ra giải pháp kịp thời.

Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; các nhiệm vụ, giải pháp công tác phụ nữ đạt kết quả quan trọng; duy trì tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ định kỳ để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ và tổ chức hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương; các cấp, ngành quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cấp hội hoạt động; các cấp hội triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động ngày càng thực chất; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Tây Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Phát huy vai trò, hiệu quả công tác tham mưu cấp uỷ của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, định hướng các cấp hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở theo phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội” nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác phụ nữ.

Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên tham mưu Uỷ ban nhân dân củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình, kế hoạch về sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội, gắn với các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, bảo đảm có sự hỗ trợ tốt phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ, giới và bình đẳng giới

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tập trung công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ, giới và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, tập huấn và các hình thức khác phù hợp, đạt hiệu quả cao; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới; đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; nêu gương điển hình tiên tiến, phụ nữ tài năng thời kỳ đổi mới...

100 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 5.000 lượt cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được tổ chức trong hơn 5 năm qua.

Việc cụ thể hoá hệ thống chính sách, pháp luật về giới và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hệ thống văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về giới và bình đẳng giới, nhất là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Các cấp hội Phụ nữ thực hiện tốt các chính sách cơ bản phát triển gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động như “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Giúp phụ nữ nghèo là chủ hộ”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”...Qua đó, nhiều phụ nữ có được việc làm, thu nhập vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”, “Ngày Phụ nữ - Thanh niên khởi nghiệp” hằng năm; kịp thời biểu dương 36 phụ nữ vượt khó, hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh với số tiền 08 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 32.000 phụ nữ; tổ chức vận động, chăm lo cho hội viên, phụ nữ với tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng.

Hội LHPN xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  trao quà phụ nữ khuyết tật và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh trao quà phụ nữ khuyết tật và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy định của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giúp cho các cấp hội, cán bộ, hội viên và phụ nữ rèn luyện, phấn đấu đạt phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin, trách nhiệm, tiến bộ”; đã có nhiều gương phụ nữ điển hình, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức tốt hội nghị n bộ, công chức và người lao động; phát động các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “5 không, 3 sạch”; “Nữ đoàn viên công đoàn chủ động sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc”; đã tổ chức cho 98.569/107.057 nữ đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện, đạt tỷ lệ 92,07%.

Xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức, cán bộ khoa học, doanh nhân… có trình độ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới

Công tác cán bộ nữ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, hội đồng nhân dân các cấp, khắc phục tình trạng khép kín; cơ cấu, số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ quy định của Trung ương; kết quả, tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và 2025 - 2030 đạt trên 30%; cán bộ nữ cơ cấu và trúng cử ban chấp hành đảng bộ, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; nhiều cơ quan hành chính có 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ.

Cán bộ nữ được quan tâm luân chuyển để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn để giới thiệu các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh; đã luân chuyển 04/15 cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (tỷ lệ 26,67%); đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 55 cán bộ nữ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng chuẩn hoá chất lượng cán bộ; các cấp uỷ cơ quan, đơn vị cử 2.119 lượt cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, cập nhật kiến thức. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ được đẩy mạnh, tạo điều kiện để đảng viên nữ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; các cấp hội giới thiệu 675 hội viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét, kết nạp cho 224 đồng chí.

 Lãnh đạo Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp uỷ thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ hội; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, gắn với chức danh quy hoạch, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững về lý luận lẫn thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ hai tỉnh Tây Ninh và Tbong Khmum cùng kí kết bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027

Lãnh đạo Hội Phụ nữ hai tỉnh Tây Ninh và Tbong Khmum cùng kí kết bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027

Duy trì tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ ở địa phương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp huyện duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân hằng năm trên địa bàn. Chỉ đạo Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn các cấp hội tham mưu tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn (từ năm 2018 đến nay); qua các hội nghị đối thoại, kịp thời ghi nhận và giải đáp trên 500 lượt ý kiến của hội viên, phụ nữ, góp phần giải quyết tốt một số vấn đề khó khăn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp uỷ huyện, cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo cho chủ trương, định hướng nội dung giám sát và phản biện xã hội của các cấp hội, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em... bảo đảm phù hợp với khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” đề ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tình hình thực tế của địa phương. Tich cực tham gia góp ý kiến các văn bản luật, dưới luật; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... có liên quan đến phụ nữ.

Xây dựng, củng cố, kiện toàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực sự vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đã ban hành Quyết định số 5116-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng, quản lý công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện gắn với vị trí việc làm; Quy định số 6037-QĐ/TU, ngày 06/4/2020 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đúng Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư.

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn kịp thời thành viên Đảng đoàn và các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo hướng trẻ hoá, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.; hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 17/17 biên chế, với 03 đầu mối, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ tại địa phương.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ theo hướng thiết thực, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, khu dân cư; kiện toàn tổ chức, quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 20/7/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Các cấp hội từng bước có sự đổi mới trong phương thức hoạt động, tăng cưởng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, phụ nữ, hướng về cơ sở, theo phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”; đáng chú ý, hiệu quả tập hợp hội viên vùng nông thôn, biên giới, địa bàn đặc thù có chuyển biến tích cực, với nhiều mô hình hay như “Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo”; “Tổ phụ nữ tuyên truyền bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh”, “Đồng hành cùng cơ sở Hội” gắn với xây dựng “Chi hội xuất sắc tiêu biểu”...; số hội viên trên địa bàn 20 xã biên giới 39.275/281.758 hội viên toàn tỉnh, chiếm 13,93%.

Hoạt động của các tổ chức hội được chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của hội viên, phụ nữ, kịp thời định hướng dư luận; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Hội và địa phương phát động; duy trì, phát triển các mô hình hay ở 367 tổ, nhóm, câu lạc bộ với hơn 27.791 thành viên tham gia. Hệ thống các chi, tổ hội thực hiện quản lý cơ bản chặt chẽ hội viên, tổ chức cơ sở hội. Toàn tỉnh có 94 cơ sở hội, 543 chi hội, 4.513 tổ hội với 281.758 hội viên/584.985 số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt 48,16%); trong đó,63.333 hội viên tôn giáo; 1.797 hội viên người dân tộc.

Chất lượng hoạt động của các cấp hội từng bước được nâng lên; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền 28 chương trình, đề án, dự án và 2 chính sách thiết thực, như “Hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hội viên là hộ nghèo, giai đoạn 2016 - 2020”; mở rộng Dự án cho đối tượng hội viên là hộ cận nghèo; qua đó, hỗ trợ cho 302 hộ/7,2 tỷ đồng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng Tây Ninh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và các văn bản có liên quan về công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Chỉ đạo quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, thực hiện hiệu quả công tác cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ chất lượng cao; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ trong các khâu công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm... Tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác hội Phụ nữ các cấp, nhất là cấp cơ sở để có đủ kiến thức, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hiện hành liên quan đến công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành chủ trương, chính sa1v mới phù hợp với tình hình mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ. Nâng cao chất lương, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện cơ chế, chính sách về phụ nữ, giới và bình đẳng giới.

Các cấp hội Phụ nữ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ vào tổ chức, tham gia tốt các phong trào thi đua, yêu nước; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục hướng về cơ sở, vì sơ sở; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, quản lý hội viên; chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Duy trì các mô hình, cách làm hiệu quả trong tập hợp và nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ./.

 

Giao Tuyến

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất