Thứ Năm, 30/5/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 11/1/2020 15:20'(GMT+7)

Những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Quy định về nêu gương. 

Theo đó, kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch, tổ chức học tập, biên tập tài liệu sinh hoạt chuyên đề năm 2019; tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, địa phương, đơn vị và đã tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôn vinh những tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác... Từ đó, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa trong toàn tỉnh. Đại đa số cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã nêu cao vai trò trách nhiệm, tự giác nêu gương, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vĩnh Phúc đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo Bác như Mô hình hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; đã hỗ trợ 22 học sinh với mức hỗ trợ 18 triệu đồng/người/năm. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” do Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên phát động ra quân vệ sinh, thu gom rác thải vào ngày chủ nhật cuối tháng; mô hình Hợp tác xã may mặc của người khuyết tật xã Tuân Chính (huyện Vĩnh Tường) giải quyết việc làm cho 30 người khuyết tật; mô hình “Đường hoa phụ nữ” do Hội LHPN huyện Vĩnh Tường phát động đã trồng, chăm sóc 57 đoạn đường hoa với tổng chiều dài 12 km; mô hình chăm sóc mẹ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Hội phụ nữ xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên)...

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn tỉnh đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 22 tập thể, 28 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN

Công tác giáo dục lý luận chính trị năm qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, nhận thức bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kịp thời ban hành các hướng dẫn về công tác giáo dục lý luận chính trị; đồng thời tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác quản lý học viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ; việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại có nhiều chuyển biến. Phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng tích cực, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, đơn vị. 

Công tác tham mưu, giúp cấp ủy lập kế hoạch, tổ chức triển khai việc phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn; coi trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, nhất là những mô hình mới, khó, cách làm hay, hiệu quả đã được thực tiễn kiểm nghiệm để nhân rộng; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành kịp thời; từng bước khắc phục tính hình thức, bảo đảm hiệu quả.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền trong tỉnh luôn kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. 
Một trong những kết quả nổi bật là tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); kỳ họp thứ 7,8 Quốc hội khóa XIV; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện các Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về nêu gương, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo nội dung học tập chuyên đề năm 2019; hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, các Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết, Chương trình hành động, Đề án của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh... 

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương, đơn vị góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tôn vinh các giá trị truyền thống; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; củng cố và phát huy niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. 

Công tác báo chí được định hướng, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị. Việc theo dõi, tổng hợp các báo viết về tỉnh kịp thời, hiệu quả. Hằng ngày, hàng tuần đều có văn bảo báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, gửi UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, xác minh làm rõ thông tin báo chí phản ánh, tập trung giải quyết, thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội và báo chí, kịp thời giúp các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các vấn đề tồn tại, nảy sinh trong đời sống xã hội và trong quá trình phát triển. 

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy triển khai chủ trương cấp Báo Vĩnh Phúc miễn phí cho các đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng trở lên; phối hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp phép Báo Vĩnh Phúc điện tử hoạt động từ tháng 9/2019…

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất