Thứ Sáu, 19/7/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 2/12/2023 19:3'(GMT+7)

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc năm 2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng luôn được quan tâm, chú trọng, tạo chuyển biến rõ nét. Việc triển khai thực Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc và có sự sáng tạo trong cách thức triển khai, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Công tác Tuyên giáo luôn chủ động bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trong năm 2024, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng về công tác tuyên giáo. Chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai  thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực Tuyên giáo như: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong hình hình mới”; 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 25/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thứ hai, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập chuyên đề 2024 ngay từ đầu năm, gắn với xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập, làm theo Bác; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiến tiến. Tổ chức có hiệu quả Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Đợt 2) năm 2024.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”. Tích cực, chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên các lĩnh vực; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”; nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội theo Đề án 07-ĐA/TU, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan trong tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương.

Thứ tư, triển khai hiệu quả Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 28/8/2023 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 - 2030”. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động về hình thức, ngắn gọn, thiết thực, gần gũi với cuộc sống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, phát huy hiệu quả truyền thông báo chí, mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương diễn ra trong năm 2024; nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Thứ năm, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng báo chí đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích. Theo dõi, tổng hợp kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh, báo cáo cấp ủy để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh và báo Trung ương. Chỉ đạo tuyên truyền, tích cực hưởng ứng, tham gia các giải thưởng về báo chí do tỉnh và Trung ương tổ chức.

Thứ sáu, tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”, gắn với Kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, biên soạn, thẩm định các công trình lịch sử Đảng, lịch sử các ngành theo quy định; tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo đảm bảo nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, đồng thời trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong Khối khoa giáo theo Quy chế phối hợp số 02-QC/PH đã ký kết để tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Khoa giáo.

Thứ tám, định hướng, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tạo không khí thi đua trong các tầng lớp Nhân dân.

Thứ chín, duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, cộng tác viên dư luận xã hội, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị; biên tập, phát hành các loại tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng, Sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng định hướng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp trong tỉnh.

Nam Hải

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất